Ändringar i Aktias ledningsgrupp och ansvarsområden

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
5.5.2021 kl. 8.05

Ändringar i Aktias ledningsgrupp och ansvarsområden

Aktia meddelade 30.4.2021 att det verkställt transaktionen gällande förvärvet av Taaleris förmögenhetsförvaltningsverksamhet. Som en del av denna ändring förenklas koncernens organisationsstruktur. Med de ändringar som nu görs förtydligar man ansvaren och ledningen inom de olika affärsområdena.

  • Sari Leppänen har utnämnts till direktör med ansvar för Aktias dataförvaltning (Chief Information Officer) och till medlem i ledningsgruppen fr.o.m. 9.8.2021. Leppänen har gedigen erfarenhet av ledning av affärsverksamhets- och teknologitransformationen i teknologiföretag. Hon har senast arbetat som dataförvaltningsdirektör och dataskyddsansvarig (DPO) för 3 Step IT.
  • Direktör för affärsområdet Företagskunder och ledningsgruppsmedlem Anssi Huhta blir ansvarig för hela Bankverksamhetssegmentet, vilket inbegriper affärsområdena Företagskunder och Privatkunder.
  • Carola Nilsson, direktör med ansvar för affärsområdet Privatkunder, avgår från koncernens ledningsgrupp men fortsätter som direktör för affärsområdet Privatkunder.
  • Anu Tuomolin, direktör med ansvar för den operativa verksamheten (COO) och HR, avgår från sin uppgift i Aktia. Den kombinerade koncernrollen för direktören som ansvarar för den operativa verksamheten och HR avskaffas och ansvaren för den operativa verksamheten överförs till olika organisationer i koncernen.
  • Ann-Sofi Reims, som tidigare har fungerat som personalchef för Taaleri Oyj, har utnämnts till Aktias nya HR-direktör. Reims rapporterar direkt till verkställande direktör Mikko Ayub men är inte medlem i koncernens ledningsgrupp.

”Kontinuerlig digital utveckling av våra tjänster och interna funktioner är en viktig del av förverkligandet av vår strategi. Med sitt gedigna kunnande och sin starka kompetens inom IT-förnyelseprojekt och utveckling av digital affärsverksamhet är Sari Leppänen en utmärkt person för att leda detta arbete”, säger Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.

”Anu Tuomolin har haft en central roll i att stöda koncernens ändringsarbete och i att bygga upp Aktias företagskultur. Jag vill tacka Anu för hennes mycket engagerade arbete för Aktias bästa och jag önskar henne välgång i fortsättningen”, fortsätter Ayub.

Ändringarna träder i kraft omedelbart och fr.o.m. 5.5.2021 är sammansättningen av Aktias ledningsgrupp följande:

Mikko Ayub, verkställande direktör
Juha Hammarén, vice verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör
Anssi Huhta, direktör, Bankverksamhet
Perttu Purhonen, direktör, Kapitalförvaltning
Max Sundström, direktör, Development & Data
Sari Leppänen, dataförvaltningsdirektör (börjar 9.8.2021)

För ytterligare information:
Mikko Ayub, verkställande direktör
Tfn 010 247 5121

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2020 uppgick till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com