Specialplaceringsfonden Impakti blir en del av Aktias produktsortiment

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
17.5.2021 kl. 14.15

Specialplaceringsfonden Impakti blir en del av Aktias produktsortiment

Den 30 april 2021 meddelade Aktia om förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet. I och med arrangemanget blir specialplaceringsfonden Taaleri Impakti en del av Aktias produktsortiment. Målet med fonden är att bidra till en positiv inverkan på både samhället och miljön genom att placera medel direkt eller genom andra fonder på aktiemarknaden, räntemarknaden och alternativa placeringar.

Impakti-fonden placerar i bland annat vind- och solenergi samt projekt som främjar miljöskydd och energieffektivitet. Fonden placerar globalt och har som mål att bland annat dämpa effekterna av klimatförändringen, luft- och havsföroreningar samt fattigdom och överskuldsättning ute i världen utan att fondens avkastning påverkas negativt.

”Sammanslagningen av Aktian och Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet ger Aktias kunder ett betydande mervärde i form av bra produkter och tjänster av allt högre kvalitet. Impakti-fonden är ett bra exempel på detta. Aktia har ett ambitiöst mål att vara Finlands bästa kapitalförvaltare. Jag är helt övertygad om att vi kommer att uppnå detta mål genom att ta till vara de bästa praxis som båda parter hämtar med sig till den nya enheten", säger Aktias direktör för kapitalförvaltning, Perttu Purhonen.

Impakti är den första påverkansfonden i Aktias utbud. Ansvarsfullt investerande är en viktig del av Aktias verksamhet och utbudet av hållbara produkter och tjänster utvecklas ständigt.

”Impakti-fonden har som syfte att maximera de sociala och miljömässiga fördelarna och samtidigt ge en så hög avkastning som möjligt i förhållande till fondens risknivå. Det är fint att se hur man på Aktia har entusiastiskt börjat utveckla påverkanplacering. Jag tror att vi på Aktia har utmärkta möjligheter att utveckla Impakti även längre”, säger Pekka Samuelsson, portföljförvaltaren för fonden.

Tilläggsinformation:

Thomas Lindholm, Director, Investments & Savings, Aktia
Tfn 050 347 5329, thomas.lindholm (at) aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 930 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.