Nasdaq Stockholm avnoterar Immune Pharmaceuticals Inc.

Stockholm, 9 februari 2018 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har fattat beslut om att aktierna i Immune Pharmaceuticals Inc. (”Immune Pharmaceuticals” eller ”Bolaget”) ska avföras från handel på Nasdaq First North Premier. Avnoteringen kommer att ske senast den 29 mars 2018.

Disciplinnämnden har bedömt att Immune Pharmaceuticals har gjort sig skyldigt till upprepade överträdelser av regelverken för Nasdaq First North och Nasdaq Stockholm (”Regelverken”).

Disciplinnämnden konstaterar att Immune Pharmaceuticals trots påpekanden från Börsen inte har fullgjort sin finansiella rapportering i enlighet med punkterna 3.3.2 och 3.3.3 i Nasdaq Stockholms Regelverk. Vidare har Bolaget vid tre tillfällen, när det åvilat Bolaget att offentliggöra insiderinformation, inte iakttagit reglerna för informationsgivning i punkt 3.1 i Nasdaq Stockholms Regelverk. Vid ett av dessa tre tillfällen har Bolaget inte heller iakttagit reglerna för offentliggörande av emissioner i punkt 3.3.8 i Nasdaq Stockholms Regelverk.

Disciplinnämnden konstaterar vidare att Immune Pharmaceuticals har brustit i kontakten med Bolagets Certified Adviser (” CA ”), vilket inneburit svårigheter för CA att fullgöra sina skyldigheter enligt Nasdaq First Norths Regelverk. Bolaget har därför brutit mot punkt 4.7 i Nasdaq First Norths Regelverk. Börsen och CA har återkommande uppmärksammat Bolaget på överträdelserna av Regelverken.

Disciplinnämnden konstaterar att antalet regelöverträdelser – framför allt vad gäller informationsgivning samt den bristande respekt Bolaget har uppvisat i förhållande till Börsen – sammantaget är av så pass allvarlig karaktär att allmänhetens förtroende för Börsen, Nasdaq First North samt värdepappersmarknaden i allmänhet kan ha blivit allvarligt skadat. Disciplinnämnden har därför fattat beslut om att Bolagets aktier ska avföras från handel på Nasdaq First North Premier.

En utförlig beskrivning av ärendet och disciplinnämndens beslut finns publicerat på:

http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/european-surveillance/disciplinary-processes/decisions-and-sanctions/stockholm-2018.html

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius, civilekonomen Ragnar Boman, auktoriserade revisorn Svante Forsberg, direktören Carl Johan Högbom, och advokaten Wilhelm Lüning.

Om Disciplinnämnden

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Marianne Lundius (ordf), justitierådet Ann-Christine Lindeblad (v ordf), direktören Erik Einerth, direktören Stefan Erneholm, direktören Anders Oscarsson, advokaten Wilhelm Lüning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom, advokaten Patrik Marcelius och auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson.

About Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchange technology, listing, information and public company services across six continents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables clients to plan, optimize and execute their business vision with confidence, using proven technologies that provide transparency and insight for navigating today's global capital markets. As the creator of the world's first electronic stock market, its technology powers more than 85 marketplaces in 50 countries, and 1 in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to approximately 3,900 listed companies with a market value of $10.1 trillion and nearly 18,000 corporate clients. To learn more, visit: business.nasdaq.com

Media Relations Contact
Erik Granström
+46 8 405 78 07
erik.granstrom@nasdaq.com
 

 

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq Vilnius.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.