IMMUNICUM AB (PUBL) JANUARI – MARS I SAMMANDRAG

Pressrelease

4 maj 2021

IMMUNICUM AB (PUBL) JANUARI – MARS I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till KSEK - (-) *.
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -41 571 (-12 018) *1.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK-0,25 (-0,16) *.
  • Christine Lind utsågs till interim styrelseordförande och Dharminder Chahal och Andrea van Elsas valdes in som nya medlemmar i Immunicums styrelse.
  • Immunicum erhöll särläkemedelsstatus för ilixadencel och behandling av mjukdelssarkom inklusive gastrointestinala stromala tumörer (GIST), från FDA och som en behandling av GIST från EMA.
  • Immunicum tecknade ett långsiktigt hyresavtal för en egen forsknings- och processutvecklingsanläggning i Leiden, Nederländerna från och med 2022.
  • Ny ledningsgrupp etablerad med Erik Manting som verkställande direktör, Alex Karlsson-Parra som Chief Scientific Officer, Jeroen Rovers som Chief Medical Officer och Lotta Ferm som Chief Financial Officer (interim).
  • Immunicum meddelade positiva uppdaterade överlevnadsdata i fas 2-studien Mereca med läkemedelskandidaten ilixadencel för behandling av njurcancer. Medianöverlevnad för de som behandlades med ilixadencel i kombination med sunitinib har uppnåtts efter 35,6 månader, jämfört med 25,3 månader för kontrollgruppen med endast sunitinib.

COVID-19

  • Immunicum har hittills inte noterat någon påverkan av vikt på sin verksamhet på grund av Covid-19-pandemin.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Immunicum meddelade att bolaget inlett ett forskningssamarbete med professor Bhardwaj från Icahn School of Medicine vid Mount Sinai, New York City.

FINANSIELLT SAMMANDRAG*

 Q1Helår
KSEK om inget annat anges202120202020
Rörelseresultat-40 780-11 232-86 027
Periodens resultat-41 571-12 018-89 248
Resultat per aktie för/efter utspädning (SEK)-0,25-0,16-1,17
Likvida medel118 96036 34836 348
Eget kapital619 10019 50619 506
Antal anställda301929

1 * Den 21 december 2020 förvärvade Immunicum AB DCprime BV. Transaktionen ledde till att det förvärvade bolaget DCprime BV:s tidigare ägare, utifrån ett redovisningsperspektiv, erhöll bestämmande inflytandet över det förvärvande bolaget Immunicum. Förvärvet redovisas därför som ett omvänt förvärv. Koncernredovisningen, för föregående period, utgörs således endast av DCprime BV fram till förvärvstillfället den 21 december 2020. Det betyder att det konsoliderade för helåret 2020 består av DCprime BV för hela året och Immunicum AB:s resultatet för de 10 sista dagarna av 2020. Resultat för 2021 är utgörs av den konsoliderade koncernen.

VD KOMMENTAR        

Under första kvartalet 2021 stärkte Immunicum sin ledningsgrupp och sitt organisatoriska fokus efter sammanslagningen med DCprime. Som ett enat företag har vi en stabil bas och två program som levererar kliniska resultat under 2021.

Immunicum är idag ett företag med kompletterande terapeutiska tillvägagångssätt som omfattar såväl solida som blodburna tumörer. Denna breda bas bygger på årtionden av forskning inom allogen dendritcellsbiologi, vilket har resulterat i produktkandidater som har potential att hantera de stora utmaningarna i dagens cancerterapi. Utvecklingen av våra ledande program gynnas av de framsteg vi nu ser i våra pågående kliniska program. I den senaste uppdateringen från fas II MERECA-studien i njurcancer, observerades starkare antitumörsvar jämfört med standardvård.

Den pågående fas Ib / II ILIAD-studien är en viktig del av vår strategi att positionera ilixadencel inom det konkurrensutsatta området för moderna cancerkombinationsterapier, där checkpoint-hämmare är en viktig komponent. Fas Ib fokuserar på att utvärdera säkerhet och tolererbarhet i kombination med pembrolizumab (Keytruda®) som idag är standard. Testresultaten kommer att ligga till grund för de kliniska utvecklingsprioriteringarna för ilixadencel.

DCP-001, vårt vaccin mot cancer-återfall, går även det in i en fas som är viktig för en framtida position inom det konkurrensutsatta området för blodburna tumörer, speciellt akut myeloisk leukemi (AML). De positiva interimsresultaten från den pågående fas II ADVANCE II-studien gav förhandsbesked om dess potential som monoterapi. Topline-resultatet i Q4 2021 kommer att vara en viktig bekräftelse. Med tanke på utvecklingen inom det terapeutiska området kommer även dessa resultat att vara en viktig del i de kliniska prioriteringarna för DCP-001 i blodburna tumörer. Vidare är den potentiella utvidgningen av DCP-001:s applikation för behandling av solida tumörer genom fas I / II ALISON-studien, som kommer att börja inkludera patienter under 2021, en intressant möjlighet.

ILIAD- och ADVANCE II-data kommer fortsatt att stödja den kliniska utvecklingen av våra program och deras position i framkant av cancerimmunterapifältet. Potentialen i våra produkter som kombinations- och underhållsterapier har en fördel i och med sina utmärkta säkerhetsprofiler.

Vårt vetenskapliga ledarskap kommer att driva utökandet av vår pipeline samtidigt som vi stöder och validerar de program som är under klinisk utveckling. Forskningssamarbetet med professor Bhardwaj och hennes forskargrupp vid Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York City illustrerar väl hur banbrytande våra program står sig inom området. Vetenskapliga presentationer vid Cancer Immunotherapy Annual Meeting och planerna att utöka våra egna FoU-anläggningar är exempel på vårt åtagande att investera i forskning och processutveckling av våra produkter.

Det finns ett stort antal möjligheter i vår pipeline, med två program i fas II-utveckling och en djup portfölj av nästa generations angreppsätt. Vi har därför valt att använda det första kvartalet till att kalibrera företagets utvecklingsprioriteringar, ett arbete som kommer att fortsätta baserat på data från våra kliniska studier.

Jag känner mig privilegierad över att få vara VD för Immunicum efter sammanslagningen med DCprime, och att leda organisationen i denna viktiga övergångsfas. Vi uppskattar ditt stöd och är fast beslutna att leverera de resultat och framsteg som är värdeskapande i slutändan och kan göra stor skillnad för patienter med cancer.

ERIK MANTING
Verkställande direktör

Kvartalsrapporten är tillgänglig i sin helhet under: https://immunicum.se/investerare-se/finansiella-rapporter/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj, kl. 08.00 CET.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
Chief Executive Officer
Telefon: +31 713 322 627
E-mail: ir@immunicum.com

INVESTERARRELATIONER

Sijme Zeilemaker
Head of Investor Relations & Corporate Communication
Telefon: +46 8 732 8400
E-mail: ir@immunicum.com

PRESSFRÅGOR

Eva Mulder and Sophia Hergenhan
Trophic Communications
Telefon: +49 175 222 57 56
E-mail: immu@trophic.eu

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum tillämpar sin framstående expertis i dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för soida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilagor