Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

TRE MÅNADER - TRE FÖRVÄRV

Starten på år 2021 har minst sagt varit händelserik! Stockwik har genomfört tre förvärv under årets tre första månader; Kolarviks Sten & Trädgård, SOCAB Swedish Office Consulting och Swärds Däckservice. Utöver detta har vi genomfört en utökning av obligationen. Emissionen togs emot väl av marknaden och blev kraftigt övertecknad. Detta möjliggjorde att de nya obligationerna kunde emitteras till en överkurs; 101,5 procent av det nominella värdet. Efter periodens utgång har vi genomfört en riktad nyemission av aktier vilket lett till att vi stärkt upp både förvärvskassan, ägarbilden och nyckeltal som t ex soliditeten som efter emissionen överstiger 30 procent. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, deltog i den riktade nyemissionen som var kraftigt övertecknad. Totalt tillfördes Stockwik 143 MSEK före emissionskostnader. Även tyska Universal har efter emissionen flaggat upp över 5 procent. Vi har också kompletterat moderbolaget med rekryteringen av Rickard Henze som COO. Allt detta har enskilt och sammantaget tagits emot mycket väl.

För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma 579,5 MSEK i nettoomsättning och 65,7 MSEK i EBITDA, en god och tillfredsställande nivå i linje med vad som kommunicerats tidigare. Nettoskulden uppgick vid periodens utgång till 313,9 MSEK samt att nettoskuld/EBITDA rullande 12 månader proforma uppgick till 4,8.

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 118,5 (96,3) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 13,1 (6,1) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 4,2 (2,8) MSEK uppgick EBITDA till 8,9 (3,3) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 7,8 (2,5) MSEK
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,0 (0,6) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 0,3 (0,2) MSEK uppgick EBIT till 3,8 (0,4) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -7,7 (-3,5) MSEK, varav -9,1 (-5,5) MSEK utgjorde avskrivningar och - (-) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag
  • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -1,52 (-0,82) SEK, efter utspädning till -1,52 (-0,82) SEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2021 kl. 08:00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.


Bilaga