Viking Lines bokslutskommuniké för perioden januari - december 2017

Viking Line Abp                BOKSLUTSKOMMUNIKÉ              15.2.2018, kl. 09.00

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2017

Koncernens omsättning ökade till 522,7 Meur under räkenskapsperioden 1 januari–31 december 2017 (519,6 Meur 1 januari–31 december 2016). Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,7 Meur (2,0 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 10,0 Meur (13,7 Meur). Finansnettot blev -3,4 Meur (-4,1 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 6,6 Meur (9,6 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till 5,3 Meur (8,0 Meur).

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Bunkerprisnivån förväntas vara högre jämfört med 2017. Under våren 2018 genomförs en förändring av organisationsstrukturen med målet att öka fokus på resultat och kommersiella frågeställningar och samtidigt förenkla både arbetssätt och organisation. Denna förändring förväntas ha en positiv inverkan på koncernens resultat. Styrelsen bedömer som helhet att rörelseresultatet för 2018 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2017.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

HELA KALENDERÅRET

Koncernens omsättning ökade till 522,7 Meur under räkenskapsperioden 1 januari–31 december 2017 (519,6 Meur 1 januari–31 december 2016). Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,7 Meur (2,0 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 10,0 Meur (13,7 Meur). Finansnettot blev -3,4 Meur (-4,1 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 6,6 Meur (9,6 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till 5,3 Meur (8,0 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna ökade under räkenskapsperioden med 0,8 % till 476,4 Meur (472,6 Meur), medan fraktintäkterna minskade med 1,1 % till 43,8 Meur (44,3 Meur). Försäljningsbidraget ökade med 1,3 % till 372,6 Meur (367,9 Meur).

Koncernens resultat försämrades på grund av lägre införtjäning per passagerare och högre driftskostnader som ökade med 3,3 % till 339,1 Meur (328,2 Meur). Bunkerkostnaderna ökade med 18,3 % till 46,7 Meur (39,5 Meur). De ökade driftskostnaderna hänför sig huvudsakligen till Viking FSTR som trafikerade på linjen Helsingfors–Tallinn under perioden 10 april–16 oktober 2017.

FJÄRDE KVARTALET

Under det fjärde kvartalet 1 oktober–31 december 2017 uppgick koncernens omsättning till 123,2 Meur (122,3 Meur 1 oktober–31 december 2016). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 3,7 Meur (-1,1 Meur).

TRAFIK OCH MARKNAD

Koncernen bedrev under 2017 passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2016. Under perioden 10 april–16 oktober 2017 utökades kapaciteten på linjen Helsingfors–Tallinn med det inhyrda fartyget Viking FSTR.

Passagerarantalet på Viking Lines fartyg under räkenskapsåret uppgick till 6 881 149 (6 502 191). Viking Lines marknadsandel minskade på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm med 0,3 procentenheter till 54,5 %. På linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm ökade marknadsandelen med 0,8 procentenheter till 43,6 %. I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn ökade marknadsandelen med 0,9 procentenheter till 58,2 %. På linjen Helsingfors–Tallinn ökade marknadsandelen med 2,9 procentenheter till 26,1 %. I kortruttstrafiken på Ålands hav ökade marknadsandelen med 1,6 procentenheter till 43,5 %. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om 34,5 % (33,5 %).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 127 668 fraktenheter (131 918). Viking Lines fraktmarknadsandel uppgick till 18,7 % (20,7 %). Samtidigt ökade antalet transporterade personbilar med 80 059 enheter till 762 253 (682 194).

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING

Den 3 juli 2017 trädde fartygsbyggnadskontraktet i kraft med varvet Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd. avseende ett nytt passagerarfartyg. Kontraktspriset uppgår till ca 194 miljoner euro och fartyget är planerat att levereras år 2020. Projekteringen av fartygsbygget tillsammans med varvet framskrider planenligt. Fartygsbyggnadskontraktet innehöll även en option på ett systerfartyg. Optionen utnyttjades inte och förföll den 31 januari 2018.

Koncernens investeringar uppgick till 34,7 Meur (15,8 Meur), varav 22,4 Meur avser förskottsbetalningar för ovanstående fartygsbyggnation.

Den 31 december 2017 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 127,0 Meur (150,6 Meur). Soliditeten var 46,2 % jämfört med 44,1 % föregående år. 

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av december till 68,0 Meur (94,9 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 31,8 Meur (28,6 Meur).

RISKFAKTORER

Fluktuationerna i bunkerpriserna har en direkt inverkan på koncernens resultat. För att delvis motverka risken för höjda bunkerpriser har koncernen ingått fastprisavtal avseende delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2017.

Koncernen är även utsatt för olika finansiella risker, däribland fluktuationer i valutakurser. Intäkterna genereras i euro och i svenska kronor. Den större delen av det operativa inflödet av likvida medel utgörs av euro. Inköpspriset på försäljningsvaror och bunker påverkas av övriga valutor, företrädesvis den amerikanska dollarn. Koncernen strävar till att upprätthålla en god likviditet för att ha beredskap att möta negativa förändringar i det operativa kassaflödet.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Hållbarhetsrapporten för 2017 publiceras som en del av Viking Lines årsberättelse. Information om Viking Lines hållbarhetsarbete finns även tillgänglig på Vikingline.com.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Under 2017 var medelantalet anställda i Viking Line koncernen 2 746 (2 742), därav i moderbolaget 2 048 (2 046). De flesta av Viking Lines medarbetare är sjöanställda. Sjöpersonalen uppgick till 2 086 (2 082) och landpersonalen till 660 (660).

Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 248 (250) personer anställda av ett bemanningsföretag.

I slutet av året 2017 hade koncernen totalt 2 889 (2 982) anställda varav 2 238 personer (2 317) var bosatta i Finland. Antalet bosatta i Sverige var 527 personer (528). I Estland bosatta uppgick till 116 (132) och i övriga länder till 8 personer (5).

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Viking Line tillämpar ”Finsk kod för bolagsstyrning”, som godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen. Bolagsstyrningskoden trädde i kraft 1 januari 2016 och finns tillgänglig på Cgfinland.fi. Viking Line följer koden i dess helhet. Bolagsstyrningsrapporten för 2017 publiceras som en del av Viking Lines årsberättelse. Information om Viking Lines bolagsstyrning finns tillgänglig på Vikingline.com.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Helsingfors tingsrätt avkunnade den 27 februari 2015 dom i ett mål mellan Viking Line och finska staten avseende uppburna farledsavgifter under åren 2001–2004. Enligt domen förpliktigades finska staten att i enlighet med Viking Lines yrkanden erlägga cirka 12,4 Meur jämte rättegångskostnader och ränta. I anledning av finska statens besvär har Helsingfors hovrätt den 8 augusti 2016 upphävt tingsrättens dom och förkastat Viking Lines yrkanden såsom preskriberade. Bolaget ansökte om besvärstillstånd från högsta domstolen, vilket inte beviljades.

Viking Line har valt att inte utnyttja optionen avseende nybyggnad av ytterligare ett fartyg i enlighet med skeppsbyggnadskontraktet med Xiamen Shipbuilding Industry Co., Ltd. Optionen förföll den 31 januari 2018.

UTSIKTER FÖR 2018

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Bunkerprisnivån förväntas vara högre jämfört med 2017. Under våren 2018 genomförs en förändring av organisationsstrukturen med målet att öka fokus på resultat och kommersiella frågeställningar och samtidigt förenkla både arbetssätt och organisation. Denna förändring förväntas ha en positiv inverkan på koncernens resultat. Styrelsen bedömer som helhet att rörelseresultatet för 2018 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2017.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Enligt Viking Line Abp:s balansräkning per den 31 december 2017 uppgår det fria egna kapitalet till

75 189 898,28 euro.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman:

I dividend utdelas 0,20 euro per aktie       2 160 000,00 euro

Kvarlämnas i det fria egna kapitalet        73 029 898,28 euro

Det har inte inträffat några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens utgång. Styrelsens bedömning är att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning, finansiering och risker ställer på storleken av det egna kapitalet.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING   
 2017201620172016
MEUR1.10–31.121.10–31.121.1–31.121.1–31.12
     
OMSÄTTNING123,2122,3522,7519,6
     
Övriga rörelseintäkter0,40,11,72,0
     
Kostnader    
Varor och tjänster35,336,0150,1151,7
Kostnader för löner och anställningsförmåner29,529,8120,6122,3
Avskrivningar och nedskrivningar6,07,025,228,0
Övriga rörelsekostnader49,050,7218,5206,0
 119,8123,5514,3507,9
     
RÖRELSERESULTAT3,7-1,110,013,7
     
Finansiella intäkter0,10,32,22,6
Finansiella kostnader-1,9-1,2-5,6-6,7
     
RESULTAT FÖRE SKATTER1,9-2,06,69,6
     
Inkomstskatter-0,50,4-1,3-1,5
     
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT1,5-1,75,38,0
     
     
Resultat hänförligt till:    
Moderbolagets ägare1,5-1,75,38,0
     
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro0,14-0,160,490,74
     
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
 2017201620172016
MEUR1.10–31.121.10–31.121.1–31.121.1–31.12
     
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT1,5-1,75,38,0
     
Övrigt totalresultat    
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen    
Omräkningsdifferenser-0,50,1-0,6-0,8
Placeringar som kan säljas0,70,30,70,3
 0,30,40,1-0,5
     
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT1,8-1,35,47,5
     
Totalresultat hänförligt till:    
Moderbolagets ägare1,8-1,35,47,5
     
KONCERNENS BALANSRÄKNING    
     
MEUR  31.12.201731.12.2016
     
TILLGÅNGAR    
     
Långfristiga tillgångar    
Immateriella tillgångar  2,51,9
Markområden  0,60,6
Byggnader och konstruktioner  8,69,2
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter  2,72,3
Fartyg  294,6308,5
Maskiner och inventarier  5,25,6
Förskottsbetalningar  21,6-
Placeringar som kan säljas  27,927,1
Långfristiga tillgångar totalt  363,5355,2
     
Kortfristiga tillgångar    
Varulager  17,318,1
Inkomstskattefordringar  1,61,7
Kundfordringar och övriga fordringar  34,336,1
Likvida medel  68,094,9
Kortfristiga tillgångar totalt  121,1150,8
     
TILLGÅNGAR TOTALT  484,6506,0
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     
Eget kapital    
Aktiekapital  1,81,8
Fonder  1,71,0
Omräkningsdifferenser  -1,7-1,3
Balanserade vinstmedel  222,2221,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  224,1222,9
     
Eget kapital totalt  224,1222,9
     
Långfristiga skulder    
Uppskjutna skatteskulder  37,035,9
Långfristiga räntebärande skulder  127,0150,6
Långfristiga skulder totalt  164,1186,5
     
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga räntebärande skulder  23,523,6
Inkomstskatteskulder  -0,0
Leverantörsskulder och övriga skulder  73,073,0
Kortfristiga skulder totalt  96,596,6
     
Skulder totalt  260,6283,0
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT  484,6506,0
     
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS   
   20172016
MEUR  1.1–31.121.1–31.12
     
AFFÄRSVERKSAMHETEN    
     
Räkenskapsperiodens resultat  5,38,0
Justeringar    
  Avskrivningar och nedskrivningar  25,228,0
  Försäljningsvinster/-förluster från långfristiga tillgångar  -1,1-1,5
  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet  0,60,9
  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader  4,75,1
  Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter  -0,2-0,2
  Dividendintäkter  -2,0-2,4
  Inkomstskatter  1,31,5
     
Förändring av rörelsekapital    
  Förändring av kundfordringar och övriga fordringar  1,8-6,7
  Förändring av varulager  0,8-0,9
  Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder  0,34,3
     
Erlagda räntor  -4,2-4,8
Erlagda finansiella kostnader  -0,8-0,6
Erhållna räntor  0,00,0
Erhållna finansiella intäkter  0,10,2
Erlagda skatter  -0,1-2,5
     
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN    
AFFÄRSVERKSAMHETEN  31,828,6
     
INVESTERINGAR    
Investeringar i fartyg  -9,5-11,1
Investeringar i övriga immateriella och materiella tillgångar  -2,8-4,7
Förskottsbetalningar  -22,4-
EU-stöd  0,8-
Investeringar i placeringar som kan säljas  -0,1-
Försäljning av övriga immateriella och materiella tillgångar  1,12,6
Försäljning av placeringar som kan säljas  0,0-
Erhållna betalningar från långfristiga fordringar  -0,2
Erhållna dividender  2,02,4
     
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR  -30,8-10,7
     
FINANSIERING    
Ökning av långfristiga skulder  -0,2
Amortering av långfristiga skulder  -23,6-23,5
Erlagda dividender  -4,3-10,3
     
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING   -27,9-33,6
     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  -26,9-15,8
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början  94,9110,7
     
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT  68,094,9


RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL
        
 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   
        
 Aktie- Omräknings-BalanseradeEget kapital  
MEURkapitalFonderdifferenservinstmedeltotalt  
        
Eget kapital 1.1.20161,80,7-0,4223,6225,7  
Räkenskapsperiodens resultat   8,08,0  
Omräkningsdifferenser 0,0-0,80,0-0,8  
Omvärdering av placeringar som kan säljas 0,3  0,3  
Räkenskapsperiodens totalresultat-0,3-0,88,17,5  
Dividendutdelning   -10,3-10,3  
Eget kapital 31.12.20161,81,0-1,3221,4222,9  
Räkenskapsperiodens resultat   5,35,3  
Omräkningsdifferenser 0,0-0,4-0,2-0,6  
Omvärdering av placeringar som kan säljas 0,7  0,7  
Räkenskapsperiodens totalresultat-0,7-0,45,15,4  
Dividendutdelning   -4,3-4,3  
Eget kapital 31.12.20171,81,7-1,7222,2224,1  


KONCERNENS RESULTATRÄKNING PER KVARTAL 
     
 2017201720172017
MEURQ4Q3Q2Q1
     
OMSÄTTNING123,2160,4137,1102,1
     
Övriga rörelseintäkter0,41,10,10,1
     
Kostnader    
Varor och tjänster35,345,040,329,6
Kostnader för löner och anställningsförmåner29,532,029,829,3
Avskrivningar och nedskrivningar6,06,06,07,1
Övriga rörelsekostnader49,057,258,353,9
 119,8140,2134,4119,9
     
RÖRELSERESULTAT3,721,32,7-17,7
     
Finansiella intäkter0,10,22,00,1
Finansiella kostnader-1,9-1,2-1,6-1,2
     
RESULTAT FÖRE SKATTER1,920,33,2-18,8
     
Inkomstskatter-0,5-4,2-0,33,7
     
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT1,516,12,9-15,1
     
     
Resultat hänförligt till:    
Moderbolagets ägare1,516,12,9-15,1
     
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro0,141,490,27-1,40
     
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
PER KVARTAL    
     
 2017201720172017
MEURQ4Q3Q2Q1
     
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT  1,516,12,9-15,1
     
Övrigt totalresultat    
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen     
Omräkningsdifferenser-0,50,1-0,20,1
Placeringar som kan säljas0,7---
 0,30,1-0,20,1
     
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT  1,816,12,6-15,1
     
     
Totalresultat hänförligt till:    
Moderbolagets ägare1,816,12,6-15,1


SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN  
  20172016
RÖRELSESEGMENTEN, MEUR 1.1–31.121.1–31.12
    
Omsättning   
Fartygen 520,1516,6
Ofördelat 2,93,1
Rörelsesegmenten totalt   522,9519,8
Elimineringar -0,2-0,2
Koncernens omsättning totalt   522,7519,6
    
Rörelseresultat   
Fartygen 56,960,9
Ofördelat -46,9-47,2
Koncernens rörelseresultat totalt   10,013,7


GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
    
MEUR 31.12.2017 31.12.2016 
    
Ansvarsförbindelser 150,6 174,1 
Säkerheter, för egen del 283,0 313,6 
Investeringsåtaganden som inte upptagits i bokföringen 175,1 - 
 – avtalat belopp 195,0 - 
    
NYCKELTAL OCH STATISTIK   
  2017 2016 
  1.1–31.121.1–31.12
    
Eget kapital per aktie, euro 20,75 20,64 
Dividend per aktie, euro 0,20 0,40 
Antal aktier per balansdagen 10 800 000 10 800 000 
Avkastning på eget kapital, ROE 2,4 %3,6 %
Avkastning på investerat kapital, ROI 2,9 %3,6 %
Soliditet 46,2 %44,1 %
    
Investeringar, Meur 34,7 15,8 
 – i % av omsättningen 6,6 %3,0 %
    
Passagerare 6 881 149 6 502 191 
Fraktenheter 127 668 131 918 
    
Antal årsanställda, medeltal 2 746 2 742 
    
Resultat per aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt
    
Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen 
    
Avkastning på eget kapital (ROE), % = (Resultat före skatter – inkomstskatter) / Eget kapital inklusive  
minoritetsandel (i genomsnitt under året)   
    
Avkastning på investerat kapital (ROI), % = (Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader)
/ (Balansomslutning – räntefria skulder (i genomsnitt under året))   
    
Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott) 
    
Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser om +/– 0,1 Meur uppstå.   
    
De uppgivna bokslutsuppgifterna är reviderade.   


BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp hålls onsdagen den 18 april 2018 klockan 12.00 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33 i Mariehamn.

En elektronisk version av årsberättelsen för år 2017 publiceras vecka 10 2018 på Vikingline.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer på svenska och finska vecka 12 2018.

EKONOMISK INFORMATION 2018

Viking Line Abp ger under verksamhetsåret 2018 ut ekonomiska rapporter för perioderna 1 januari–31 mars, 1 januari–30 juni och 1 januari–30 september. Verksamhetsöversikten för januari–mars publiceras den 17 maj, halvårsrapporten för januari–juni den 16 augusti och verksamhetsöversikten för januari–september den 15 november. Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 publiceras den 14 februari 2019. En elektronisk version av årsberättelsen publiceras vecka 10 år 2019 på Vikingline.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer på svenska och finska vecka 12 år 2019.

Mariehamn den 14 februari 2018

VIKING LINE ABP
StyrelsenJan Hanses
Verkställande direktör

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/4c60db2c-8f44-4c41-8f7d-08ed7053eab7