Sdiptech avyttrar Aufzüge Friedl GmbH och ST Lift GmbH

Pressmeddelande
14 maj 2021, 15:30

Sdiptech avyttrar Aufzüge Friedl GmbH och ST Lift GmbH

Sdiptech AB (publ) har idag ingått avtal om att avyttra sin hissverksamhet i Österrike bestående av Aufzüge Friedl GmbH och ST Lift GmbH (tillsammans Aufzüge Friedl) till grundare och minoritetsägare Jürgen Friedl. Den kontanta köpeskillingen för Sdiptechs ägarandel om 51 procent uppgår till 6 miljoner EUR på kassa- och skuldfri basis.

Sdiptechs österrikiska hissverksamheter Aufzüge Friedl specialiserar sig på renovering, modernisering och service av hissar i Wien. Affärsenheterna ingår i Sdiptechs affärsområde Property Technical Services och uppvisar för närvarande en årlig omsättning om cirka 8 miljoner EUR och ett rörelseresultat (EBIT) om cirka 1 miljoner EUR, varav Sdiptechs andel är 51 procent. Försäljningen sker till en EV/EBIT multipel om cirka 12.

"Avyttringen går i linje med att koncentrera Sdiptechs tillväxt i affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions. Efter affären utgör kroatiska Metus Sdiptechs kvarvarande hissverksamhet. Med ett unikt tjänsteerbjudande mot globala hissbolag, en egenutvecklad produkt och produktion och en lokal serviceaffär har Metus en stark marknadsposition. Sdiptech förutser därför inga ytterligare ägarförändringar inom hissverksamheten”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

Avyttringen förväntas slutföras inom 30 dagar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Detta är information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2021, kl. 15.30.

 

Bilaga