Avstämningsdagar för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO4 B och TO5 B fastställda till den 5 respektive 14 maj 2021

Som Terranet AB (”Terranet” eller "Bolaget") kommunicerade den 22 april 2021 har styrelsen beslutat om att emittera teckningsoptioner av serie TO4 B och TO5 B (”Teckningsoptionerna”) till befintliga aktieägare i Terranet som, per respektive avstämningsdag, äger aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna emitterades som ett led i finansieringen av Bolagets förvärv av cirka 11 % av det högteknologiska AR/VR bolaget holoride. 

Avstämningsdagen för att erhålla teckningsoptioner av serie TO4 B har fastställts till den 5 maj 2021. Således är sista dag för handel inklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO4 B den 3 maj 2021, och första dag för handel exklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO4 B den 4 maj 2021. Aktieägare i Terranet kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO4 B för varje trettiosju (37) aktier som innehas på avstämningsdagen. Totalt emitteras 7 159 817 teckningsoptioner av serie TO4 B till aktieägare i Terranet. 

Avstämningsdagen för att erhålla teckningsoptioner av serie TO5 B har fastställts till den 14 maj 2021. Således är sista dag för handel inklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO5 B den 11 maj 2021, och första dag för handel exklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO5 B den 12 maj 2021. Aktieägare i Terranet kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO5 B för varje fyrtiotre (43) aktier som innehas på avstämningsdagen. Totalt emitteras 6 160 773 teckningsoptioner av serie TO5 B till aktieägare i Terranet.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida: www.terranet.se

Villkor för och information om Teckningsoptionerna 

Teckningsoptioner av serie TO4 B

Totalt emitteras 14 319 634 teckningsoptioner av serie TO4 B, varav 7 159 817 till långivaren Formue Nord Fokus A/S och 7 159 817 till aktieägare i Bolaget. 

Varje teckningsoption av serie TO4 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 11 februari 2022 till och med den 24 februari 2022, dock högst 3,60 SEK, och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 B kommer att löpa från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 B tillförs Terranet totalt cirka 51,6 MSEK, baserat på en teckningskurs om 3,60 SEK.

Terranet har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO4 B vid Nasdaq First North Premier Growth Market.

Teckningsoptioner av serie TO5 B

Totalt emitteras 12 321 546 teckningsoptioner av serie TO5 B, varav 6 160 773 till långivaren Formue Nord Fokus A/S och 6 160 773 till aktieägare i Bolaget. 

Varje teckningsoption av serie TO5 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 24 februari 2023 till och med den 9 mars 2023, dock högst 4,20 SEK, och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 B kommer att löpa från och med den 13 mars 2023 till och med den 24 mars 2023.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 B tillförs Terranet totalt cirka 51,8 MSEK, baserat på en teckningskurs om 4,20 SEK.

Terranet har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO5 B vid Nasdaq First North Premier Growth Market.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 B kommer utspädningen att uppgå till cirka 5,13 %.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 B kommer utspädningen att uppgå till cirka 4,23 % (baserat på antagandet att samtliga teckningsoptioner av serie TO4 B utnyttjas för teckning av aktier). 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 B och av serie TO5 B kommer utspädningen att uppgå till cirka 9,14 %. 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet avseende Teckningsoptionerna

För frågor avseende Teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se 

För mer information vänligen kontakta:

Pär-Olof Johannesson
Tel: +46 70 332 32 62
E-post: parolof.johannesson@terranet.se

Om Terranet

Terranet utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AD). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS- och AD-industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige och dess kontor i Kiev, Ukraina och i Stuttgart, Tyskland. Terranet AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Se mer information på www.terranet.se.

Du kan nu prenumerera på Terranets nyhetsbrev, registrera dig på www.terranet.se/for-investerare/

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se