Anoto offentliggör årsredovisningen för 2020 och korrigerar för en mindre förändring av resultatet 2020

Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) offentliggör idag årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.anoto.com.

Jämfört med tidigare kommunicerat resultat i bokslutskommunikén redovisar Anoto i årsredovisningen en mindre förändring av resultatet. Korrigeringen är hänförlig till en tidigare felaktig hantering av likviderade dotterbolag och felaktig bokförd valutaeffekt på koncerninterna lån. En nedskrivning av de likviderade dotterbolagen om 13,4 MSEK har tidigare bokförts i koncernens totalresultat men skulle ha eliminerats på koncernnivå. Vidare har en valutavinst på 2,5 MSEK, till följd av valutafluktuationer på koncerninterna lån, som tidigare inte har rapporterats, nu förts in i totalresultatet. Båda posterna har en positiv inverkan koncernens totalresultat. Den totala förändringen uppgår till 15,9 MSEK. Koncernens resultat för 2020 uppgår således till -128 MSEK jämfört med -144 MSEK som redovisades i bokslutskommunikén och resultatet per aktie uppgår till -0,72 jämfört med -0,76. Uppdatering av siffrorna har skett i årsredovisningen 2020.

Anoto redovisar också en mindre förändring i moderbolagets resultat. Förändringen är relaterad till nedskrivningar av aktier i dotterbolag. Mot bakgrund av rörelseförluster i dotterbolag har moderbolaget skrivit ned -8,3 MSEK av värdet på moderbolagets aktier i Anoto AB respektive -21,5 MSEK av värdet på moderbolagets fordringar på Anoto Korea. Även dessa förändringar har uppdaterats i årsredovisningen 2020.

För ytterligare information kontakta:

Perry Ha, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 april 2021, kl. 23:30 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

 

Bilagor