Vostok New Ventures Ltd. Bokslutskommuniké avseende fjärde kvartalet 2017 och perioden 1 januari 2017-31 december 2017

Stockholm, Feb. 14, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --


- Periodens resultat uppgick till 161,39 miljoner US-dollar (MUSD) (135,47 för perioden 1 januari 2016–31 december 2016). Resultat per aktie uppgick under perioden till 1,94 USD (1,77).

- Kvartalets resultat uppgick till 144,96 MUSD (51,54). Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 1,71 USD (0,63).

- Vostok New Ventures (”Vostok” eller ”Bolaget”) substansvärde uppgick till 879,99 MUSD den 31 december 2017 (31 december 2016: 725,52), motsvarande 10,40 USD per aktie (31 december 2016: 8,47). Givet en växelkurs SEK/USD om 8,2322 var värdena 7 244,35 miljoner svenska kronor (MSEK) (31 december 2016: 6 600,09 MSEK) respektive 85,65 SEK (31 december 2016: 77,02).

- Under perioden 1 januari 2017–31 december 2017 ökade substansvärdet per aktie i USD med 22,79%.

- Under fjärde kvartalet 2017 ökade substansvärdet per aktie i USD med 19,82%.

- Resultatet och substansvärdesökningen för kvartalet 1 oktober 2017–31 december 2017 och perioden 1 januari 2017–31 december 2017 är primärt driven av en uppvärdering av Avito till följd av att innehavet värderas med en förfinad EV/EBITDA-multipelmodell som i större utsträckning beaktar skillnaden i bolagets EBITDA-tillväxt jämfört med tillväxten hos de noterade jämförelsebolagen.

- I november 2017 genomförde Vostok New Ventures en tilläggsinvestering i CarZar om 1,5 MUSD.

- Under kvartalet har Bolaget återköpt 150 000 depåbevis under styrelsens återköpsmandat från den 11 augusti 2017.

- Antalet utestående aktier vid periodens utgång uppgick till 84 582 357.

- Vid periodens slut innehar Bolaget 1 105 952 återköpta SDB.

- Efter periodens slut, den 14 februari 2018, meddelade Vostok att Bolaget erhållit mandat från styrelsen att återköpa ytterligare SDB i Bolaget för perioden t.o.m. 31 december 2018, förutsatt att det är tillåtet i enlighet med villkoren för Bolagets utestående obligation 2017/2020.

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv presentation onsdagen den 14 februari klockan 14:00 CET. För telefonnummer och övrig information se separat pressrelease fredagen den 9 februari, på www.vostoknewventures.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08.00 CET.


http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/b7508d18-ef4b-4399-b673-dea81b262df8