DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

JANUARI MARS 2021

 • Resultat för perioden uppgick till -5 102 (-1 674) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,00) SEK.
 • Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 358 013 (311 040) KSEK.
 • Aktiekapitalet vid periodens slut ökade med 72% och uppgick till 455 539 (265 193) KSEK.
 • Totala tillgångar vid slutet av perioden uppgick till 478 616 (333 101) KSEK.
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 114 909 (-8 381) KSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 115 861 (10 717) KSEK. I april tillfördes ytterligare 96 MSEK genom en riktad nyemission.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Copperstone Resources tillfördes cirka 170 MSEK genom övertecknad företrädesemission och genom övertilldelningsoption.
 • Den svenska regeringen beslutade att automatiskt förlänga vissa tillstånd med ett år på grund av Covid-19.
 • Malcolm Norris, som representerade Copperstones största ägare Sunstone Metals Ltd, avgick från styrelsen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Copperstone genomförde en riktad nyemission och tillfördes 96 MSEK.
 • Copperstone utsåg Marcello Imaña som ny Chefsgeolog.
 • Copperstone bjöd in till samråd om återöppningen av Viscariagruvan i Kiruna.
 • Copperstone utsåg Anna Tyni som ny VD.

VD HAR ORDET

Med bara några veckor på jobbet som ny VD för Copperstone känner jag mig väldigt inspirerad och entusiastisk över framtidsutsikterna för koncernen. Eftersom jag har varit ansvarig för att etablera verksamheten i Kiruna sedan oktober förra året känner jag organisationen väl och vi har nu ett välfungerande och erfaret team på plats. Vårt uppdrag är tydligt: att återöppna Viscaria-gruvan. Detta är en unik möjlighet på många sätt. Viscaria är ett brown-fieldområde med ett utmärkt läge och omfattande mineralreserver. Utbuds- och efterfrågesituationen för koppar ser också fördelaktiga ut de kommande åren. Dessutom, eftersom användningen av ny teknik i branschen har utvecklats avsevärt de senaste åren har vi möjlighet att återöppna Viscaria på ett modernt och hållbart sätt. Vi strävar efter att bli en viktig aktör och ett referensprojekt i övergången till ett elektrifierat och mer hållbart samhälle.

För Copperstone har 2021 börjat med mycket intern energi. Vi har fortsatt att addera medarbetare till vårt team i Kiruna och senast tillkännagav vi rekryteringen av Marcello Imaña som ny chefsgeolog och medlem i ledningsgruppen. Vi har också stärkt vår finansiella kapacitet med cirka 260 MSEK genom emissioner, vilket gör det möjligt för oss att med full fart fortsätta vårt förberedande arbete och projektplanering för Viscaria. Just nu är vårt huvudfokus arbetet med ansökan om ett miljötillstånd som ska lämnas in till Mark- och Miljödomstolen i slutet av året. I april tillkännagav vi ett väldigt viktigt steg i den processen när vi bjöd in allmänheten till samråd. Vi vill skapa en öppen och god dialog med alla parter och samla värdefull kunskap och åsikter - från samebyar, liksom andra organisationer, allmänheten och myndigheter. Viscaria har potential att skapa cirka 250 arbetstillfällen och vårt mål är naturligtvis att samexistera med de intressen som redan finns i området. Detta är otroligt viktigt för oss och en helt avgörande faktor. Den offentliga dialogen kommer att fortsätta med flera aktiviteter de kommande månaderna.

Förutom ansökningsarbetet kommer vi att uppdatera våra mineralresurser ytterligare - ett resultat av fortsatt analys av tidigare genomförda borrningar vid Viscarias A- och B-zon. Under 2021 kommer vi också att fortsätta våra kärnborrningar i Viscaria för att samla in ytterligare information och därmed skapa de mest optimala förutsättningarna för återöppning av gruvan ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vi planerar också att starta borrningar i Arvidsjaurprojektet för att säkra våra tillgångar i området och ytterligare undersöka framtida potential. Jag ser fram emot att utveckla Copperstone till ett modernt gruvföretag baserat i Kiruna och att fortsätta att rekrytera experter och talanger till vårt team.

Anna Tyni, VD Copperstone Resources

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscariafyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) - samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.

Bilaga