Auriant Mining AB (publ.) publicerar preliminära prospekteringsresultat för 2017 vid Solcocon

Auriant omstartade prospektering vid Solcocon under 2017 och har nöjet att tillkännage preliminära borrningsresultat av prospekteringskampanjen 2017 som koncentrerades på den nordöstra flanken av Solcocons Bogomolovskoye-fyndigheten, som tidigare var den främsta källan för oxiderad malm för bearbetning på lakningsanläggningen under 2013 och 2014.

Före prospekteringskampanjen 2017 uppgick resurserna för Bogomolovskoye-fyndigheten till 227 000 uns (7,0 ton) av AU (mestadels C2 enligt ryska GKZs nationella resursklassificeringssystem). Inklusive alla fyndigheter var totala Solcocon-resurserna 501 000 uns (15,6 ton).

Under 2017 slutförd Bolaget 4 100 meter kärnborrning och 26 000 kubikmeter grävningar. Sammanlagt togs 5 458 prover. Dessutom genomförde Auriant under 2017 en bedömning av prospekteringsverksamhet som genomfördes under 2014 av den södra flanken av Bogomolovskoye-fyndigheten, där företaget under det året fullbordad 5 000 meter kärnborrning.

En preliminär bedömning av prospekteringsresultaten är följande:

Kampanj

 
Område Resurser Reserver
C2 (000 oz) C2 (t) P1 (000 oz) P1 (t)
2014 Prospektering

 
Södra flanken 9,6 0,3 16,1 0,5
2017 Prospektering

 
Nordost 48,2 1,5 - -
Total Fina Elf

 
  57,8 1,8 16,1 0,5

Auriant kommer nu att lämna in dessa resurser för GKZs godkännande för att komplettera Solcocons totala resurser som nämnts ovan, eftersom prospektering fortsätter under det kommande året. I 2016 avslutade Auriant ett tekniskt test av malm från Bogomolovskoye-fyndigheten med ett oberoende laboratorium - vilket visade en bra återhämtning från en enkel CIP-process med ca 84%.

Under 2018 och 2019 fortsätter Auriant prospektering av denna fyndighet med ytterligare inriktning på flankerna av Bogomolovskoye-fyndigheten (inklusive nordöstra och södra flankerna) och i synnerhet om fortsättningen av identifierade guldförande strukturer.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/1f43fe07-64df-4422-8bbf-c80e304aac5e