Fingerprints förutser lägre resultat än väntat för det fjärde kvartalet 2017

Fingerprint Cards AB (Fingerprints(TM)) förutser att resultatet för det fjärde kvartalet 2017 kommer att bli lägre än marknadens förväntningar, och bedömer att försäljningen minskar med 62 % jämfört med samma kvartal föregående år till 615,3 Mkr (1 618,7). Fingerprints uppskattar att rörelseresultatet (EBIT) minskar till -40,6 Mkr (520,0). Bolaget uppskattar att rörelseresultatet (EBIT) exklusive lagerreservering om -58,9 Mkr och en engångspost om 28,2 Mkr uppgår till -9,9 Mkr.

Försäljningen har påverkats av svag marknadsutveckling och fortsatt negativ prisutveckling inom kapacitiva sensorer. Bolaget bedömer att marknadsläget på den kinesiska smartphone-marknaden har försvagats ytterligare under kvartalet och förutser att bolagets försäljning kommer att vara fortsatt svag under första kvartalet 2018.

Fingerprints bedömer att bruttomarginalen minskar till 21 % (44). De främsta orsakerna till den lägre bruttomarginalen är en försvagad produktmix och en lagerreservering om -58,9 Mkr. Lagerreserveringen påverkar bruttomarginalen negativt med 10 procentenheter.

Fingerprints uppskattar rörelsekostnaderna till 170,7 Mkr (194,9). Bedömningen är att kvartalets rörelseresultat (EBIT) minskar till -40,6 Mkr (520,0). Förutom lagerreserveringen som påverkar rörelseresultatet negativt med 58,9 Mkr, förutser bolaget att rörelseresultatet också innehåller en engångspost om 28,2 Mkr som påverkar resultatet positivt. Bolaget uppskattar att rörelseresultatet (EBIT), exklusive dessa två poster, uppgår till -9,9 Mkr.

Bolaget uppskattar att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -1,7 Mkr och att likvida medel uppgår till 920,2 Mkr.

Som tidigare kommunicerat i samband med rapporten för det tredje kvartalet 2017 har bolaget bedrivit ett antal initiativ för att återgå till tillväxt och förbättrad lönsamhet. För att strukturellt förbättra lönsamheten har Fingerprints initierat ett kostnadsbesparingsprogram och som ett led i detta kommer antalet tjänster att reduceras med cirka 185 tjänster. Bolaget drar ner på externa kostnader, främst konsulter, men även på kostnader för egna anställda.

De samlade åtgärderna uppskattas innebära kostnadsbesparingar om cirka 360 Mkr under 2018. Omstruktureringskostnaderna bedöms för närvarande till cirka 40 Mkr och kommer att redovisas till övervägande del under första halvåret 2018.

Vid sidan av kapacitiva sensorer för smartphones, fortsätter Fingerprints att utveckla nya innovativa produkter och stärka bolagets etablerade position inom smarta kort och multimodala lösningar för fingeravtrycks- och irisigenkänning, samt nästa generations biometriska säkerhetslösningar.

Resultatet är preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Fingerprints publicerar bokslutskommunikén för 2017 som planerat den 9 februari 2018.

Med anledning av ovanstående hålls idag en telefon- och webbkonferens klockan 09.00 - 09.30 CET. Konferensen spelas in och publiceras i efterhand på Fingerprints webbplats. Media, analytiker och institutionella investerare är välkomna att ringa in till telefonkonferensen. För deltagande, vänligen ring in på +46 (0) 8 506 921 86 (Sverige) eller +44 (0) 1 452 560 304 (internationella deltagare). Uppge konferens-ID 587 3989. Ring gärna in 10 minuter innan telefonkonferensen.

Webbkonferensen är öppen för alla intresserade och nås via https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=122

För mer information, vänligen kontakta: Christian Fredrikson, vd och koncernchef

 

Hassan Tabrizi, Chief Financial Officer

 

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com

 

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

 

Denna information är sådan information som Fingerprints är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 07.00 CET.

 
 
Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel - med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
 
Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc9a87a7-76ee-44c2-8df8-33498855e384