Terranet Holding AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

Första kvartalet

1 januari – 31 mars 2021

• Intäkterna uppgick till 409 (481) TSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till -9 906 (-9 440) TSEK.
• Periodens nettoresultat uppgick till -9 996 (-10 195) TSEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 314 (-10 029) TSEK. • Koncernens likvida medel uppgick till 60 311 (44 495) TSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,20) kr.
• Teckningsoptioner av serie TO2 B utnyttjades för teckning av aktier till ca 95% och tillförde bolaget 36,4 MSEK efter emissionsutgifter.


VD-ord

Bäste aktieägare!

Det är ett högre tempo än någonsin i ett växande utvecklingsteam på Terranet med VoxelFlow som den gemensamma nämnaren och fokusområde. Med en snabbhet och högre precision som inte finns tillgänglig idag på marknaden bland befintlig sensorteknologi kan VoxelFlow blixtsnabbt identifiera ett objekt, fastställa dess läge och riktning i ett område runt bilen. Det primära tillämpningsområdet för VoxelFlow är avancerat förarstöd och kollisionsvarning i stadstrafik. VoxelFlowsensorn blir därmed en säkerhetskritisk komponent i bilens framtida navigations- och automatiska bromssystem.

Jag kan meddela att vi nu också har tillgång till ett testfordon. Inom kort påbörjas kalibrering och funktionsprovning av VoxelFlow utanför labmiljön och i dess rätta habitat på en certifierad testbana.

Sedan årsskiftet har bolaget rekryterat ett tiotal nya utvecklare och projektledare inom C++programmering, bildanalys, matematisk algoritmutveckling och testvalidering för att expandera enheten i Lund samt bygga upp etableringen i Stuttgart.

Året började med deltagande i Startup Autobahn som är en inkubator och accelerator - ett gemensamt initiativ som drivs av Mercedes-Benz, Porsche och Bosch för att på ett tidigt stadium identifiera, handplocka och introducera ny innovativ teknologi. Därefter har vi fortsatt i ett allt högre tempo och arbetar för närvarandebland annat med den första leveransen till Mercedes Benz.

Parallellt har vi även fokus på att bygga upp ett ekosystem med biltillverkare och under- leverantörer. Detta drivs utifrån en väldefinierad roadmap, partnerskapsstrategi och outsourcingmodell. Allt i syfte att kostnadseffektivt optimera utvecklingen med inhyrda experter inom bl a 3D-visualisering, mjukvaruanpassning av laserscanner, kamerahårdvara och system-on-chip-integration. Bland några viktiga partners kan nämnas Sensor Cortek, Summer Robotics och Prophesee.

Med ny banbrytande teknologi och potential att bli en global marknadsledare som helt förändrar spelplanen och utmanar bilindustrin är det viktigt att kontinuerligt utvärdera, identifiera och säkerställa flera kommersiella inriktningar så tidigt som möjligt. Därför är vi särskilt exalterade över det strategiska samarbetet med holoride. Genom att inlemmas i holorides globala nätverk med de främsta biltillverkarna ger det Terranet en unik position och försprång. Med VoxelFlowplattformen som grund kan vi därigenom tidigt anpassa teknologin efter biltillverkarnas särskilda behov och samtidigt kapa ledtider för att nå marknaden.

VoxelFlow är en sensor med en implementation som i första hand bygger på objektidentifikation och kollisionsvarning. Samarbetet med holoride adresserar också en ny tillämpning. Utöver avancerat förarstöd (ADAS - som är det högprioriterade affärsområdet för Terranet) kommer VoxelFlow genom samarbetet med holoride därmed också även nyttjas som en framtida funktion för bilens infotainment- och multimediasystem. Den data som genereras av VoxelFlowsensorn i punktmolnet för aktiv säkerhet kommer kunna återvändas för att kvalitetssäkra användarupplevelsen i holorides VR-konsol. Vi håller på liknande sätt som med holoride alltid möjligheten öppen för nya potentiella samarbetspartners.

Investeringen i holoride möjliggörs av bolagets stabila finansiella ställning. Det är ett industriellt och strategisk engagemang för Terranet både när det gäller marknadsföring och produktutveckling. Det är också ett väsentligt genombrott och kliv i värdekedjan som öppnar upp för en profilering av bolaget tillsammans med Audi som är huvudägare i holoride. Med denna strategiskt betydelsefulla transaktion säkerställer vi således också en långsiktig plattform med ett bredare användningsområde för Voxelflow; både inom aktiv säkerhet och avancerat förarstöd samt infotainment och komfort.

Det är slutligen mycket glädjande och med stor tillfredsställelse kunna konstatera att vi knutit till oss så många nya aktieägare. Jag vill passa på att tacka alla nya och etablerade aktieägare, partners och medarbetare för ert fortsatta förtroende och tilltro! Jag ser fram emot ett nytt händelserikt år för Terranet.

Verkställande Direktör

Pär-Olof Johannesson


För mer information vänligen kontakta:

Michaela Berglund
Tel: +46 723 388 288
E-post: michaela.berglund@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl 08.00 CET.

Utsedd Certified Adviser till Terranet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, +46 8-503 015 50, ca@mangold.se

Du kan nu prenumerera på Terranets nyhetsbrev, registrera dig på www.terranet.se/for-investerare/

Om Terranet

Terranet utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AD). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS-och AD-industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige och dess kontor i Kiev, Ukraina och i Stuttgart, Tyskland. Terranet AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Se mer information på www.terranet.se.

 

 

Bilagor