Aktia Bank Abp emitterar primärkapitaltillskott (Additional Tier 1) masskuldebrev om 60 miljoner euro

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
19.5.2021 kl. 20.45

Aktia Bank Abp emitterar primärkapitaltillskott (Additional Tier 1) masskuldebrev om 60 miljoner euro

INTE FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGOT ANNAT LAND ELLER UNDER SÅDANA FÖRHÅLLANDEN DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING SKULLE UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIGA LAGAR.

Aktia Bank Abp (”Aktia”) emitterar icke-säkerställda skuldebrev med fast ränta om 60 miljoner euro att räknas som primärkapitaltillskott (Additional Tier 1) (”Masskuldebrev”). Masskuldebreven löper initialt med en fast årlig ränta på 3,875 procent. Masskuldebreven är eviga och Aktia kan under vissa omständigheter och i enlighet med villkoren för Masskuldebreven utnyttja sin rätt att lösa in eller återköpa Masskuldebreven. Moody’s Investor Service förväntas ge Masskuldebreven en kreditvärdering om Baa3.

Aktia kommer att ansöka om notering av Masskuldebreven på börslistan vid Nasdaq Helsinki Oy. Intäkterna från emissionen av Masskuldebreven, minus de kostnader som uppkommit i samband med emissionen, ämnas användas för allmänna företagsändamål och för att komplettera och förstärka Aktias nuvarande kapitalstruktur.

Nordea Bank Abp verkar som struktureringsrådgivare i samband med emissionen av Masskuldebreven. Danske Bank A/S och Nordea Bank Abp verkar som emissionens huvudarrangörer.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Outi Henriksson, CFO, tfn 010 247 6236

Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, tfn 010 247 7211

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 930 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

Viktig Information

Informationen i denna kommunikation är inte för publicering eller distribuering, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Förenta staterna, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, eller något annat land eller under sådana förhållanden där publicering eller distribuering skulle utgöra brott mot tillämpliga lagar. Informationen häri utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en begäran om anbud att köpa, och det ska inte heller ske någon försäljning av Masskuldebrev i en sådan jurisdiktion där ett sådant erbjudande, begäran eller försäljning skulle utgöra brott mot tillämpliga lagar före registrering eller före undantag från registreringsskyldigheten eller annat godkännande i enlighet med värdepappersmarknadsregleringen i sådan jurisdiktion erhållits.

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta staterna. Masskuldebrev har inte och kommer inte att registreras i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag från år 1933 i dess ändrade lydelse (United States Securities Act of 1933) (”Förenta staternas värdepapperslag”) eller i enlighet med några tillämpliga delstatliga värdepapperslagar i de Förenta staterna och får inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, inom de Förenta staterna eller till någon medborgare av de Förenta staterna eller till förmån för denne eller för dennes räkning (såsom sådana termer definieras enligt bestämmelsen Regulation S i Företa staternas värdepapperslag) förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag enligt Förenta staternas värdepapperslag eller i en transaktion på vilken registreringsskyldigheten enligt Förenta staternas värdepapperslag inte är tillämplig.

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av Masskuldebrev till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende Masskuldebrev. Följaktligen är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till personer i Storbritannien under omständigheter där bestämmelserna i paragraf 21(1) av lagen om finansiella tjänster och marknader från år 2000 (Financial Services and Markets Act) i dess ändrade lydelse inte är tillämpliga och riktar sig endast till personer i Storbritannien som (a) har professionell erfarenhet av investeringar enligt vad avses i artikel 19(5) i bestämmelsen från år 2005 (”Bestämmelsen”) i lagen om finansiella tjänster och marknader från år 2000 (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion), eller (b) personer enligt punkterna (a)-(d) i Artikel 49(2) i Bestämmelsen, eller andra personer, till vilka dokumentet lagligen kan kommuniceras (alla ovannämnda personer tillsammans, ”relevanta personer”). Denna kommunikation är endast riktad till de relevanta personerna, och personer som inte är relevanta personer bör inte agera enligt eller förlita sig på denna kommunikation eller dess innehåll.