Ålandsbanken Abp: Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2017

Mariehamn, 2018-02-13 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Ålandsbanken Abp
Bokslutskommuniké
13.2.2018 kl. 9.00

Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2017 

 
"Under år 2017 såg vi en fortsatt stabil kundtillväxt på samtliga marknader och vi förbättrar resultatet efter skatt med 5 procent (20,7 miljoner euro). Den enskilt mest positiva delen i vår volymökning kan ses i den markanta tillväxten i kundernas placeringsvolymer (+47 procent). Med dessa ökade volymer följde även ett tydligt förbättrat provisionsnetto. Våra kostnader steg relativt kraftigt under året (+9 procent), vilket till stora delar var drivet av projektkostnader kopplade till lanseringen av en ny IT-plattform på kapitalmarknadssidan samt fortsatta anställningar för att utveckla vår kundaffär.  

Digitaliseringen och hållbarhetsfrågorna får en allt större roll inom finansbranschen. Ålandsbanken är bra positionerad inom bägge områdena men har dessutom valt att fortsätta erbjuda kunderna möjligheten till ett personligt möte med sin utvalda rådgivare, ett alternativ som finns tillgängligt för allt färre kunder i andra banker."
  

Peter Wiklöf, Vd 

 

Januari – december 2017 jämfört med januari – december 2016

 • Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 26,0 miljoner euro (25,1).
   
 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 5 procent till 20,7 miljoner euro (19,7).
   
 •  Räntenettot ökade med 1 procent till 55,9 miljoner euro (55,1).
   
 •  Provisionsnettot ökade med 11 procent till 49,7 miljoner euro (44,9).
   
 • Kostnaderna ökade med 9 procent till 99,8 miljoner euro (91,3).
   
 • Nedskrivning av krediter (netto inklusive återvinningar) uppgick till 2,1 miljoner euro (4,1) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,06 procent (0,11).
   
 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 9,1 procent (9,1).
   
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,35 euro (1,29).
   
 • Kärnprimärkapitalrelationen beräknad utan övergångsregler uppgick till 12,9 procent (11,8).
   
 • Styrelsen föreslår en dividend om 0,65 euro per aktie (0,60). 
   
 • Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2018 förväntas bli i nivå med eller bättre än 2017.         


Fjärde kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016

 • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 6,5 miljoner euro (6,3).
   
 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 5 procent till 5,2 miljoner euro (4,9). 
   
 • Räntenettot ökade med 1 procent till 14,1 miljoner euro (14,0). 
   
 • Provisionsnettot ökade med 3 procent till 12,6 miljoner euro (12,2). 
   
 • Kostnaderna ökade med 6 procent till 25,3 miljoner euro (23,8).
   
 • Nedskrivning av krediter (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,6 miljoner euro (1,0) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,06 procent (0,11).
   
 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 8,8 procent (8,9). 
   
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,34 euro (0,32).

 

Finansiell sammanfattning

Koncernen Kv4
2017
Kv3
2017
 % Kv 4
2016
% 1.1-31.12
2017
1.1-31.12
2016
%
miljoner euro                
Resultat                 
Räntenetto 14,1 14,3 -1 14,0 1 55,9 55,1 1
Provisionsnetto 12,6 12,2 4 12,2 3 49,7 44,9 11
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 1,0 1,8 -46 0,3   3,1 4,2 -26
Övriga intäkter 4,6 3,9 20 4,7 -2 19,3 16,2 19
Summa intäkter 32,4 32,2 1 31,2 4 128,0 120,4 6
                 
Personalkostnader -14,9 -14,1 6 -14,8 0 -59,8 -57,0 5
Övriga kostnader -8,5 -8,3 3 -7,5 13 -32,9 -28,3 16
Avskrivningar -1,9 -2,0 -6 -1,5 27 -7,1 -5,9 20
Summa kostnader -25,3 -24,4 4 -23,8 6 -99,8 -91,3 9
                 
Resultat före nedskrivningar 7,1 7,8 -8 7,4 -3 28,2 29,2 -3
                 
Nedskrivning av krediter och andra åtaganden -0,6 -0,6 9 -1,0 -41 -2,1 -4,1 -47
Rörelseresultat 6,5 7,2 -10 6,3 3 26,0 25,1 4
                 
Inkomstskatt -1,3 -1,5 -9 -1,4 -6 -5,3 -5,4 -2
Rapportperiodens resultat 5,2 5,8 -10 4,9 5 20,7 19,7 5
Hänförligt till:                 
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp 5,2 5,8 -10 4,9 5 20,7 19,7 5
                 
Volymer                
Utlåning till allmänheten 3 979 3 967 0 3 808 4      
Inlåning från allmänheten 1 3 197 3 286 -3 3 100 3      
Aktivt förvaltat kapital 2 5 737 5 700 1 3 900 47      
Eget kapital  234 230 2 222 5      
Balansomslutning 5 353 5 356 0 5 137 4      
Riskexponeringsbelopp 1 538 1 553 -1 1 576 -2      
                 
Nyckeltal                
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 3 8,8 10,1   8,9   9,1 9,1  
K/I-tal 4 0,78 0,76   0,76   0,78 0,76  
Kreditförlustnivå, % 5 0,06 0,06   0,11   0,06 0,11  
Andel osäkra fordringar, % brutto 6 0,35 0,66   0,57        
Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 7 60 41   50        
Core funding ratio, % 8 88 91   89        
Soliditet, % 9 4,4 4,3   4,3        
Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler, % 10 12,9 12,6   11,8        
Resultat per aktie, euro 11 0,34 0,38 -10 0,32 5 1,35 1,29 5
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,34 0,37 -9 0,32 6 1,34 1,28 5
Eget kapital per aktie, euro 12 15,14 14,98 1 14,50 4      
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro 15,02 14,82 1 14,37 5      
Aktiekurs A-aktie, euro 14,20 14,86 -4 14,84 -4      
Aktiekurs B-aktie, euro 14,05 14,90 -6 14,38 -2      
Antal aktier (ej egna aktier) tusen st 15 435 15 335 1 15 299 1      
Antal aktier (ej egna aktier) efter utspädning tusen st 15 586 15 588 0 15 572 0      
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster 693 702 -1 685 1 691 683 1


1. Inlåning från allmänhet och offentlig sektor, inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten 
2. Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym 
3. Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas andel av eget kapital genomsnitt 
4. Kostnader / Intäkter 
5. Nedskrivning av krediter och andra åtaganden / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång 
6. Osäkra fordringar, brutto / Utlåning till allmänheten före reserverade nedskrivningar 
7. Reserverade individuella nedskrivningar / Osäkra fordringar, brutto 
8. Utlåning till allmänheten / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten samt emitterade säkerställda obligationer 
9. Eget kapital / Balansomslutning 
10. (Kärnprimärkapital / Kapitalkrav) x 8 %  
11. Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt 
12. Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier med avdrag av egna aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017. Ålandsbanken Abp:s bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017 finns även tillgänglig på vår hemsida:

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-dec_17.pdf 

För mer information kontakta:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505