Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks Abp:s styrelsesammansättning och -arvoden

Aktia Bank Abp
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
31.1.2018 kl. 13.00

                            

Aktieägarnas nomineringskommitté har beslutat framföra följande förslag till Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hålls den 10 april 2018:

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju, dvs. minskas med en från det nuvarande antalet åtta ledamöter.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens nuvarande ledamöter Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Catharina Stackelberg-Hammarén, Lasse Svens och Arja Talma enligt sitt samtycke återväljs för den mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelseledamöterna Sten Eklundh och Kjell Hedman samt styrelseordförande Dag Wallgren har meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelseledamöter i Aktia Bank Abp.

Nomineringsutskottet föreslår att

  • eMBA Maria Jerhamre Engström enligt sitt samtycke väljs till ny styrelseledamot för samma mandatperiod. Maria Jerhamre Engström (f. 1969, svensk medborgare) har innehaft olika ledningsposter inom bank-, försäkrings- och IT-branschen, senast som CIO på Länsförsäkringar AB-gruppen och dessförinnan positioner inom SkandiaBanken,

och

  • ekon.mag. Johannes Schulman enligt sitt samtycke väljs till ny styrelseledamot för samma mandatperiod. Johannes Schulman (f. 1970, finsk medborgare) är partner och verkställande direktör för Miltton Markets och har tidigare innehaft olika ledningsposter inom FIM-koncernen, bl.a. som styrelsemedlem och verkställande direktör och dessförinnan positioner inom Deutsche Bank.

Nomineringskommittén föreslår att styrelsens arvoden bibehålls oförändrade.

Nomineringskommitténs förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman och finns tillgängligt på bolagets webbsidor www.aktia.com.

Som ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp verkar Håkan Mattlin (utnämnd av Stiftelsen Tre Smeder) och som medlemmar Carl Pettersson (utnämnd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas), Magnus Bargum (utnämnd av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.), Lars Hammarén (utnämnd av Oy Hammarén & Co Ab) och Peter Boström (utnämnd av Stiftelsen för Åbo Akademi) samt som sakkunnig Aktia Bank Abp:s styrelseordförande Dag Wallgren.


AKTIA PANKKI OYJ

 

Närmare information:
Håkan Mattlin, nomineringskommitténs ordförande, tfn 050 045 9059
Mia Bengts, koncernjurist, tfn  
010 247 6348

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
massmedier
www.aktia.fi

 

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com .