Bufab Group: Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Stark tillväxt och ökad vinst. Bufab förvärvar Kian Soon i Singapore.

Fjärde kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 828 (699) MSEK, varav 14 procent organiskt
  • Orderingången ökade med 16 procent och var högre än nettoomsättningen
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 72 (55) MSEK motsvarande en marginal på 8,7 procent (7,9)
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,39 (0,22) SEK
  • Kian Soon Mechanical Components förvärvades

Helåret 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 3 201 (2 847) MSEK, varav 8 procent organiskt
  • Orderingången ökade med 13 procent och var högre än nettoomsättningen
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 311 (277) MSEK motsvarande en marginal på 9,7 procent (9,7)
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,61 (4,29) SEK
  • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2,25 (2,00) SEK per aktie

Koncernen i sammandrag

  Kvartal 4    D Jan-dec   D  
MSEK 2017   2016   %   2017   2016 %
Orderingång 863   744   16   3 256   2 887 13
Nettoomsättning 828   699   18   3 201   2 847 12
Bruttoresultat 238   205   16   917   828 11
  28,7%   29,4%       28,6%   29,1%  
Rörelsekostnader -166   -150   11   -606   -551 10
  20,0%   21,5%       18,9%   19,4%  
Rörelseresultat (EBITA) 72   55   31   311   277 12
  8,7%   7,9%       9,7%   9,7%  
                     
Rörelseresultat 69   53   30   304   272 12
  8,3%   7,6%       9,5%   9,6%  
Resultat efter skatt 53   8   520   213   163 31
Justerat resultat efter skatt 53   32   62   213   187 14
Resultat per aktie, SEK 1,39   0,22   532   5,61   4,29 31
Justerat resultat per aktie, SEK 1,39   0,85   63   5,61   4,92 14

VD-kommentar


Försäljningen under det fjärde kvartalet ökade med 18 procent, främst på grund av organisk tillväxt. Bruttomarginalen stod fortfarande under press från högre råmaterialpriser och var lägre än 2016. Dock återhämtade den sig något från det tredje kvartalet, främst tack vare de prisökningar vi har lyckats genomföra. Vår ambition är att fortsätta med dessa under 2018. Trots lägre bruttomarginal ledde den starka tillväxten till en kraftig ökning av rörelseresultatet och en förbättrad rörelsemarginal.

Segment International hade en mycket god utveckling under kvartalet. Omsättningen steg med 20 procent, bruttomarginalen ökade och kostnadsandelen minskade. Sammantaget ökade både rörelseresultatet och marginalen kraftigt. Förbättringen skedde på bred front; förutom bidrag från förvärv såg vi god tillväxt och förbättrat resultat på flertalet marknader.

Även Segment Sweden uppvisade kraftig tillväxt. Bruttomarginalen var något starkare än föregående kvartal, men väsentligt lägre än 2016. Vi ser resultat av de prisökningar vi har genomfört, men också ett tydligt behov av att genomföra ytterligare sådana. Trots detta ledde tillväxten i kombination med bibehållen kostnadsnivå till förbättrat rörelseresultat och en rörelsemarginal i linje med fjolårets.

Kvartalet innebar sålunda ett bra slut på 2017. En viktig faktor var den gynnsamma industrikonjunkturen under året. Samtidigt såg vi tydligt att vår strategi gav resultat. Vi tog marknadsandelar på nästan alla marknader, ett resultat av en mångårig och systematisk satsning på säljorganisationen. Vi fortsatte att stärka vår inköpsorganisation och leverantörsbas. Vi gjorde ytterligare två värdeskapande förvärv under året och undersöker kontinuerligt nya möjligheter. Kian Soon som förvärvades under kvartalet stärker oss också i en strategiskt viktig region, Sydostasien. Och vi har inte minst förstärkt det vi kallar Bufab Best Practice:  våra gemensamma värderingar, arbetssätt, processer och IT-system. Detta kommer att hjälpa oss att driva ständigt förbättrad precision, effektivitet och hållbarhet i vår verksamhet.

Det saknas inte utmaningar. Bland annat måste vi med prishöjningar och ytterligare bättre inköpsarbete kompensera för ökade råmaterialpriser. Men vi ser ännu fler möjligheter. Den starka industrikonjunkturen under 2017 höll ut under slutet av året, vilket också syntes i en god orderingång under det sista kvartalet. Det är en positiv signal inför början av 2018. Mot den bakgrunden fortsätter vi att arbeta mot vårt mål "Leadership", som innebär att vi skall vara det självklara valet för kunder, leverantörer, förvärvskandidater och talanger i vår industri år 2020.

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas den 9 februari 2018 kl 09.00 CET. Jörgen Rosengren, VD & koncernchef och Marcus Andersson, CFO kommer att presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0) 1452 555 566, UK 08 444 933 800, Sverige 08 503 364 34 alt USA 163 151 074 98. Konferenskod: 7899484.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.

Kontakt

Jörgen Rosengren

CEO
+46 370 69 69 01
jorgen.rosengren@bufab.com

Om Bufab

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts ProductivityTM  syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 27 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 100 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 3,2 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 9,7 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "BUFAB". För mer information www.bufab.com.

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl 7.30 CET.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0abb0ff-805e-42d6-b18a-f595d4939d38