Sparbanken Västra Mälardalen överväger en obligationsemission och offentliggör ett återköpserbjudande för utestående obligationer med förfall i januari 2019.

Sparbanken Västra Mälardalen ("Sparbanken") har givit Danske Bank och Swedbank mandat att undersöka möjligheten att emittera en senior icke säkerställd obligation i SEK med en löptid om tre år (den "Nya Emissionen"). Den Nya Emissionen kommer att ske med reservation för rådande marknadsförutsättningar.

I samband med, och villkorat av, den Nya Emissionen erbjuder Sparbanken sig att återköpa upp till MSEK 200 av sin utestående obligation om MSEK 400 med förfallodag 28 januari 2019 (ISIN: SE0007982459) ("2019-obligationen") ("Återköpserbjudandet"). I Återköpserbjudandet kommer Sparbanken att prioritera att erbjuda återköp till de obligationsinnehavare som (i) deltar i den Nya Emissionen; och/eller (ii) erbjuder tillfredsställande kommersiella villkor för Återköpserbjudandet.

Innehavare av 2019-obligationen som önskar att delta i Återköpserbjudandet ska senast den 22 februari 2018 kontakta arrangörsbankerna genom att använda kontaktdetaljerna nedan för att få mer information om Återköpserbjudandet. Likviddag för Återköpserbjudandet kommer att vara på likviddagen för den Nya Emissionen, vilket blir på eller omkring den 1 mars 2018. Sparbanken kan besluta att Återköpserbjudandet kan förlängas, öppnas igen, dras tillbaka eller avslutas.

Danske Bank A/S
Tel: +46 752 48 06 11
E-mail: liabilitymanagement@danskebank.dk


Swedbank AB (publ)
Tel: +46 8 700 90 22
E-mail: Syndicate@swedbank.se

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

 Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en svensk äkta sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 8 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.