Bokslutsrapport 2017, 1 januari – 31 december 2017

  • Totalavkastningen uppgick under 2017 till 20 % för A-aktien och 22 % för C-aktien, jämfört med 9 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Substansvärdet den 31 december 2017 var 96,3 mdkr eller 221 kr/aktie, en ökning under året med 30 kr/aktie eller med 18 % inklusive återinvesterad utdelning. Substansvärdet uppgick till 222 kr/aktie den 7 februari 2018.
  • Resultat per aktie uppgick 2017 till 35,76 kr/aktie.
  • Skuldsättningsgraden den 31 december 2017 var 10 %, en minskning under året med 2 %-enheter.
  • I februari förföll konvertibellånet om 550 MEUR, varvid cirka 9 % konverterades till 2,9 miljoner nya C-aktier.
  • I juni delades innehavsbolaget SCA i hygien- och hälsobolaget Essity samt skogsbolaget SCA.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 (5,25) kr/aktie.