Ålandsbanken Abp riktad emission av B-aktier inom ramen för verkställighet av incitamentsprogram

Mariehamn, 2018-03-06 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
6.3.2018 kl. 16.00

Ålandsbanken Abp riktad emission av B-aktier inom ramen för verkställighet av incitamentsprogram

Ålandsbankens styrelse har beslutat om nyemission av B-aktier för fullföljande av sina skyldigheter inom ramen för bankens ersättningssystem för rörliga ersättningar riktat till operativ ledning och nyckelpersoner. Beslutet fattades av styrelsen i stöd av befullmäktigande från bolagsstämman 10.4.2014.

Styrelsen beslutade om en riktad emission om totalt 11 918 stycken B-aktier. Aktiernas emitteras den 23.3.2018, varefter man kommer att ansöka om en listning av B-aktierna på OMX Nasdaq. Emissionen innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning. Denna avvikelse motiveras med att då Ålandsbanken är ett börsnoterat bolag skall en del av den resultatbaserade ersättningen utbetalas i form av aktier i banken. En utdelning av aktier till nyckelpersonerna utgör ett incentiv och binder dem till banken. Därmed finns ur bankens synpunkt vägande ekonomiska skäl för en riktad emission och utdelning av B-aktier till nyckelpersonerna för verkställighet av incitamentsprogrammet.

Teckningspriset per aktie uppgår till 14,02 €, vilket motsvarar det aritmetiska medeltalet av stängningskurserna för B-aktien under februari 2018.

Efter att emissionen antecknats i handelsregistret kommer Ålandsbankens aktiekapital att uppgå till totalt 41 973 054,28 euro, fördelat på antalet A-aktier 6 476 138 stycken och antalet B-aktier 8 971 093 stycken.

Ålandsbanken Abp

För ytterligare information:

Peter Wiklöf, VD och koncernchef i Ålandsbanken, tfn + 358 (0)40 512 7505