SERSTECH AB: Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Serstech AB (publ)

Idag, den 30 april 2021, hölls ordinarie bolagsstämma i Serstech AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade vidare att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter

Val av ny styrelse
Stämman beslutade att omvälja Sverker Göranson, Arve Nilsson och Thomas Pileby till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande utsågs Thomas Pileby.

Christer Fåhreus har avböjt omval som styrelseledamot. Bolagsstämman tackar Christer för väl utfört uppdrag.

Stämman beslutade att nyvälja Märta Lewander Xu som styrelseledamot.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 560.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till styrelseordföranden och 120.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets revisor Pricewaterhouse Coopers AB, med Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig revisor, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Godkännande av styrelsens beslut om Teckningsoptioner

Stämman beslutade att ge ut högst 1.300.000 teckningsoptioner 2021/2024 till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 146.250 kronor.

Teckningsoptionerna riktas till nyanställda i koncernen och medför rätt till teckning av aktier i bolaget i juli 2024. Årsstämman beslöt, med ändring av styrelsens förslag, att lösenkursen för teckningsoptionerna ska uppgå till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under tiden från och med den 7 juni 2021 till och med den 18 juni 2021.

Godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemission
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission enligt nedan.

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 414 396,35 kronor genom nyemission av högst 12 572 412 aktier till en teckningskurs på 1,95 kronor. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 24 516 203,40 kronor. 

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt: 

 1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.  
 2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 5 maj 2021. Även annan kan teckna i emissionen.  
 3. Teckningskurs på 1,95 kronor per aktie. 
 4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.  
 5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.   
    
  I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till de teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  
    
  I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till de nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

  I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  
 1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.  
    
 2. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  

Lund i april 2021
Serstech AB (publ)
STYRELSEN

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Thomas Pileby,
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 702 072643
e-post: tp@serstech.com
eller besök www.serstech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april, 2021 kl. 16.00

Certified Adviser till Serstech AB är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), tel: +46 11 323 07 32, e-post: ca@skmg.se.

Om Serstech
Serstech utvecklar och säljer högteknologiska lösningar för att snabbt, effektiv och säkert kunna identifiera farliga kemikalier. Kunderna är främst polis, tull och räddningstjänst och produkterna används för att identifiera narkotika, sprängämnen och industrikemikalier. Serstech säljer genom 90 partners som är spridda över hela världen. Bolagets huvudkontor ligger i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är noterat på Nasdaq First North Growth Market och mer information om bolaget hittar ni på bolagets hemsida: www.serstech.com.