Kommuniké från årsstämman i ZetaDisplay AB (publ)

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) avhöll den 3 maj 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för ZetaDisplay och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ZetaDisplays resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Mats Johansson, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander, Anders Moberg, Anders Pettersson, Mia Alholm, Trond Gunnar Christensen och Finn Følling som styrelseledamöter. Mats Johansson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor valdes revisionsbolaget PwC.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode samt arvode för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om oförändrade principer för utseende av valberedningen.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport avseende 2020.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet, såvitt gäller emissioner där aktieägarna har företrädesrätt, ska vara begränsat till 25 procent av de vid tidpunkten för kallelsens publicering utestående antalet aktier. För emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna gäller en motsvarande begränsning om 10 procent. Vidare gäller att nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker utan företrädesrätt för aktieägarna ska ske som ett led i finansiering av företagsförvärv.

Återköpsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier. Förvärv får högst ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna förbättra bolagets kapitalstruktur eller att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella förvärv.

Nytt företagsnamn och ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets företagsnamn och bolagsordningen. Bolagets företagsnamn är ZetaGroup AB. Beslutet om ändring av företagsnamnet ska vara villkorat av att bolaget erhåller nödvändiga varumärkesgodkännanden avseende det nya företagsnamnet utomlands.

Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl. 14.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Per Mandorf, CEO and President
Telefon +46 704-25 82 34
E-mail per.mandorf@zetadisplay.com

Jacob Stjernfält, CFO
Telefon +46 768-75 41 77
E-mail jacob.stjernfalt@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka 450 Mkr och sysselsätter 200 medarbetare vid tio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget över 70 000 installationer på över 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på ir.zetadisplay.com.

Bilaga