Mandalay Resources Corporation upptäcker nytt strukturellt område rikt på guld under Youle-gruvan

Den nyligen upptäckta Shepherd-zonen innehåller grovkornigt synligt guld i två större åderriktningar

TORONTO, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resouces Corporation (”Mandalay” eller ”företaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att tillkännage preliminära uppgifter om det nyligen upptäckta strukturella området under Youle-fyndigheten, benämnt Shepherd-zonen vid sin Costerfield-verksamhet (Victoria, Australien), som innehåller grovkornigt, synligt guld i två större åderriktningar.

Borrningshöjdpunkter:

Östlig åder (Eastern Veining)

  • 23,6 g/t guld över sann bredd 6,27 m i BC187; och
  • 426,7 g/t guld över sann bredd 0,77 m i BC193

Västlig åder (Western Veining)

  • 231,0 g/t guld över sann bredd 0,18 m i BC187; och
  • 460,5 g/t guld över sann bredd 0,11 m i BC176 (rapporterat tidigare)

Anm.: Ytterligare uppgifter om förekomsten inklusive en fördelning av förekomsten på 6,27 m i BC187 finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, Mandalays President och CEO, kommenterade: ”Uppföljande borrning på den nyligen meddelade djupa Youle-fyndigheten har gett extremt intressanta resultat och bekräftat halten och kontinuiteten hos den ursprungliga upptäckten, samt även stött på ytterligare ådring med betydande halter, precis under det nu planerade djupet för Youle-utvecklingen.”

Dominic Duffy fortsatte, ”De nya ådrorna sluttar mot öster och på grund av platsen för Youles åtkomstutveckling, har detta mål inte kunnat testas ordentligt, något vi hade förutsett, förrän nu från nyss framtagna borrplattformar öster om Youle.”

Dominic Duffy fortsatte, ”Denna upptäckt kan utgöra ännu ett nytt steg för Costerfield, som redan är en av de guldgruvor i världen som producerar de högsta halterna med visade och sannolika mineralreserver med en guldhalt på 12,8 g/t och antimon på 3,5 %. Med denna upptäckt ser vi att fördelningen av guld ökar i det diffusa frakturerade nätverket och systemet fortsätter att tendera mot jämförbar ådring i den närliggande fyndigheten av världsklass, Fosterville.”

Dominic Duffy fortsatte, ”I ljuset av de här resultaten accelererar vi vår borrning under jord för att vi snabbare ska lära känna denna ådrings sträckning och djup. Våra gruvingenjörer har kunnat använda ytterligare borrplattformar under jord inom Youles infrastruktur, och vi kan därför öka antalet underjordiska borriggar under de kommande månaderna.”

Dominic Duffy avslutar, ”Tillsammans med detta prospekteringsmeddelande har en video utarbetats av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon finns på Mandalays webbplats, eller genom att klicka här.”

Ett nytt strukturellt område – Shepherd-zonen

I januari 2021 påträffades i samband med ett första utvidgningshål det som företaget nu benämner Western Veining inom Shepherd-zonen. Detta första fynd i BC176 (0,11 m / 460,5 g/t guld) låg subvertikalt från den östligt sluttande kvartsådern. Uppföljande borrning genomfördes, men på grund av åderns riktning kunde den inte nås helt ut förrän ytterligare en borrplattform under jord tagits fram i mars (Fig. 1). BC187 var det första hålet som borrades från denna nya liggvägg och, samtidigt som det bekräftade den sökta Western Vein (0,18m / 231,0 g/t guld), påträffades ett parallellt knippe ådror intill Youles malmkropp. Denna nya utvidgning består för närvarande av fem större kvartsådror, som alla uppvisar grovkornigt guld med tydlig sulfidförändring som omger ådrorna. Komposithalten i denna ådring är 23,6 g/t guld över sann bredd 6,27 m.

Närvaron av denna ådring och dess riktning är en spännande upptäckt som bekräftar inriktningen för Mandalays strategi som uppdaterades efter att borrningen 2019 av Costerfield Deeps hade genomförts. I detta ambitiösa program gjordes ett borrhål på 1,7 km (CD001) som drog förbi under Youles malmkropp, i syfte att få bättre förståelse av förhållandet mellan geologisk struktur och mineralisering på djupet. Detaljerad geokemisk analys och mineralogisk speciering av borrhålet identifierade en stor hydrotermisk zon på ett vertikalt djup på ~900 m (300RL). Strukturellt tolkas detta system vara matarzonen till den nya upptäckten och Youles malmkropp. Denna nya tolkning ledde direkt till den nya upptäckten, och med den nya kunskapen kan företaget uppskatta ytterligare potentiellt 300 m djup för detta fynd.

Fig. 1. Tvärsnitt av Youle som visar riktningen på det nyss upptäckta området, samt nya borrhål och platser med förekomst, finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72a1badc-21ab-4a9d-a011-d1d3092bff52.

Den nyligen genomförda borrningen täcker för närvarande cirka 10 000 kvadratmeter i Eastern Vein och 20 000 kvadratmeter i Western Vein. Dessutom, endast ett befintligt hål passerar genom målzonen cirka 200 m söder om BC187-förekomsten. Trots att borrhål BC086 nådde målzonen i rät vinkel, påträffade den subvertikal pyritådring, vilket pekar på betydande lång sträckning.

Fig. 2. Längdsnitt av Youle som visar platsen för det nya strukturella området och nyligen hittade förekomster vid borrning finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87698c3d-5040-4268-aa8c-d1a21228b666.

Eastern Vein, åderansamling

Den östliga åderansamlingen tolkas sträcka sig upp för att stöta på den västliga, sluttande Youle-malmkroppen. Inom BC187 inträffar subvertikal ådring över 6,27 m, med bredd från 1 cm till 20 cm med guldhalter på upp till 522 g/t (Fig. 4). BC193 och BC194 borrades från Youles hängväggssida och det är därför oklart om de passerade genom hela den mineraliserade zonen eller inte. Trots detta träffade BC193 på en mer avskild men höghaltigare förekomst (0,77 m / 426,7 g/t guld) cirka 40 m söder om och över BC187. Längre ner påträffade BC194 en bredare zon på 3,5 m / 10,9 g/t guld inklusive enstaka ådror med guldhalter på upp till 164 g/t. Inom BC192 och BC190 fanns ådring över ett cirka 3 m brett område, men den innehöll endast spårbara mängder mineralisering. Skillnaden i halt kan bero på närvaron av ett kvartsitband som historiskt verkar försämra halter där sådana har påträffats i andra Costerfield-malmkroppar.

Fig. 3. Längdsnitt med Eastern Veining i Shepherd-zonen i fokus finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4406acb3-6607-442e-8247-d068f5c135fd.

Fig. 4. Foto av två ådror inom Eastern Vein-knippet som påträffats i BC187 som visar betydande individuella prover, finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6028f79-8a98-46a5-98fb-18aa4fcbee9c.

Fig. 5. Fotomikrografi av guld i ådern vid 193,21 m i BC187 visar på det spatiala förhållandet med kvarts, karbonat, stibnit och siltsten, finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e71cbc82-a735-4d0f-9a3e-0ad9ec2e61c3.

Västlig åder (Western Veining)

BC187 bekräftade också att det avsedda målet påträffade en 0,18 m bred åder med guldhalt 231 g/t. Denna åder korrelerar med och är cirka 30 m från den ursprungliga förekomsten i BC176 (0,11 m / 461 g/t guld). Ådern hittades också av BC179 cirka 50 m vertikalt under BC187, och påträffade flera ådror i ett 0,87 m brett område med en sammantagen guldhalt på 6,9 g/t.

Fig. 6. Foto på BC187-kärnan genom Western Veining finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5ce1f18-6f90-4d8a-a61b-416dbf6c798d.

Plant liggande skikt med kvartsstrukturer har även påträffats i zonen. Man har tidigare sett i Youles övre nivåer att skiktade kvartsådror fungerar som samlingsplats för guld och faktiskt står värd för Youles malmkropp. Hittills är det oklart hur dessa strukturer och de mineraliserade ådrorna samverkar och företaget fortsätter att undersöka dess betydelse.

Fig. 7. Längdsnitt med Western Veining i Shepherd-zonen i fokus finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f85c59da-7e29-4a7c-8e1c-c45e005197f7.

Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Metoden används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av grovkornigt guld borrproven. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar den återstående massan till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige, för att fortsätta vara ett bolag som genererar ett betydande kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för fyndigheterna vid Youle (Costerfield). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020.                                                                En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.                                                            

Bilaga

Tabell 1. Kompositer för utvidgningsborrning i Youle

DRILL HOLE
ID
FROM
(M)
TO
(M)
DRILL
WIDTH
(M)
TRUE
WIDTH
(M)
AU
GRADE
(G/T)
SB
GRADE
(%)
AU (G/T) OVER
MIN. 1.8M
MINING WIDTH
VEIN NAME
BC086639.73640.440.710.212.4LLD0.3Eastern Veining
BC179230.74233.422.680.837.2LLD3.3Western Veining
BC179241.09241.510.420.144.8LLD0.4Unnamed
BC179247.80248.010.210.086.80.10.4Unnamed
BC180292.48292.880.40.170.00.10.1Western Veining
BC182189.75190.230.480.241.4LLD0.2Unnamed
BC187181.00181.110.110.091.1LLD0.1Unnamed
BC187184.00184.260.260.202.1LLD0.2Unnamed
BC187186.13194.788.656.6323.60.123.6Eastern Veining
INCLUDING186.13186.260.130.10145.0LLD  
INCLUDING188.77188.870.100.08522.0LLD  
INCLUDING189.21189.370.160.12154.0LLD  
INCLUDING193.21193.390.180.14425.0LLD  
INCLUDING194194.320.320.2539.3LLD  
INCLUDING194.67194.780.110.0818.17.07  
BC187258.20258.390.190.091.2LLD0.1Unnamed
BC187289.00289.560.560.18231.0LLD23.4Western Veining
BC187291.13291.330.20.101.6LLD0.1Unnamed
BC188187.61187.760.150.1110.5LLD0.6Eastern Veining
BC188294.87295.080.210.111.0LLD0.1Unnamed
BC189153.91154.140.2350.1734.5LLD3.2Eastern Veining
BC189W1296.23296.350.120.100.4LLD0.0Unnamed
BC189370.07370.360.290.090.0LLD0.0Western Veining
BC190201.00212.3411.344.790.03LLD0.0Eastern Veining
BC192219.00225.456.455.280.02LLD0.0Eastern Veining
BC192317.30317.500.200.105.5LLD0.3Western Veining
BC19367.6468.841.20.77426.7LLD182.9Eastern Veining
INCLUDING67.8168.210.400.261180.0LLD  
INCLUDING68.6168.840.230.15172.0LLD  
BC19476.3684.738.373.5410.90.010.9Eastern Veining
INCLUDING76.3676.770.410.1765.4LLD  
INCLUDING77.8678.060.200.0890.1LLD  
INCLUDING84.2484.460.220.0965.20.01  
INCLUDING84.6184.730.120.05164.00.02  

Anm.: LLD betecknar en icke-detekterbar mängd antimon. Detekterbar gräns för analys som använts är 0,01 %