Sdiptech AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2017

Pressmeddelande
15 februari 2018, 08:30

Sdiptech AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2017

Bokslutskommunikén kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats: www.sdiptech.com.

God organisk tillväxt under 2017 förutom hiss där åtgärdsprogram är lanserat

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 22,0 procent till 340,4 Mkr (279,1)
 • EBITA ökade till 115,1 Mkr (55,1)
 • I Sdiptechs affärsmodell ingår nedsidesskydd i förvärv och kvartalets EBITA inkluderar ett positivt bidrag på 78,0 Mkr från nyttjande av sådana nedsidesskydd
 • En nedskrivning av goodwill om 32,4 Mkr ingår i rörelseresultatet
 • Finansnettot uppgick till -15,8 Mkr (-4,8) vilket inkluderar kost­nader om 24,1 Mkr från diskontering av skulder avseende tilläggsköpeskillingar vilka ej är kassaflödespåverkande
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 57,5 Mkr (42,2) och för kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare till 54,7 Mkr (35,8)
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning till preferens­aktier och minoritet uppgick till 1,69 kr (1,51)
 • Under perioden förvärvades Polyproject Environment AB, spe­cialiserat på kundanpassade komponenter och anläggningar för rening av kontaminerade vätskor, gaser och vatten, samt Tello Service Partner AB, specialiserat på ommålning av tak samt installation av personskydd på tak

Januari till december

 • Nettoomsättningen ökade med 39,0 procent till 1 077,8 Mkr (775,5)
 • EBITA ökade till 189,4 Mkr (110,9)
 • I Sdiptechs affärsmodell ingår nedsidesskydd i förvärv och årets EBITA inkluderar ett positivt bidrag på 78,0 Mkr från nyttjande av sådana nedsidesskydd
 • En nedskrivning av goodwill om 32,4 Mkr ingår i rörelseresultatet
 • Finansnettot uppgick till -36,2 Mkr (-7,3) vilket inkluderar kostnader om 24,1 Mkr från diskontering av skulder avseende tilläggsköppeskillingar vilka ej är kassaflödespåverkande
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 93,2 Mkr (79,4) och för kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare till 87,1 Mkr (73,9)
 • Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet efter av­drag för utdelning till preferensaktier och minoritet uppgick till 2,70 kr (2,61)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 70,1 Mkr (61,6)

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Fyra förvärv slutfördes efter rapportperiodens utgång; 31 januari förvärvades Multitech Site Services Limited, 11 januari förvär­vades Optyma Security Systems Limited, 9 januari förvärvades Aviolinx Communication and Services AB, 3 januari förvärvades Centralmontage i Nyköping AB
 • 17 januari avyttrades 80 procent av supportverksamheten InsiderLog till Euronext
 • Kallase till extra bolagsstämma som hålls den 5 mars 2018 där beslut fattas kring optionsprogram för ledande befattningshavare
 • Sdiptechs styrelse fattade den 14 februari 2018 beslut om att avskilja Supportverksamheten, villkorat av slutgiltigt godkännande av Årsstämman

VD kommentar

God organisk tillväxt i affärsområdena under 2018 med undantag för hiss

När vi nu summerar 2017 kan vi konstatera att försäljningen ökade i bägge våra verksamhetsområden. Installationssidan ökade under 2017 den underliggande net­toomsättningen med 7,2 % och Produkter & Tjänster ökade med 5,4 %.

Även lönsamheten utvecklas positivt i alla verksamhetsdelar med undantag för vårt hissegment. Exklusive hiss, ökade verk­samhetsområdena tillsammans sin underliggande EBITA med 8,5 % under 2017. Ett viktigt kvitto på den inneboende kvaliteten i våra förvärv.

Åtgärdsprogram sjösatt för hissverksamheten

Inklusive hiss förändrades underliggande EBITA med -5,8 % vilket är långt ifrån tillfredsställande. Resultatet för vår hiss­verksamhet var för helåret positivt, men har under 2017 haft en markant minskad lönsamhet. Med detta sagt är vår lönsamhet i linje med marknaden för hissmodernisering i stort. Lönsamheten är cyklisk och är paradoxalt nog svagare i högkonjunktur. Nyinstallation går upp under högkonjunktur och i synnerhet under de senaste årens starka uppgång. Men det sker på bekost­nad av underhåll och renovering där vi har vår huvudaffär. Våra bolag har sedan många år varit inriktade på tillväxt, nya kunder och rekrytering. Tillväxt är djupt rotat i våra skickliga hisschefer men vi skiftar nu tillsammans över vårt fokus mot lönsamhet. Ett åtgärdsprogram är sjösatt för vår hissverksamhet med konkreta åtgärder för varje berört bolag för att återställa lönsamheten.

Nedsidesskydd i förvärvsmodell förstärker EBITA

Vår förvärvsmodell är utformad för att dela risker och möjligheter med säljare av företag. Säljares framtida tilläggsköpeskillingar växer vid hög vinstuppgång och omvänt krymper vid nedgångar. Tilläggsköpeskillingarna utgör skulder som återbetalas efter av­slutad earn-out. Vid en nedgång, som vi exempelvis upplevt i år inom hiss, minskar denna skuld och ger därmed en motsvarande EBITA-förstärkning. Jag vet att man kan uppleva denna effekt som abstrakt, men sanningen är att det handlar om verkliga pengar och är en direkt konsekvens av vår förvärvsmodell där mekanismen med nedsidesskydd har en reell och positiv effekt på resultatet.

Supportverksamheten i dess nuvarande form avvecklas

Vår supportverksamhet skapades med syfte att stötta egna och externa bolag med affärsstödjande tjänster. Konsultverk­samheten har för Sdiptech utvecklats till att bidra negativt till vår EBITA-tillväxt och motverkar därmed sitt syfte. Sdiptechs styrelse har därmed fattat beslut om att avyttra verksamheten till dess ledning. I avyttringsplanen finns två viktiga delar som Sdiptech behåller kontrollen över. Dels den viktiga förvärvsverk­samheten som kommer att fortgå som tidigare med fokus på Sdiptech och dels ett fåtal tech-produkter där Sdiptech behåller sitt minoritetsägande. Avvecklingen är sund och renodlar Sdip­tech till dess kärnverksamhet urban infrastruktur.

FÖRVÄRV

Under årets sista kvartal har koncernen förvärvat två bolag samt ytterligare fyra efter periodens utgång. Installationssidan kompletterades med två nya nischer i form av tak (Tello Service partner) och säkerhet (Optyma Security systems) samt en utök­ning av nischen elautomatik (Centralmontage i Nyköping) mot en sammanlagd EBITA om 26 Mkr. Produkter & Tjänster komplet­terades med tre nya nischer; vattenrening (Polyproject Environ­ment), radioinfrastruktur för flyg (Aviolinx Communications and services) samt temporär infrastruktur (Multitech Site services), totalt 31 Mkr i EBITA.

Under en längre period har vi bearbetat marknaden i Storbritannien för att komma åt en större förvärvsmarknad. En pipeline av intres­santa bolag har successivt byggts upp och det är mycket glädjande att vi nu genomfört de första två förvärven i Londonområdet.

UTSIKTER

Storleken på vår totala pipeline av förvärvskandidater är normal och i skrivande stund cirka 360 bolag. Sedan förra delårsrapporten är inget av de då ingångna intentionsavtalen längre aktiva. Budsam­tal förs i skrivande stund med en handfull bolag varav två är långt gångna men för närvarande är inga intentionsavtal ingångna.

Balans mellan tillväxt och lönsamhet

Avvecklingen av supportverksamheten är sund, minskar vinst­fluktuationer och renodlar Sdiptech till dess kärnverksamhet. För hissverksamheten är ett förbättringsprogram sjösatt för att återställa lönsamheten. Effekten av detta beräknas synas från det andra kvartalet 2018 och därefter gradvis nå full effekt un­der 2019.

Verksamheten vid sidan av hiss, som utgör sammantaget mer­parten av såväl koncernens försäljning som intjäning, utvecklas väl. Där har vi en lönsam tillväxt men även en viktig differen­tiering, genom för närvarande 18 bolag, som tilltar i takt med ytterligare förvärv. I planen för 2018 har vi en bra balans mellan tillväxt och lönsamhet och jag ser med tillförsikt fram emot året som kommer.

Jakob Holm
VD

Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 08:30.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e66c55cf-5d3c-4fc5-a824-0eb6109bfba8