Industrivärden avyttrar sitt aktieinnehav i SSAB för 2.019 mnkr

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.


Industrivärden har idag avyttrat hela sitt aktieinnehav i SSAB om 44 334 933 A-aktier för 45,53 kronor per A-aktie, motsvarande en total försäljningslikvid om 2.019 mnkr. Avyttringen har skett genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare. De avyttrade aktierna motsvarar 4,3 procent av kapitalet och 11,8 procent av röstetalet i SSAB .

I en kommentar till försäljningen säger Industrivärdens vd, Helena Stjernholm: ”Industrivärden har varit en långsiktig och engagerad ägare med ett betydande aktieinnehav i SSAB sedan 1994. Inom ramen för vår ägarroll har vi aktivt deltagit i flera viktiga utvecklingssteg, såsom till exempel inriktningen mot produktområden med högre marginal, ökat hållbarhetsfokus samt förvärven av amerikanska IPSCO och finska Rautaruukki. SSAB är idag en framstående aktör inom specialstål med en ledande position i utvecklingen av fossilfritt stål. I april 2018 avyttrade vi drygt hälften av vår investering i SSAB och nu har det återstående innehavet sålts. Därmed frigör vi kapital till alternativa investeringar.”

Morgan Stanley har varit Sole bookrunner och Carnegie har varit Co-bookrunner i samband med transaktionen.


Stockholm den 10 maj 2021

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Helena Stjernholm, verkställande direktör, tel. 08-666 64 00


Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 23:00 CET.


Viktig information:

Detta pressmeddelande har upprättats endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper, och utgör inte heller investeringsrådgivning, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan inbjudan skulle vara olaglig, inklusive men inte begränsat till, USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Spridning av detta pressmeddelande kan vara begränsad enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer som får tillgång till detta dokument eller annan information som hänvisas till häri ska själv se till att vara informerade om och iaktta sådana eventuella begränsningar. Överträdelse av dessa begränsningar kan innebära brott mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Inga åtgärder har vidtagits för att tillåta ett erbjudande av värdepapper eller innehav eller distribution av detta pressmeddelande i någon jurisdiktion där sådana åtgärder krävs.

Detta pressmeddelande och informationen häri utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper, och är inte avsett för överföring, publicering, distribution, eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i USA (inklusive dess territorier och besittningar, delstater i USA och District of Columbia) (”USA”). Erbjudna värdepapper har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller i enlighet med någon annan tillämplig värdepapperslagstiftning i någon av USA:s delstater eller övriga jurisdiktioner, och får inte, direkt eller indirekt, erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas eller levereras i eller till USA utan att registreras eller utan att omfattas av undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, krav på registrering enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i någon av USA:s delstater eller övriga jurisdiktioner. Inget offentligt erbjudande de värdepapper som diskuteras häri kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till: (A) personer i stater inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som är ”kvalificerade investerare” i enlighet med Europaparlamentets och rådets vid var tid gällande förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) (”Kvalificerade Investerare”); (B) i Storbritannien, Kvalificerade Investerare, vilka är personer som (i) har yrkesmässig erfarenhet av frågor om investeringar som faller in under definitionen ”professionella investerare” i artikel 19(5) i lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess nuvarande lydelse (”Ordern”), (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet vilka omfattas av artikel 49 i Ordern, eller (iii) andra personer som lagligen kan få del av pressmeddelandet; eller (C) andra som på annan grund lagligen kan få del av pressmeddelandet (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Om du inte är en Relevant Person kommer du inte ha rätt att delta i erbjudandet och du ska inte agera i enlighet med, eller förlita dig på, detta pressmeddelande.

Eventuella investeringsbeslut i samband med transaktionen måste göras på grundval av all offentligt tillgänglig information om SSAB och aktierna utgivna av SSAB . Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Morgan Stanley & Co. International plc eller Carnegie Investment Bank AB. Informationen i detta pressmeddelande utgör endast bakgrundsinformation och avser inte att vara uttömmande eller fullständig. Det är inte tillåtet att förlita sig på informationen i detta pressmeddelande för något ändamål eller på dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande avser inte att identifiera eller indikera riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara hänförliga till en investering i SSAB och aktierna utgivna av SSAB .


Bilaga