Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - mars 2021

Press release

Malmö, 11 maj, 2021

Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - mars 2021

Förberedda att möta ett spännande 2021

Trots de något utmanande tiderna levererades delmål även under första kvartalet. Vi ökade vår försäljning under första kvartalet väsentligt i jämförelse med samma period föregående år. Vi ser tydligt att försäljningen är starkast i de marknader som är mer tillgängliga trots pandemin, den tyska marknaden framförallt. Detta bådar gott inför framtiden i takt med en normalisering av våra nyckelmarknader.

Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020

  • Under perioden såldes 14 (0) CADScor®-system och 1 260 (370) engångsplåster.
  • Intäkterna uppgick till 723 kSEK (121).
  • Bruttoresultatet uppgick till 530 kSEK (109) motsvarande en bruttomarginal om 73,3% (90%).
  • Rörelsens kostnader uppgick till 12 214 kSEK (10 905).
  • Resultat före skatt uppgick till –11 722 kSEK (–10 815).
  • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –9 198 kSEK (-9 124).
  • Likvida medel uppgick till 55 027 kSEK (45 018).
  • Resultat per aktie uppgick till –0,08 SEK (–0,21). Inga utspädningseffekter uppkom.
  • Antal aktier uppgår till 141 045 437 (51 694 043).

Händelser under första kvartalet

Den 13 januari meddelade bolaget positiva preliminära data från den undersökande SEISMO-studien som görs med modifierade CADScor®-system för en potentiell hjärtsviktstillämpning. SEISMO-studien inleddes i juni 2018 för att utvärdera möjligheten att utveckla en algoritm som kan skilja patienter som hänvisas med misstankar om hjärtsvikt. Studien, med totalt 199 patienter på två platser i Danmark, inkluderade den sista patienten 2020. ”Att slutföra inkluderingen i den undersökande hjärtsviktstudien var en stor milstolpe för alla inblandade. Dessa nya data ser lovande ut för att tidigt kunna utesluta hjärtsvikt och kommer att vara viktiga för alla drabbade patienter som idag väntar alltför länge på en slutlig diagnos. Dessa preliminära data kan motivera en uppföljningsstudie för att konsolidera resultaten och få mer data för algoritmutveckling”, säger professor Peter Søgaard, läkare och huvudprövare. Resultaten från den slutliga analysen av studiedata förväntas lämnas för publicering under andra kvartalet 2021.

Händelser efter den 31 mars 2021
Inga väsentliga händelser

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på www.acarix.com

Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD
per.persson@acarix.com
+46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO
christian.lindholm@acarix.com
+46 705 118 333

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, GlobeNewswire.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder.
Redeye AB är bolagets Certified Advisor (+46 (0)8 121 576 90, (certifiedadviser@redeye.se).
För mer information besök www.acarix.com.

 

Bilagor