Antal aktier i Nexstim Abp efter första momentet i processen för att minska antalet aktier

Företagsmeddelande, Helsingfors, 14.5.2021 kl. 21.00 (EEST)

Antal aktier i Nexstim Abp efter första momentet i processen för att minska antalet aktier

Bolagsstämman av Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS: STO ) (”Nexstim” eller bolaget) fattade 11 maj 2021 beslut om att minska antalet aktier i bolaget utan att minska aktiekapitalet genom att vederlagsfritt ge ut nya aktier till aktieägarna, och genom att vederlagsfritt lösa in bolagets egna aktier så att hundra (100) nuvarande aktier i bolaget ska motsvara en (1) aktie efter att arrangemangen för att minska antalet aktier i bolaget har genomförts.

Som en del av arrangemangen med avseende på de aktieägare som på transaktionsdagen (enligt definitionen nedan) är registrerade i Nexstims aktieägarförteckning hos Euroclear Finland Ab fattade bolagsstämman beslut om att bolaget ska 14 maj 2021 (”transaktionsdagen”) vederlagsfritt emittera högst 1 000 000 nya aktier så att antalet aktier per värdeandelskonto som ägs av dessa aktieägare är delbart med 100. Det behövdes 349 530 för att göra antalet aktier som ägs av ovan nämnda aktieägare delbart med 100. Enligt styrelsens beslut av i dag, 14 maj 2021, emitterades totalt 349 530 nya aktier vederlagsfritt till dessa aktieägare. Efter emissionen uppgick antalet aktier i bolaget på transaktionsdagen till 663 988 900. Enligt bolagsstämmans beslut, som kompletterats genom styrelsens beslut av i dag 14 maj 2021, löste bolaget i samband med ovan nämnda aktieemission på transaktionsdagen vederlagsfritt in från alla aktieägare det antal aktier i bolaget som krävs för att det ska vara möjligt att lösa in aktier enligt förhållandet 100:1 och därigenom erhålla en minskning av antalet aktier i bolaget. Vederlagsfri inlösen gällde sammanlagt 657 349 011 aktier.

I enlighet med bolagsstämmans beslut har styrelsen beslutat att annullera 657 349 011 aktier av de aktier som övergår till bolagets ägo på transaktionsdagen. Efter annulleringen kommer det totala antalet aktier i bolaget att vara 6 639 889.

Som en del av de ovan nämnda arrangemangen fattade bolagsstämman 11 maj 2021 beslut att bolaget ska vederlagsfritt ge ut högst 350 000 aktier till bolaget självt. Det bör förtydligas att antalet aktier som tilldelas bolaget självt har beräknats utifrån antalet aktier före minskningen och inte från antalet efter minskningen. Efter minskningen är motsvarande antalet aktier 3500. Dessa aktier som emitteras till bolaget självt ska ges ut igen, med andra ord överföras vederlagsfritt från bolaget till de aktieägare (”mottagande aktieägare”) som på avstämningsdagen a) i Sverige, 18.5.2021, innehar aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem, oavsett om dessa är registrerade på ett depåförande institut eller aktieägaren, eller b) i Finland, 14.5.2021, innehar förvaltarregistrerade aktier i Euroclear Finland Ab:s värdeandelssystem, vars antal (a eller b) inte är delbart med 100, i den omfattning som behövs för att deras innehav av aktier i bolaget ska vara delbart med 100. I enlighet med styrelsens beslut i dag 14.05.2021 var antalet aktier som vederlagsfritt givits ut till bolaget självt 3500 aktier.

Efter de ovan nämda annulleringen och emitteringen av 3 500 nya aktier kommer det totala antalet aktier i bolaget att vara 6 643 389.

Det nya antalet aktier i bolaget ska registreras i finska Handelsregistret före måndagen den17 maj 2021. Handel med det minskade antalet aktier i bolaget ska inledas på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm omkring 17 maj.

Helsingfors 14 maj 2021

NEXSTIM ABP

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga