Hemcheck: Idag inleds teckningsperioden för teckningsoption TO 1

 

PRESSMEDDELANDE

Hemcheck: Idag inleds teckningsperioden för teckningsoption TO 1

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i mars 2017 kan aktier tecknas under perioden 29 januari - 9 februari 2018. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för sex (6) kronor. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte avyttras senast den 7 februari 2018 eller utnyttjas senast den 9 februari 2018 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Hemcheck ca 30 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. 

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring) 
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto) 
Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.hemcheck.com

Villkor för teckningsoptioner 
En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpris för teckningsoptioner av serie TO 1 är sex (6) kronor per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 29 januari - 9 februari 2018. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 beräknas till den 7 februari 2018. 

Det finns totalt 5 030 000 teckningsoptioner av serie TO 1 utgivna. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Bolaget ca 30 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption TO 1 beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång. 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet som gavs ut i samband med noteringsemissionen. Prospektet finns tillgängligt via www.hemcheck.com

Rådgivare 
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionen. Aktieinvest Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. Hemchecks Certified Adviser på Nasdaq First North är Corpura Fondkommission AB.

Kontakt
Hemcheck Sweden AB (publ)
Annelie Brolinson, CEO
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
www.hemcheck.com

Om HemCheck
Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept, Helge, för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HemChecks mål är att bidra till förbättrade produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen. HemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Hemcheck Sweden AB (publ) Annelie Brolinson, vd
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Viktig information

Denna information är sådan information som hemCheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 08.45

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e144437-26d3-4f40-999d-b9a4446db29a