Vostok New Ventures Ltd: Finansiell information från Avito AB för det fjärde kvartalet 2017

Stockholm, Feb. 14, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

 

Vostok New Ventures Ltds ("Vostok New Ventures") största innehav Avito AB, har idag publicerat oreviderat resultat och nyckeltal för det fjärde kvartalet 2017.

Avito äger och driver Rysslands största onlineplattform för köp- och säljannonser. Alla betydande intäkter genererade 2017 är hänförliga till Avito.ru.

Nyckeltal för det fjärde kvartalet 2017

  • Omsättningen uppgick till 4 241 MRUB, (73,6 MUSD) - en ökning med 29% jämfört med 3 299 MRUB det fjärde kvartalet 2016.
  • Justerad EBITDA*-marginal uppgick till 53% eller 2 232 MRUB (38,7 MUSD) jämfört med 47% eller 1 536 MRUB det fjärde kvartalet 2016.
  • Annonsörer uppgick till 12,2 miljoner – en ökning med 8% jämfört med 11,3 miljoner under samma period 2016.

Nyckeltal för helåret 2017

  • Omsättningen uppgick till 15 466 MRUB, (268,5 MUSD) - en ökning med 32% jämfört med 11 678 MRUB för helåret 2016.
  • Justerad EBITDA*-marginal uppgick till 58% eller 9 018 MRUB (156,6 MUSD) jämfört med 54% eller 6 261 MRUB för helåret 2016.
  • Annonsörer uppgick till 46,9 miljoner – en ökning med 9% jämfört med 43 miljoner under samma period 2016.

Avito ger ej prognoser om framtida utveckling.

Avito har meddelat oss att de från och med nu kommer publicera sitt oreviderade resultat halvårsvis istället för kvartalsvis.

Alla USD belopp har beräknats med USD/RUB-kursen 57,6002 per den 31 december 2017.


*Justerad EBITDA definieras som nettoresultat plus (1) avskrivningar och nedskrivningar, (2) aktierelaterade ersättningar, (3) finansieringskostnad inklusive verkligt värde-justeringar av derivat relaterat till leasing av kontor (4) inkomstskatt minus (A) finansiella intäkter och kostnader


Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 07.58 CET.


http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/cc88cce2-ab0c-491e-b5bb-8ce878be2b4e

CONTACT: För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers,  Investor  Relations: +46 (0)8 545 015 50