JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – mars 2021

  • Omsättning 29,4 MSEK (26,7)
  • Rörelseresultat 2,0 MSEK (-0,9)
  • Resultat efter skatt 1,7 MSEK (-0,6)
  • Orderingång 28,1 MSEK (29,0)

Kommentarer från VD

Under perioden tog vi ett viktigt steg mot visionen att öka vårt tjänsteinnehåll och erbjuda mer kompletta produktivitetshöjande lösningar till våra kunder. Som tidigare aviserats (se pressrelease den 10:e februari) etablerade vi JLT Software AG Solutions, ett helägt dotterbolag för mjukvaruutveckling. En VD är rekryterad och arbetet med att bygga upp en kompletterande affärsverksamhet och ett utvecklingsteam har påbörjats. Syftet med denna satsning är att utveckla unika kundvärden och konkurrensfördelar samt generera nya och återkommande intäkter.

För att möta ett växande behov av fordonsmonterade datorer med Android inom lager- och logistiksegmenten har vi under 2020 utvecklat en ny Android-10 baserad fordonsdator, JLT6012A. Under perioden slutförde vi produktionen av den första pilotserien och inledde leveranser till tidiga kunder som nu provkör datorn i sin miljö (se pressrelease den 10:e februari). En bred lansering kommer ske senare under året.

Första kvartalets omsättning slutade på 29 MSEK vilket, trots en negativ påverkan av valutan, är en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången var i paritet med föregående år och slutade på 28 MSEK, med valutajustering en viss ökning. Verksamheten genererade ett rörelseresultat på 2,0 MSEK att jämföra med samma period föregående år då JLT redovisade en förlust på 0,9 MSEK.

Som en följdeffekt av Coronapandemin i samspel med andra marknadshändelser råder en omtalad global brist på elektronikkomponenter. Utvecklingen är svår att förutse men tack vare egna utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige har vi kunnat utföra snabba produktanpassningar och långsiktigt säkra material. Till dags dato har vi lyckats upprätthålla leveranser och ledtider mot våra kunder.

Vi har sett en ökad aktivitetsnivå på våra målmarknader, och med nya produkter och lösningar runt hörnet ser jag med tillförsikt och optimism mot framtiden. Med en lättnad av rådande rese- och besöksrestriktioner som hämmat oss det senaste året är vi i en god position där vi kan satsa framåt och fortsätta exekvera på vår tillväxtstrategi som bygger på att stärka vår säljkanal, marknadsföring och vårt produkterbjudande.

Per Holmberg, verkställande direktör

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2021

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 29,4 MSEK (26,7) vilket är en ökning med 11 procent, justerat för valutaeffekter uppgår ökningen till 21 procent. Bruttovinsten uppgick till 12,6 MSEK (13,2) och bruttomarginalen till 43,0 procent (49,4).

Bruttovinsten uppgick till 12,6 MSEK (13,2) och bruttomarginalen till 43,0 procent (49,4).

Rörelsens omkostnader var 10,5 MSEK (13,7) av detta var övriga kostnader 3,6 MSEK (4,2). Personalkostnader uppgick till 6,9 MSEK (9,5).

EBITDA för perioden uppgick till 2,2 MSEK (-0,5).

Avskrivningar under perioden var 0,2 MSEK (0,4) varav utvecklingsutgifter 0,2 MSEK (0,3) och materiella anläggningstillgångar 0,1 MSEK (0,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,0 MSEK (-0,9).

Finansnettot uppgick till 0,2 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 2,2 MSEK (-0,9).

Schablonskatt för koncernen om 0,6 MSEK (+0,3) gav ett resultat efter skatt på 1,7 MSEK (-0,6).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 2,1 mkr (0,0) varav 0,1 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under perioden har uppgått till 28,1 MSEK (29,0) och orderstocken var vid periodens slut 15,4 MSEK (14,2).

Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgick till 15,9 MSEK (17,8).

Resultaträkning JLT Group, MSEK   2021
Kv 1
2020
Kv 1
 2020
Helår
Nettoomsättning  29,426,7 110,3
Aktiverat arbete för egen räkning  0,1- 0,5
Bruttovinst  12,613,2 47,1
- Bruttomarginal  43,0%49,4% 42,7%
Försäljnings- och Marknadskostnader  -5,1-7,1 -23,0
Organisations- och FoU-kostnader  -5,4-6,6 -21,0
EBITDA  2,2-0,5 3,6
- EBITDA marginal  7,4%-1,9% 3,2%
        
Avskrivningar  -0,2-0,4 -1,5
 Varav:      
 - Materiella anläggningstillgångar  -0,1-0,1 -0,3
 - Utvecklingsutgifter  -0,2-0,3 -1,2
Rörelseresultat  2,0-0,9 2,1
- Rörelsemarginal  6,7%-3,3% 1,9%
        

Kommentarer till resultatet för första kvartalet

Bruttomarginalen ligger i nivå med föregående helår, första kvartalet 2020 påverkades bruttomarginalen positivt av en ökad USD-kurs liksom högre andel avräknade serviceintäkter.

Under andra kvartalet 2020 gjordes vissa personalneddragningar, detta tillsammans med valutaeffekter förklarar den lägre omkostnaden i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 4,5 MSEK (2,3). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 54,6 MSEK (50,2).

Soliditeten uppgick till 64 procent (62) och det egna kapitalet var 61,7 MSEK (58,9).

Kassan är delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,6).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 med 0,27 kronor per aktie med föreslagen avstämningsdag den 10 maj.

Förslaget om utdelning av 0,27 kronor per aktie motsvarar 70 procent av 2020 års resultat motsvarande 0,04 kronor per aktie samt ursprungligt föreslagen utdelning (0,23 kronor) för 2019 vilken innehölls beroende på osäkerhet kring kommande effekter av Coronapandemin. Bolagets utdelningspolicy stipulerar utdelning om 50 till 70 procent av årets resultat.

Aktien

Totalt har 1,7 miljoner aktier (2,5) omsatts under perioden vilket motsvarar 6 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 5,20 SEK vid periodens början och 5,82 SEK vid periodens slut.

Utestående optionsprogram omfattande 1 200 000 optioner med lösenkurs på 7 kr per aktie förfaller i juli 2021.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2021

Delårsrapport jan - jun, 2021                12 augusti, 2021
Delårsrapport jan - sep, 2021                22 oktober, 2021
Bokslutskommuniké 2021                10 februari, 2022

Växjö den 6 maj, 2021

På styrelsens uppdrag:

Per Holmberg

VD

För ytterligare information:                

Per Holmberg        VD        070 – 361 3934        

Stefan Käck        vVD / CFO        073 – 531 0057        

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 13:00 CET.

Koncernens räkenskaper*  
          
Resultaträkning, MSEK     2021
Kv 1
2020
Kv 1
 2020
Helår
          
Summa rörelsens intäkter   29,526,7 110,8
          
Rörelsens kostnader       
 Handelsvaror    -16,8-13,5 -63,2
 Övriga externa kostnader    -3,6-4,2 -13,1
 Personalkostnader    -6,9-9,5 -30,9
 Avskrivningar    -0,2-0,4 -1,5
Rörelseresultat    2,0-0,9 2,1
          
Finansnetto     0,20,0 -0,3
Resultat efter finansiella poster    2,2-0,9 1,8
          
Skatt    -0,60,3 -0,3
Periodens resultat     1,7-0,6 1,5
          
Resultat per aktie (kronor)    0,06-0,02 0,05
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)   0,06-0,02 0,05
          
Balansräkning, MSEK    2021
31 mar
2020
31 mar
 2020
31 dec
          
Tillgångar        
 Immateriella anläggningstillgångar    5,42,6 3,5
 Materiella anläggningstillgångar     1,40,6 1,3
 Finansiella anläggningstillgångar    0,20,2 0,2
Summa anläggningstillgångar  7,03,4 5,0
          
 Varulager     18,222,3 17,4
 Kortfristiga fordringar    16,319,6 21,8
 Likvida medel och finansiella placeringar  54,650,2 50,1
Summa omsättningstillgångar     89,092,1 89,2
          
Summa tillgångar     96,095,4 94,2
          
Eget kapital, avsättningar och skulder        
 Aktiekapital    28,628,6 28,6
 Bundet eget kapital    8,86,0 6,9
 Ansamlat resultat    24,324,4 24,5
Summa eget kapital     61,758,9 60,0
Avsättningar     1,71,9 1,7
Kortfristiga skulder    32,534,7 32,5
          
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  96,095,4 94,2
* Matematisk avrundning         


Kassaflödesanalys, MSEK    2021
Kv 1
2020
Kv1
 2020
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   1,5-2,0 0,0
Förändring av rörelsekapital    5,14,7 5,3
Löpande verksamheten     6,62,7 5,4
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar  -2,2-0,4 -3,2
Finansieringsverksamheten    0,00,0 0,0
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar    4,52,3 2,2
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar  4,52,3 2,2
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar    54,650,2 50,1
Nettolåneskuld*    -54,6-50,2 -50,1
          
Förändring av eget kapital, (MSEK)    2021
Kv 1
2020
Kv 1
 2020
Helår
          
Ingående eget kapital    60,058,6 58,6
Periodens resultat    1,7-0,6 1,5
Omräkningsdifferens    0,10,9 -0,1
Utdelning    0,00,0 0,0
Belopp vid periodens utgång    61,758,9 60,0
          
Nyckeltal     2021
Kv 1
2020
Helår
 2020
Helår
          
EBITDA marginal%  7,4-1,9 3,2
Rörelsemarginal %   6,7-3,3 1,9
Vinstmarginal%   7,6-3,3 1,6
          
Sysselsatt kapital MSEK  61,758,9 61,7
Avkastning på sysselsatt kapital %  15-6 4
Eget kapital MSEK  61,758,9 60,0
Avkastning på eget kapital %   11-4 3
Nettolåneskuld inklusive kortfr. placeringar* MSEK  -54,6-50,2 -50,1
Skuldsättningsgrad ggr  00 0
Soliditet %   6462 64
          
Resultat per aktie kronor  0,06-0,02 0,05
Eget kapital per aktie kronor  2,162,06 2,10
Nettolåneskuld per aktie* kronor  -1,91-1,76 -1,76
          
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor  5,825.00 5,32
          
Antal utestående aktier .000 st  28 55228 552 28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st  28 55228 552 28 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st  29 75229 752 29 752
          
* Negativt värde = nettokassa        

Bilaga