Konecranes Abp bokslutskommuniké 2017

KONECRANES ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 8 Februari 2018 kl. 09.00

DEN JUSTERADE EBITA:N FÖRBÄTTRADES 2017 – ETT FRAMGÅNGSRIKT INTEGRATIONSÅR

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s bokslutskommuniké 2017. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.

Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till samma period året innan.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET (JÄMFÖRELSE MED DET KOMBINERADE BOLAGETS SIFFROR*)

- Orderingång 732,6 MEUR (921,5), -20,5 procent
- Orderstock 1 535,8 MEUR (1 507,7) vid slutet av december, +1,9 procent
- Omsättning 910,0 MEUR (971,0), -6,3 procent
- Justerad EBITA 79,9 MEUR (85,7), 8,8 procent av omsättningen (8,8)

HELÅRET 2017 I KORTHET I KORTHET (JÄMFÖRELSE MED DET KOMBINERADE BOLAGETS SIFFROR*)

- Orderingång 3 007,4 MEUR (3 025,3), -0,6 procent
- Omsättning 3 136,4 MEUR (3 278,4), -4,3 procent
- Justerad EBITA 216,2 MEUR (184,1), 6,9 procent av omsättningen (5,6)

HELÅRET I KORTHET (JÄMFÖRELSE MED KONECRANES HISTORISKA SIFFROR*)

- Orderingång 3 007,4 MEUR (1 920,7), +56,6 procent
- Orderstock 1 535,8 MEUR (1 038,0) vid slutet av året, +48,0 procent
- Omsättning 3 136,4 MEUR (2 118,4), +48,1 procent
- Justerad EBITA 216,2 MEUR (144,8), 6,9 procent (6,8) av omsättningen
- Rörelsevinst 318,3 MEUR (84,9), 10,1 procent av omsättningen (4,0)
- Resultat per aktie (efter utspädning) 2,88 EUR (0,64)
- Fritt kassaflöde 224,4 MEUR (83.9)
- Nettoskuld 525,3 MEUR (129,6) och förhållandet räntebärande nettoskuld till eget kapital 41,1 procent (29,1).
- Styrelsen föreslår en dividend på 1,20 EUR (1,05) per aktie.

* Rapporten omfattar jämförelser med såväl Konecranes historiska siffror som det kombinerade bolagets siffror. De historiska siffrorna avser Konecranes fristående ekonomiska information så som den rapporterats för 2016 (inklusive den avyttrade STAHL CraneSystems-verksamheten).

För att erbjuda en jämförelsegrund omfattar rapporten också en jämförelse, under separata rubriker, med det kombinerade bolagets ekonomiska information för 2016, oreviderad och uppskattad av ledningen. Denna finansiella information har tagits fram för att återspegla de ekonomiska resultaten för det kombinerade bolaget som om det hade varit verksamt som sådant under hela budgetåret 2016. Det jämförbara kombinerade bolagets verksamhet omfattar Konecranes verksamhet utan den avyttrade STAHL CraneSystems-verksamheten, men omfattar den förvärvade MHPS-verksamheten. Se ”Beredningsgrund för det jämförbara sammanslagna bolaget” för ytterligare information.

Det jämförbara kombinerade bolagets finansiella information utgör en uppskattad situation och återspeglar därmed inte bolagets verkliga finansiella ställning eller resultat under 2016. Föregående års orderstock för MHPS omfattade endast leveranser under de följande tolv månaderna.

EFTERFRÅGEUTSIKTER

Efterfrågan på industrikranar, telfrar och service i Europa är stabil bland industrikunderna. Aktiviteten inom den nordamerikanska tillverkningsindustrin är fortfarande blandad. Efterfrågan i Asien och Stillahavsområdet visar tecken på en förbättring. Den globala ökningen i containergenomströmningen har förbättrats och utsikterna för små och medelstora beställningar inom containerhantering har förstärkts.

FINANSIELL STYRNING

Omsättningen under 2018 förväntas vara ungefär på samma nivå eller högre än 2017. Vi förväntar oss att den justerade EBITA-marginalen för 2018 förbättras. 

NYCKELTALEN (jämförelse med historiska siffror)

 Fjärde kvartaletJanuari-december 
 10-12/
2017
10-12/
2016
Förändr. %  1-12/ 20171-12/ 2016Förändr.%
Orderingång, MEUR732,6 595,1 23,1 3 007,4  1920,7 56,6
Orderstock vid periodens slut, MEUR    1 535,8   1 038,0  48,0
Omsättning, MEUR910,0 613,3 48,4 3 136,4  2118,4 48,1
Justerad EBITDA, MEUR 197,2 64,8 50,1288,8 191,6 50,7
Justerad EBITDA, % 110,7%10,6% 9,2%9,0% 
Justerad EBITA, MEUR 279,9 53,1 50,5216,2 144,8 49,3
Justerad EBITA, % 28,8%8,7% 6,9%6,8% 
Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 170,7 52,1 35,6177,6 140,8 26,1
Justerad rörelsemarginal, % 17,8%8,5% 5,7%6,6% 
Rörelsevinst (EBIT), MEUR55,4 31,0 78,8318,3 84,9 275,0
Rörelsemarginal, %6,1%5,0% 10,1%4,0% 
Vinst före skatter, MEUR44,7 25,4 75,8275,6 62,1 344,1
Räkenskapsperiodens vinst, MEUR21,8 10,8 101,4225,0 37,6 499,0
Resultat per aktie, före utspädning, EUR0,26 0,18 42,42,88 0,64 351,0
Resultat per aktie, efter utspädning, EUR0,26 0,18 42,42,88 0,64 351,0
Dividend / aktie, EUR4   1,20 1,05  
Räntebärande nettoskulder/ eget kapital, %   41,1%29,1% 
Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 1   1,8 0,7  
Avkastning på sysselsatt kapital, %    23,7%10,3% 
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3   15,4%19,2% 
Fritt kassaflöde, MEUR58,0 54,1  224,4 83,9  
Medelantal anställda under perioden    15 519   11 398  36,2

NYCKELTALEN (jämförelse med det kombinerade bolagets siffror)

 Fjärde kvartaletJanuari-december
 10-12/ 201710-12/ 2016Ändr. %1-12/ 20171-12/ 2016Ändr. %
Orderingång, MEUR732,6 921,5 -20,5 3 007,4   3 025,3  -0,6
Orderstock vid periodens slut, MEUR    1 535,8   1 507,7  1,9
Omsättning, MEUR910,0 971,0 -6,3 3 136,4   3 278,4  -4,3
Justerad EBITDA, MEUR 197,2 105,3 -7,7288,8 258,9 11,5
Justerad EBITDA, % 110,7%10,8% 9,2%7,9% 
Justerad EBITA, MEUR 279,9 85,7 -6,7216,2 184,1 17,5
Justerad EBITA, % 28,8%8,8% 6,9%5,6% 
Medelantal anställda under perioden    16 748   17 760  -5,7

1 Exklusive justeringsposter. Se också not 12 i bokslutssammandrag
2 Exklusive justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också not 12 i bokslutssammandrag
3 Avkastning på sysselsatt kapital exklusiv justeringsposter. Se också not 12 i bokslutssammandrag
4 Styrelsens förslag till bolagsstämman


VD och koncernchef Panu Routila:

”2017 var ett händelserikt år för Konecranes . Årets höjdpunkt var självklart det framgångsrika slutförandet av MHPS-förvärvet i januari 2017. Vi var mycket väl förberedda från dag 1 av Konecranes och MHPS gemensamma verksamhet. Vi har haft ett fullt utvecklat integrationsprogram, som omfattat sammanlagt 400 initiativ och ett rigoröst uppföljningssystem. År 2017 uppnådde vi kostnadssynergier på cirka 20 MEUR med anknytning till MHPS-förvärvet.

Vi har kunnat bevara vår kundfokus och jag kan stolt säga att vår dagliga verksamhet inte i större grad har störts. Vi har också sett de första tecknen på att den korsvisa marknadsföringen av vårt utökade produktsortiment har gynnat orderingången för Hamnlösningar. Affärsområdets orderingång ökade från 2016 trots att jämförelseåret omfattade en beställning på över 200 MEUR i USA. Vår resultatförbättring var stark 2017: koncernens justerade EBITA ökade från 184 MEUR till 216 MEUR på jämförbar nivå eftersom omstruktureringsåtgärderna 2016 och MHPS synergifördelarna stödde lönsamheten som förväntat. Den justerade EBITA marginalen för 2017 var 6,9 procent (5,6). En ökning av lönsamheten har varit ett särskilt fokus för ledningen och styrelsen.

Vårt resultat för fjärde kvartalet låg i linje med våra förväntningar. Medan den tydliga lönsamhetsförbättringen fortsatte inom affärsområdet Industriutrustning, stod affärsområdet Hamnlösningar inför hårda jämförelser med avseende på den justerade EBITA:n. När detta kombinerades med negativa valutakurseffekter inom Service, blev koncernens justerade EBITA på 79,9 MEUR för fjärde kvartalet aningen lägre än föregående års 85,7 MEUR, vilket var förväntat. Den justerade EBITA-marginalen var dock stabil på 8,8 procent för det jämförbara kombinerade bolaget.

Det jämförbara kombinerade bolagets orderingång under fjärde kvartalet minskade med 20,5 procent på årsnivå. Detta berodde främst på affärsområdet Hamnlösningar vars jämförelseperiod omfattade en beställning från Virginia Port Authority till ett värde av över 200 MEUR. Frånsett denna stora beställning ökade orderingången för Hamnlösningar. Den lilla nedgången i orderingången för affärsområdena Service och Industriutrustning kunde hänföras till en negativ valutakurseffekt. Det var positivt att se att orderingången för affärsområdet Service ökade med 3,3 procent i jämförbara valutakurser. Dessutom ökade våra beställningar på komponenter starkt i Amerika och EMEA.

Koncernens omsättning under fjärde kvartalet var 6,3 procent lägre än föregående år för det jämförbara kombinerade bolaget. Som förväntat var minskningen i omsättningen för affärsområdet Hamnlösningar förknippad med tidpunkten för leveranser och en exceptionellt stor försäljning av vissa produkter under jämförelseperioden. Omsättningen inom affärsområdena Service och Industriutrustning påverkades av en negativ valutakurseffekt, på samma sätt som i orderingången.

Under de senaste månaderna har vi lagt grunden för tillväxtinitiativ för 2018. Koncernens orderstock ökade med 1,9 procent, eller med 6,1 procent i jämförbara valutakurser, vid slutet av 2017. Under förutsättning av att de nuvarande spot-valutakurserna håller i sig under 2018 förväntar vi oss å andra sidan att omsättningen påverkas negativt (cirka 3 procent) av förändringar i valutakurserna.

Vi förväntar oss se synergifördelar på 40–50 MEUR med anknytning till MHPS-förvärvet i resultaträkningen för 2018. Samtidigt planerar vi ytterligare utgifter på cirka 15 MEUR i IT och FoU för att möjliggöra enhetliga processer inom bolaget och säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft. Däremot förväntar vi oss besparingar på 12 MEUR i nettoskulder förknippade med finansieringskrediter, till följd av återfinansieringen av lånen under 2017.

Sammanfattningsvis anser jag att vi har en bra utgångspunkt för att ytterligare förbättra vår prestanda under 2018 och göra framsteg mot våra ekonomiska mål för 2020. Medan vår främsta prioritet är att leverera synergifördelarna av MHPS-förvärvet, står vi nu i ett allt bättre läge med avseende på tillväxt.”

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV UTDELNINGSBARA VINSTMEDEL

Moderbolagets fria egna kapital uppgår till 940 141 378,51 EUR varav räkenskapsperiodens vinst utgör 65 162 549,32 EUR. Koncernens fria egna kapital uppgår till 1 176 766 000 EUR.

Enligt den finska aktiebolagslagen beräknas de utdelningsbara medlen på basen av moderbolagets fria egna kapital. För fastställandet av dividendbeloppet har styrelsen gjort en bedömning av moderbolagets likviditet och de ekonomiska omständigheterna efter räkenskapsårets utgång.

Baserat på dessa bedömningar föreslår styrelsen till bolagsstämman att i dividend utdelas 1,20 EUR per aktie och att det återstående fria egna kapitalet kvarlämnas i det egna kapitalet.

En pdf-version av Konecranes fullständiga reviderade bokslut inklusive styrelsens rapport och bolagsstyrningsrapport kommer att finnas tillgänglig på företagets webbplats den 2 mars 2018 och i tryckt version under den vecka som börjar måndagen den 19 mars 2018.

INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS 

En analytiker- och presskonferens hålls i Sali-kabinettet på restaurang Savoy (adress: Södra Esplanaden 14) den 8 februari 2018 kl. 11.00 finsk tid. Bokslutskommunikén presenteras av Konecranes VD och koncernchef Panu Routila och finansdirektör Teo Ottola.

Presskonferensen direktsänds via webcast med början kl. 11.00 på www.konecranes.com. Se börsmeddelande av den 15 januari 2018 för detaljerad konferensinbjudan.

BEREDNINGSGRUND FÖR DET JÄMFÖRBARA KOMBINERADE BOLAGET

Det jämförbara kombinerade bolagets finansiella information baseras på ledningens uppskattningar och är endast till för illustrativa ändamål. Det jämförbara kombinerade bolagets finansiella information ger en indikation om det sammanslagna bolagets nyckeltal under antagandet att verksamheterna ingick i samma företag från början av 2016.

Det jämförbara kombinerade bolagets finansiella information är baserad på en hypotetisk situation och ska inte betraktas som en proformaredovisning eftersom skillnader i redovisningsprinciper inte har beaktats. Det jämförbara kombinerade bolagets oreviderade finansiella information baseras på Konecranes -koncernens bokslut för räkenskapsperioden 2016 (justerat med omstruktureringskostnader, transaktionskostnader och erhållen ersättning från brottsförsäkringen) och Terex Corporations (”Terex”) MHPS-segments oreviderade, speciellt framtagna ekonomiska information för räkenskapsperioden 2016 (justerad med inte återkommande omstruktureringskostnader såsom nedskrivningar för goodwill och varumärke) enligt USGAAP. Terex Groups bolagsallokering är justerade i MHPS:s resultaträkning för att visa koncernens situation som om koncernen hade sammanslagits i början av 2016.

Eftersom MHPS:s finansiella information har tagits fram genom att ”extrahera” den, återspeglar den inte nödvändigtvis verksamhetsresultatet som MHPS skulle ha haft, om MHPS hade verkat som ett självständigt bolag och om bolaget skulle ha presenterat fristående finansiell information enligt IFRS under den presenterade perioden. Dessutom beskriver den extraherade finansiella informationen eventuellt inte MHPS:s framtida prestanda för den operativa verksamhet som sammanslås med Konecranes .

Konecranes kan inte presentera en avstämning av det jämförbara sammanslagna bolagets finansiella information eftersom MHPS:s finanser har beräknats utifrån USGAAP och med användande av andra redovisningsprinciper än Konecranes och eftersom Terex har klassificerat MHPS som en avvecklad verksamhet 2016.


Konecranes Abp

Miikka Kinnunen
direktör, investerarrelationerYTTERLIGARE INFORMATION
VD och koncernchef Panu Routila, tfn +358 20 427 2000
Teo Ottola, finansdirektör, tfn +358 20 427 2040
Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050
Mikael Wegmüller, direktör, marknadsföring och kommunikation, tfn +358 40 776 2314

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 omsatte koncernen 3 136 MEUR. Koncernen har 16 400 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

Distribution
Nasdaq Helsinki
Media
www.konecranes.com

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/835c77ae-f08e-45ca-96c9-6f8b17a49bc3