Lundin Petroleum meddelar uppdatering av reserver och betingade resurser

Stockholm, 2018-01-22 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Lundin Petroleum AB ( Lundin Petroleum ) meddelar att per den 31 december 2017 är de bevisade och sannolika nettoreserverna (2P reserver) 726 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) och de bevisade, sannolika och möjliga nettoreserverna (3P reserver) 895 MMboe. De betingade nettoresurserna (betingade resurser) är 203 MMboe. För Lundin Petroleums främsta producerande tillgång Edvard Griegfältet har 2P bruttoreserverna ökat med 51 MMboe sedan slutet av 2016, exklusive produktion och de slutliga utvinningsbara bruttoreserverna har ökat med 47 procent jämfört med uppskattningen i utbyggnadsplanen.

Reserver

Per den 31 december 2017 har Lundin Petroleum 2P reserver om 726,3 MMboe
1,2,  och 3P reserver om 895,5 MMboe1,2. Exklusive avyttrade reserver motsvarar detta ökningar med 45,8 MMboe respektive 31,5 MMboe jämfört med slutet av 2016.

  2P reserver 3P reserver
Årets slut 2016 714,1  898,1
- Producerat3 -31,9 -31,9
- Avyttrat/+ Förvärvat -1,7 -2,2
+Uppdateringar +45,8 +31,5
Årets slut 2017 726,3 895,5
Reserversättningsgrad4 144% 99%

Ökningen av reserverna är främst hänförlig till Lundin Petroleums två största tillgångar, fälten Edvard Grieg och Johan Sverdrup, som båda är belägna på Utsirahöjden i norska Nordsjön. Reserverna i Edvard Grieg har ökat till följd av att produktionsresultaten och genomförda borrningar tyder på större mängd olja, varav en större andel finns i högkvalitativ sand med hög utvinningsgrad än i konglomeratreservoar av sämre kvalitet. Fältets slutliga utvinningsbara bruttoreserver enligt bästa estimat var 274 MMboe vid slutet av 2017, vilket inkluderar ackumulerad produktion fram till slutet av 20175 samt 2P reserver. Detta är en ökning med 51 MMboe jämfört med slutet av 2016 och en 47-procentig ökning jämfört med utbyggnadsplanen. I tillägg var fältets slutliga utvinningsbara bruttoreserver enligt högsta estimat 337 MMboe vid slutet av 2017, vilket inkluderar ackumulerad produktion fram till slutet av 20175 samt 3P reserver. Detta är en ökning med 27 MMboe jämfört med slutet av 2016. Ytterligare betingade resurser har identifierats i samband med möjligheter till kompletterande borrningar. 

Reserverna i Johan Sverdrupfältet har ökat till följd av goda borrningsresultat och en optimerad plan för reservoaren och är i enlighet med den uppdatering Statoil gjorde under 2017. Ytterligare reservökningar har gjorts för fälten Alvheim och Volund. Sammanlagt 93 procent av Lundin Petroleums 2P reserver utgörs av olja.

Reserverna baseras på en oberoende tredjepartsrevision genomförd av ERCE. Reserverna har beräknats enligt 2007 Petroleum Resources Management System (SPE PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Congress (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG)och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).1 BOEs kan vara missledande, särskilt om det används isolerat. Konverteringsförhållandet för en BOE om 6 Mcf:1 Bbl är baserat på en konverteringsmetod för energilikvärdighet som främst är tillämplig vid brännaren och representerar inte ett likvärdigt värde vid borrhuvudet.

2 Reserverna har beräknats med tillämpning av ett  nominellt pris för Nordsjöolja (Brent) om 58 USD per fat för 2018, 61 för 2019, 66 för 2020, 71 för 2021, 75 för 2022, 77 för 2023, 78 för 2024, 80 för 2025 och med en ökning om 2 procent per år därefter.

3 I enlighet med industristandard definieras reserversättningsgraden som reservökningen i förhållande till årets produktion, exklusive avyttring och förvärv.

4 Reserver mäts i säljbara kvantiteter (säljbar olja, flytande naturgas och torr gas konverterat till oljeekvivalenter) och kan skilja sig gentemot produktionsvolymerna i bolagets rapportering som anges enligt värdet från borrhuvudet (olja och naturgas konverterat till oljeekvivalenter).

5 Produktion om 66,1 MMboe, brutto fram till 31 december 2017.
Betingade resurser
De betingade nettoresurserna är 203 MMboe6 per den 31 december 2017 och har ökat på grund av möjligheter till kompletterande borrningar på Edvard Griegfältet och Filicudifyndigheten i södra Barents hav. Betingade resurser för Alvheimområdet har omklassificerats till reserver i samband med att planen för kompletterande borrningar under 2018 har slutförts. Betingade resurser för Gohtafyndigheten i södra Barents hav har minskat till följd av resultaten från utvärderingsborrningen som genomfördes under 2017. De betingade resurserna har minskat även för den närliggande oljefyndigheten Alta efter noggrann genomgång av samtliga borrningar som slutförts under 2016 och 2017. Detta har resulterat i att de kombinerade betingade bruttoresurserna för Alta och Gohtafyndigheterna uppskattas till mellan 115 och 390 MMboe. Ett förlängt borrtest kommer att genomföras på Alta under 2018 för att minska osäkerheten avseende reservoaren och för att ge underlag till utbyggnadsstudier.6 Denna volym är en kombination av oberoende revision och uppskattningar från bolagets ledning. De betingade resurserna för Edvard Grieg, Alvheimområdet och Johan Sverdrup baseras på en oberoende tredjepartsrevision genomförd av ERCE och de betingade resurserna för de övriga tillgångarna uppskattas av bolagets ledning.


 

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com
 

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden
VP Communications & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 19
alex.budden@lundin.ch
Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch
Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

 

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018 kl. 08.00 CET.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.