AB Traction: Bokslutskommuniké 2017

Perioden oktober - december

 • Resultatet efter skatt uppgick till -145 (127) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade -117 (75) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade -19 (8) Mkr
  • Finansiella placeringar -7 (47) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -9,83 (8,59) kr
 • Substansvärdet per aktie minskade med 5,1 (+5,7) procent
 • Innehavet i Banking Automation Ltd avyttrades
 • Avtal om försäljning av innehavet i Eitech

Perioden januari - december

 • Resultatet efter skatt uppgick till 304 (401) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 277 (306) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade -33 (-34) Mkr
  • Finansiella placeringar 71 (140) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 20,58 (27,09) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 12,0 (18,9) procent justerat för lämnad utdelning
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 186 (168) kr/aktie
 • Avkastning på noterade aktiva innehav uppgick till 29 procent
 • Avkastning på övriga noterade aktier uppgick till 13 procent
 • Räntebärande placeringar jämte likvida medel uppgår till knappt 1,2 Mdr

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring på noterade aktieinnehav sedan 31 december 2017 uppgår till 18 Mkr per den 13 februari
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,75 (2,15) kr/aktie
 • Innehavet i Eitech avyttrades den 8 januari 2018 efter godkännande av konkurrensprövande myndighet i Sverige
 • Ny storägare (49 %) i Mönsterås Metall som samtidigt förvärvat Ankarsrum Die Casting

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan information som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 13.00 CET.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/741622cc-fa42-41a6-8392-b36d29921da8