Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-mars 2021

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för första kvartalet 2021. Bolaget redovisar en försäljning på 208 (484) TSEK och ett rörelseresultat på -528 (-909) TSEK. Bolaget presenterar också villkor för en riktad emission omfattande 6,5 miljoner aktier till en kurs av 1,35 kr per aktie. Den tidigare aviserade kvittningsemissionen förändras till samma kurs (gentemot tidigare aviserade 1,05 kr per aktie).

Göran Folkesson, VD kommentar;
”Pandemin är fortfarande långt ifrån över. På en del håll i världen orsakar den stor skada. Det har tvivelsutan bromsat våra möjligheter att få till nya affärer. Vi märker dock att det är en nystart på väg och förfrågningar om licenstillverkning börjar dyka upp från nya länder. Med begränsade resmöjligheter tar det längre tid att komma framåt i diskussionerna. Vi har utvecklat en process för licensförsäljningen. Den kommer både effektivisera försäljningsarbetet och gör det möjligt att tidigt bedöma seriositeten hos potentiella licenstagare.

Kapital
Den stora frågan är givetvis hur vi tar in kapital för att lösa vår finansiella situation och skapa möjligheter för en långsiktig utveckling av både produkt och affär. Även om det har tagit längre tid än väntat så har vi nu äntligen kommit fram till ett Term Sheet avseende investering som väntar på godkännande från alla parter. Det är viktigt att poängtera att ett Term Sheet inte är ett bindande avtal. I korthet är villkoren en emissionskurs på 1,35 kr per aktie (22% rabatt mot medelkurs 30/4-14/5). Här avser vi att emittera 6,5 miljoner nya aktier till en grupp investerare. Förhandlingen har också lett till förändring av den tidigare aviserade kvittningsemissionen kopplat till rekonstruktionen, där beslutad kurs var 1,05 kr/aktie. Denna emission genomförs till samma kurs på 1,35. Detta innebär en minskning av 1,4 miljoner aktier i kvittningsemissionen. Totalt planeras storleken på emissionen till 15,5 MSEK fördelat på 11,4 miljoner aktier varav kvittningsemission 6,8 MSEK och 4,9 miljoner aktier. Mindre förändringar i emissionsvillkoren och omfattning kan inträffa men grundprincipen är att skapa goda förutsättningar för vår fortsatta verksamhet men samtidigt balansera det mot utspädning av aktieägarna. Målet är att kunna genomföra emissionen i närtid innan årsstämman.

Nytt fordon
Som vi aviserade i samband med bokslutskommunikén har vi påbörjat utvecklingen av ett nytt fordon fokuserat på godsdistribution. Arbetet här går framåt trots att en hel del av utvecklingen är beroende av ytterligare kapital. De uppsatta målen ser realistiska ut och energiförbrukningen kan till och med bli ännu bättre. Detta tillsammans med den snabba förbättringen av tunna solceller gör att vi nu har en realistisk möjlighet att använda solpaneler för att täcka en stor del av energibehovet. Vi kommer nu att börja diskussioner med tänkbara kunder.
Vi fortsätter framåt med tydlig prioritet på att slutföra emissionen och komma igång med försäljning och utveckling.”

Redogörelsen i sin helhet bifogas.
Lerum, 2021-05-19

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-19 kl. 19:05 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

 

Bilaga