Samarbetsavtal för snabbare framdrift av projektet i Mariposa

    


    Kista 2018-02-20


Cortus har ingått avtal med två samarbetsparters, Phoenix Solar Energy och Clere Inc., för att öka takten i framdriften av projektet i Mariposa, Kalifornien. Genom ett strukturerat samarbete förväntas projektet under våren och sommaren kunna erhålla nödvändiga tillstånd och avtal, vilka krävs för att kunna säkerställa den externa finansiering som Cortus behöver för att kunna investera i projektet. Målsättningen med samarbetet är att Cortus ska kunna fatta beslut om projektet när projektet i Höganäs har driftsatts och finansieringen för Mariposa säkrats.

Cortus är sedan 2016 del i Mariposa Biomass Project (”MBP”). MBP syftar till att uppföra en WoodRoll® -anläggning för kraftvärmeproduktion i Mariposa. California Energy Commission beslutade i mars 2017 att stödja projektet med 5 MUSD i en s k EPIC-grant. För att göra projektet till ett investeringsbart objekt krävs bl a att intäkter säkras upp i ett tjugoårigt avtal baserat på delstatens program, BioMAT, ett femårigt bränsleförsörjningsavtal samt miljötillstånd. Tomtmark och inkopplingstillstånd har sedan tidigare säkrats, vilket innebär att Cortus därmed kan söka nämnda subventioner för elleveransavtal. Under förutsättning att dessa grundstenar finns på plats och med delstatens investeringsstöd om 5 MUSD förväntas extern medfinansiering kunna säkerställas för projektet. Phoenix Solar Energy och Clere Inc. har i tidigare projektsamarbeten kunnat driva fram och genomföra tre projekt kring förgasning i Kalifornien.

”Vi är idag mycket glada att knyta samarbeten med två kompetenta och erfarna parter som kommer vara oss till stor hjälp i att föra Mariposa-projektet i land. Med deras kunnande och erfarenhet kring förgasningsaffären i Kalifornien tar vi nu ett stort steg framåt för en första exportaffär” säger Rolf Ljunggren, VD, Cortus Energy.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30

 www.cortusenergy.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som Cortus Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 12.20 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

     


http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/df91638e-3e1c-4de6-9d97-66d5a0fa39b3