Kommuniké från årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ)


Vid Ellen Aktiebolags årsstämma i Stockholm den 11 maj 2021 fastställde stämman, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för år 2020, samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman valde enligt valberedningens förslag, omval av Jens Engström, Mikael Lövgren, Cecilia Wolf och Catharina Skommevik som styrelseledamöter samt nyval av Svens Mattsson som styrelseledamot, för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Jens Engström omvaldes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Finnhammars Revisionsbyrå AB med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman utsåg Sven Mattsson (omval) till ordförande i valberedningen och Jens Engström (omval) och Cecilia Wolf (omval) till ledamot i valberedningen.

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt om styrelse- och revisionsarvoden.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, om en ny bestämmelse i bolagsordningen med nedanstående lydelse:

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 18.15 CEST.

Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se


Bilaga