Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

Hexatronic Group AB (publ)
Bokslutskommuniké 2016-17
(Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017)

Helåret (januari till december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 151,0 MSEK (109,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,6 % (10,6 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 122,3 MSEK (88,8).
 • Nettoresultatet uppgick till 90,4 MSEK (54,1).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,38 SEK (1,50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret uppgick till 133,4 MSEK (33,1).

Kvartalet (oktober till december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 325,0 MSEK (305,1) vilket motsvarar 7 % (51 %) tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 37,9 MSEK (32,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,7 % (10,8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,4 MSEK (26,4).
 • Nettoresultatet uppgick till 23,7 MSEK (13,6).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,62 SEK (0,36).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 56,0 MSEK (-54,7).

Perioden (september 2016 till december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 717,8 MSEK (1 309,3) vilket motsvarar 31 % (45 %) tillväxt under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 198,6 MSEK (129,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,6 % (9,8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 161,6 MSEK (102,2).
 • Nettoresultatet uppgick till 112,3 MSEK (64,0).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,97 SEK (1,80).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 102,7 MSEK (-15,5).
 • Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman en utdelning om 0,40 SEK (0,30) per aktie för räkenskapsåret 2016/17.

VD-ord

Ett år av framgångsrikt internationaliseringsarbete

Vår internationalisering fortsätter och 2017 är första året då Sverige, trots en god utveckling på den svenska marknaden, proforma (inkluderat förvärvet av Blue Diamond Industries) står för mindre än halva koncernens försäljning. Andelen uppgick till 49 % att jämföra med 60 % 2016. Arbetet med att etablera oss starkare på våra strategiska tillväxtmarknader som USA, Storbritannien och Tyskland fortgår och är det som jag sedan föregående år lägger mycket av min kraft och fokus på. I dessa marknader har det annonserats mycket stora investeringar inom fiber till hemmet (FTTH) för 2018 och framåt och det är där vi vill växa.

Den viktigaste utvecklingen under året var att vi etablerade en strategisk position på den amerikanska marknaden. Strax efter årsskiftet förvärvade vi en dukttillverkare och under det sista kvartalet fick vi ett första genombrott med vårt systemerbjudande i och med tekniskt godkännande från en större operatör. Kombinationen av lokal dukt-tillverkning och vårt fiberoptiska system utvecklat och producerat i Sverige är attraktivt och erbjuder kunder stora kostnadsbesparingar vid byggnation av FTTH. När vi summerar 2017 ökade försäljningen med 26 % och EBITDA-marginalen stärktes till 11,6 % från 10,6 % föregående år. Vi överträffade våra finansiella mål om 20 % försäljningstillväxt och 10 % EBITDA-marginal.

Avslutningen av året var på en acceptabel nivå sett till att det är ett säsongsmässigt svagare kvartal. Försäljningstillväxten uppgick till 7 % under sista kvartalet, negativt påverkad av lageruppbyggnad på den svenska marknaden. Vår bedömning är att en hög utbyggnadstakt följt av den säsongsmässiga inbromsningen i slutet av året resulterade i en lageruppbyggnad i alla led i värdekedjan vilket negativt påverkade avslutningen av kvartalet, både vad gäller fakturering och orderingång. Vi uppnådde en EBITDA-marginal om 11,7 % jämfört med 10,8 % föregående år. Justerat för de engångsposter vi refererar till i bokslutskommunikén uppgick EBITDA-marginalen till 8,1 % i sista kvartalet.

Globalt är marknaden fortsatt i början av utbyggnaden av FTTH och utbyggnaden av infrastruktur för 5G har just startat. Utbyggnaden av FTTH i Sverige under 2018 har diskuterats i media. Vi bedömer att den svenska marknaden 2018 kommer vara ungefär i nivå med marknaden under 2017, dvs. fortsatt stark. Första kvartalet är vårt svagaste kvartal med hänsyn till vintern i Norden pga. tjäle och snö som begränsar installationsaktiviteten. Som jämförelse kan nämnas att föregående år var den svenska marknaden mycket svag till och med april för att sedan öka kraftigt från och med maj.

Vi har en övergripande mycket positiv marknadssyn och kommer under 2018 att investera i ökad produktionskapacitet samt i vår organisation för att möjliggöra en fortsatt lönsam tillväxt. Våra mål om minst 20 % örsäljningstillväxt samt minst 10 % EBITDA-marginal kvarstår och vi bedömer att vi har goda möjligheter att nå dessa.

Vi går in i första kvartalet 2018 med en orderstock som är 8 % större än motsvarande tid föregående år. Orderstocken är negativt påverkad av inbromsningen i den svenska marknaden i slutet av 2017. Samman-fattningsvis känns 2018 som ett av koncernens mest spännande år. Fortsatta förvärv för att göra oss lokala i våra strategiska marknader och för att ta del av de stora utbyggnader som är på gång står högt på agendan. 

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa!

Henrik Larsson Lyon

VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

 

Händelser under kvartalet (oktober - december 2017)

 • Hexatronics styrelse beslöt med stöd av årsstämmans bemyndigande om en nyemission av 30 892 aktier. Aktierna tecknades till hälften vardera av säljarna av aktierna i Hexatronic UK Ltd (fd. OpticReach Ltd) som Hexatronic förvärvade i januari 2016. Betalning skedde genom kvittning. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att det var fråga om en kvittningsemission.
 • Hexatronic mottog under våren 2015 en stämning från Emtelle Ltd. angående ett påstått intrång i ett svenskt patent avseende s.k. blåsfiber. Detta bestreds av bolaget och genstämning lämnades in där bolaget yrkade att Emtelles patent skulle förklaras ogiltigt. Förhandlingar i Patent- och Marknadsdomstolen hölls i början av september 2017. Domstolen fattade beslut i tvisten till Hexatronics fördel. Domstolen förklarade patentet ogiltigt och ogillade således Emtelles påstående om patentintrång. Emtelle förpliktigades att ersätta Hexatronic för nedlagda rättegångskostnader uppgående till ca 6,9 MSEK. Domen har vunnit laga kraft.
 • Bolaget beslutade att investera i ytterligare produktionskapacitet för dukt i fabriken i Hudiksvall. Investeringen är ett led i bolagets strategi att öka produktionskapaciteten och produktbredden för att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter. Investeringen uppgår till ca 21 MSEK och kommer ske i två etapper där den första kapacitetshöjningen kommer vara genomförd under våren 2018 och den andra etappen kommer vara genomförd under hösten 2018.

Händelser efter periodens utgång                                                                   

 • Hexatronic flyttades upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment. Förflyttningen från Small Cap-segmentet skedde till följd av Nasdaqs årliga genomgång av genomsnittliga börsvärden inom de nordiska marknadssegmenten. I Mid Cap-segmentet ingår bolag med ett börsvärde mellan 150 MEUR och 1 000 MEUR.
 • Hexatronic förvärvade den amerikanska dukttillverkaren Blue Diamond Industries LLC. Bolaget konsolideras i koncernen från 2 januari 2018.

This information is information that Hexatronic Group AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on 22 February 2018.


För eventuella frågor kontakta:
· Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070 - 650 34 00
· Lennart Sparud,  Finansdirektör Hexatronic Group, 070 - 558 66 04


Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, DCIO(TM), Basic Broadband(TM) och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTROFör mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c039ae27-146a-427b-9eeb-da5dc7800eae