Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1–31.3.2021: En stark början på året – bra intäktsutveckling lyfte det jämförbara rörelseresultatet

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
5.5.2021 kl. 8.00

Aktia Bank Abp: delårsrapport 1.1–31.3.2021: En stark början på året – bra intäktsutveckling lyfte det jämförbara rörelseresultatet

Kvartalet i korthet

  • Den stabila utvecklingen av räntenettot fortsatte främst tack vare stark balanstillväxt av företagskrediter
  • Bostadshandeln fortfarande livlig och efterfrågan på särskilt fritidsbostäder fortsatte att öka
  • De förvaltade tillgångarna var på samma nivå som vid årsskiftet och uppgick till 10,4 miljarder euro
  • Nettoteckningarna i Aktias placeringsprodukter på tillväxtmarknaderna minskade något, men resultateffekten var inte betydande
  • De positiva värdeförändringarna tillsammans med det stabila försäkringstekniska resultatet bidrog till den mycket goda utvecklingen i livförsäkringsnettot
  • Aktias förvärv av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet slutfördes 30.4.2021

Utsikter 2021 (oförändrade)

Det jämförbara rörelseresultatet för 2021 förväntas vara betydligt högre än under 2020, förutsatt stabila marknads- och samhällsförhållanden.   

VD Mikko Ayub:

Aktias första kvartal var starkt för bolaget. Räntenettot steg till 21,3 (19,7) miljoner euro och den goda utvecklingen fortsatte således från året innan. Den underliggande orsaken till det starka räntenettot är såväl den ökade utlåningen som den aktiva prissättningen inom företagsutlåningen. Även finansieringskostnaderna låg fortsättningsvis på en måttlig nivå. I privatkundsegmentet har det inte skett några betydande förändringar i marginalerna. Bostadshandeln var fortfarande livlig och efterfrågan på särskilt fritidsbostäder fortsatte att öka. Den digitala bostadshandelns andel ökade ytterligare.

Provisionsnetto för kvartalet var på samma nivå som året innan och uppgick till 25,0 (25,2) miljoner euro. Aktias förvaltade tillgångar uppgick i slutet av perioden till 10,4 (31.12.2020; 10,4) miljarder euro. Nettoteckningarna i Aktias placeringsprodukter på tillväxtmarknaderna minskade något, men deras totala effekt på resultatet var inte betydande. Kundernas ändrade konsumtionsbeteende och den minskade användningen av kreditkort återspeglades fortfarande i minskade kortbetalningar.

Aktias starka kompetens inom kapitalförvaltning belönades under kvartalet då det oberoende fondratinginstitutet Morningstar valde ut Finlands bästa kapitalförvaltningshus i tre kategorier: aktiefonder, räntefonder och bäst överlag. Aktia var bäst i alla dessa kategorier. Det är återigen fint att få erkännande för vårt långsiktiga arbete.

Kvartalet var utmärkt för livförsäkringsnettot som uppgick till 9,9 (-5,2) miljoner euro. Positiva förändringar i marknads-
värden bidrog till den goda utvecklingen, men även det försäkringstekniska resultatet var stabilt. Det är också bra att komma ihåg att jämförelseperiodens svaga resultat under första kvartalet föregående år belastades av marknadsnedgången till följd av coronapandemin och de därpå följande negativa värdeförändringarna.

Periodens jämförbara rörelsekostnader uppgick till 38,7 (35,6) miljoner euro och var därmed betydligt högre än året innan. Kostnadsbasen omfattar emellertid kostnader av engångskaraktär om 1,2 miljoner euro i anslutning till köpet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet. Rörelsekostnaderna inkluderar dessutom årets estimerade stabilitetsavgift för kreditinstitut om 2,8 (2,3) miljoner euro.

Finansinspektionens nya regelverk för definitionen av fallissemang och ändringen av beräkningsmodellerna ökade kreditförlustreserveringen med ca 0,8 miljoner euro. Därutöver uppdaterades ECL-modellens makroantaganden som medförde en positiv resultateffekt om 0,6 miljoner euro i kvartalet. Kreditförlusterna låg fortfarande på en måttlig nivå.

Aktias jämförbara rörelseresultat under årets första kvartal var 16,9 (2,8) miljoner euro. Jag är mycket nöjd med resultatet trots att den pågående coronapandemin till en viss del fortfarande påverkar intäkterna.

Aktia köpte Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet

Aktia offentliggjorde i mars köpet av Taaleri Abp:s kapitalförvaltningsverksamhet. Betydelsefullt är även samarbetsavtalet med Taaleri där våra kunder får tillgång till Taaleris framgångsrika alternativa placeringsprodukter när Aktia blir distributör av Taaleris alternativa placeringsprodukter i Finland. Transaktionen erhöll nödvändiga myndighetstillstånd och verkställandet av köpet offentliggjordes 30.4.2021.

Transaktionen är unik i Aktias historia och mycket betydande även på kapitalförvaltningsmarknaden i Finland. Med förvärvet blir Aktia en av Finlands ledande kapitalförvaltare som även har heltäckande bank- och livförsäkringsverksamhet. Kapitalförvaltningen står i fokus för Aktias strategi och förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet är ett betydande steg för Aktia mot målet att vara Finlands bästa kapitalförvaltare.

Kundkretsen som överförs tillsammans med köpet och det allt bredare produktutbudet kompletterar väl Aktias nuvarande kund- och produktportfölj samt möjliggör en allt större satsning på nykundsanskaffning i fortsättningen. I framtiden kan Aktia bättre utnyttja rådande marknadsförhållanden med sitt mångsidigare utbud av placeringsprodukter.

Samtidigt innebär affären en förändring på kapitalförvaltningens spelplan i Finland: Storleken på Aktias förvaltade tillgångar kommer att öka betydligt, vilket ytterligare stärker Aktias ställning på kapitalförvaltningsmarknaden. Tillsammans med den verksamhet som överförs från Taaleri kommer Aktia att bilda en av Finlands ledande kapitalförvaltningsorganisationer som kombinerar ett omfattande och sinsemellan kompletterande produktutbud inom kapitalförvaltning, en heltäckande portföljförvaltning, ett starkt kundfokus och en belönad Private Banking-kompetens samt digital kompetens.

Arrangemanget är en unik möjlighet såväl för Aktia som för Taaleri. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid en smidig integrationsprocess genom att framhäva såväl medarbetar- som kundnöjdheten. Kapitalförvaltningens framtid i Aktia byggs på styrkorna i Aktias och Taaleris sammangående enheter och på tillämpandet av bästa praxis som de båda parterna för med sig till den nya helheten.

Nyckeltal

(mn euro) 1Q2021 1Q2020 % 2020 4Q2020 % 3Q2020 2Q2020
Räntenetto 21,3 19,7 8 % 80,7 20,8 2 % 20,0 20,1
Provisionsnetto 25,0 25,2 0 % 97,6 25,4 -1 % 24,2 22,9
Livförsäkringsnetto 9,9 -5,2 - 19,9 10,2 -3 % 4,7 10,1
Rörelseintäkter totalt 57,9 39,9 45 % 201,1 57,0 2 % 49,4 54,8
Rörelsekostnader -38,7 -35,6 9 % -142,2 -36,4 6 % -33,8 -36,3
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -2,2 -1,4 58 % -4,0 -0,8 169 % -0,1 -1,8
Rörelseresultat 16,9 2,8 508 % 54,8 19,7 -14 % 16,0 16,3
Jämförbara rörelseintäkter1 57,9 39,9 45 % 201,1 57,0 2 % 49,4 54,8
Jämförbara rörelsekostnader1 -38,7 -35,6 9 % -141,9 -36,3 7 % -33,8 -36,3
Jämförbart rörelseresultat1 16,9 2,8 508 % 55,1 19,8 -15 % 16,0 16,5
K/I-tal 0,67 0,89 -25 % 0,71 0,64 5 % 0,68 0,66
Jämförbart K/I-tal1 0,67 0,89 -25 % 0,71 0,64 5 % 0,68 0,66
Resultat per aktie (EPS), euro 0,20 0,03 567 % 0,61 0,22 -9 % 0,18 0,19
Jämförbart resultat per aktie (EPS), euro1 0,20 0,03 567 % 0,61 0,22 -9 % 0,18 0,19
Avkastning på eget kapital (ROE), % 8,6 1,4 533 % 6,7 9,2 -7 % 7,8 8,4
Jämförbar avkastning på eget kapital (ROE), %1 8,6 1,4 533 % 6,7 9,3 -7 % 7,8 8,5
Kärnprimärkapitalrelation (CET1), %2 13,8 15,9 -14 % %% 14,0 14,0 -2 % 15,6 15,7

1) Alternativa nyckeltal utan jämförelsestörande poster
2) Vid slutet av året

Webcast-sändning från resultattillställningen

En direkt webcast-sändning från resultattillställningen ordnas den 5 maj 2021 kl. 10.30. Verkställande direktör Mikko Ayub och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och den kan följas direkt på https://aktia.videosync.fi/2021-q1-results. En inspelning av webcast-sändningen kommer att finnas tillgänglig på adressen www.aktia.com efter tillställningen.

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 830 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

 

Bilaga