Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 4 maj 2021

Pressrelease

4 maj 2021

Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 4 maj 2021

Vid årsstämma i Immunicum AB (publ), org. nr 556629-1786, (”Bolaget”) den 4 maj 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 106 307 963 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 717 815 244 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 300 000 kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelseordföranden arvoderas med 600 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvoderas med 275 000 kronor. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 70 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor till var och en av övriga styrelsemedlemmar i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i vetenskapliga utskottet, 25 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i vetenskapliga utskottet, 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet. I enlighet med valberedningens förslag rekommenderas varje styrelseledamot att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva aktier i bolaget motsvarande ett belopp om minst 100 % av styrelsearvodet efter avdrag för skatt, för det fall att styrelseledamoten inte redan har investerat i aktier i bolaget för ett belopp som motsvarande arvodet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Andrea van Elsas, Christine Lind och Helén Tuvesson. Hans Preusting valdes som ny styrelseledamot. Charlotte Edenius och Steven Glazer har avböjt omval. Christine Lind omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman omvalde till revisor det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att Anna Svanberg kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för tillsättande av och uppdrag för valberedning
Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av och uppdrag för valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varmed den väsentliga ändringen består i att styrelsens säte ändras från Göteborg till Stockholm.

Beslut om ändring av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att begränsningen för rörlig ersättning ökas från 35 procent till 50 procent av den fasta årliga lönen och begränsningen för pensioner ökas från 25 procent till 30 procent av den fasta årliga lönen för alla ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram LTI 2021/2024
Årsstämman beslutade om att införa ett prestationsbaserat incitamentsprogram baserat på högst 1 678 453 personaloptioner riktat till ledande befattningshavare och nyckelanställda och ett incitamentsprogram baserat på högst 834 300 aktierätter riktat till övriga anställda i enlighet med styrelsens förslag.

Varje personaloption samt aktierätt ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 1 september 2024 till och med 31 oktober 2024. Teckningskursen vid utnyttjande av personaloptionen ska motsvara 140 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 5 maj 2021 till och med den 19 maj 2021 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq Stockholm) för aktie i Bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av aktierätten ska motsvara kvotvärdet på aktierna i Bolaget. Personaloptionerna och aktierätterna tilldelas deltagarna vederlagsfritt.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras vid riktade nyemissioner ska uppgå till högst 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget baserat på fullt utspädd basis, det vill säga inklusive utestående teckningsoptioner i Bolaget, vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Utöver begränsningen om 20 procent för riktade emissioner ska styrelsen äga rätt att emittera aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om upp till högst 10 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget baserat på fullt utspädd basis.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 12:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christine Lind
Interim Chairman of the Board of Directors
Telephone: +46 8 732 8400
E-mail: ir@immunicum.com

INVESTERARRELATIONER

Sijme Zeilemaker
Head of Investor Relations & Corporate Communication
Telephone: +46 8 732 8400
E-mail: ir@immunicum.com

PRESSFRÅGOR

Eva Mulder and Sophia Hergenhan
Trophic Communications
Telephone: +49 175 222 57 56
E-mail: immu@trophic.eu

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum tillämpar sin framstående expertis i dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga