Active Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2017

Kvartal 4 i korthet

 • Det primära kliniska studiemålet uppnåddes inte i fas II studien (ARPEGGIO) med laquinimod i PPMS
 • Patent avseende tasquinimod för behandling av akut leukemi beviljades i Europa
 • Process för att avyttra bolagets fastighet i Lund fortgår
 • Bolaget meddelade den 7 december att finansiering för den kommande tolvmånadersperioden inte var säkerställd. Se vidare nedan "Händelser efter periodens utgång "avseende nyemission

Viktiga händelser i övrigt under perioden januari - december

 • Patent avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom (MM) beviljas i Europa
 • FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod för behandling av MM
 • Det primära kliniska målet i fas 3-studien med laquinimod i RRMS (CONCERTO) uppnås inte. Sekundära studiemålen uppnås i likhet med tidigare studier
 • Helen Tuvesson tillträder som VD för Active Biotech
 • Första produktpatentet inom SILC-projektet beviljas i USA
 • Beslut fattas om att avveckla bolagets försöksdjursenhet i Lund
 • Fas II studie med laquinimod i Huntingtons sjukdom (LEGATO-HD) pågår, resultat förväntas under H2, 2018
 • ANYARA-projektet fortskrider med planerad start av klinisk studie under H2, 2018
 • Utlicensieringsaktiviteter pågår inom tasquinimod, SILC och paquinimod-projekten

Händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen föreslår en nyemission om ca 48 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna. Extra bolagsstämma hålls den 19 mars 2018.
 • Bolaget har, i anslutning till den föreslagna nyemissionen, erhållit en permanent waiver (undantag) från sitt åtagande gentemot den bank som finansierar bolagets fastighet i Lund att alltid ha en lägsta likviditet av minst 30 MSEK.
 • Bolaget har återigen finansiering för den kommande tolvmånadersperioden.
 • Patentansökan avseende tasquinimod för behandling av MM godkänd i USA
 • Ansökan för det andra produktpatentet inom SILC-projektet godkänt i USA

Ekonomisk översikt

MSEK Q4 Q1-Q4
  2017 2016 2017 2016
         
Nettoomsättning 5,4 7,1 20,2 19,0
Rörelseresultat *-58,4 -13,5 *-102,5 -55,1
Resultat efter skatt *-60,1 -14,8 *-108,8 -59,6
Resultat per aktie (SEK) -0,62 -0,16 -1,12 -0,65
Likvida medel (vid periodens slut)     25,2 77,7
      

      *varav nedskrivning fastighet 50 MSEK
För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a7bf8e9-7943-47bd-9e8f-0321b66b7a10