OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2020: Resultatet före skatt 287 miljoner euro – intäkterna från kundrörelsen ökade i den osäkra omvärlden

OP Gruppen
Halvårsrapport 1.1.-30.6.2020
Börsmeddelande 21.7.2020 kl. 9.00

OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2020: Resultatet före skatt 287 miljoner euro – intäkterna från kundrörelsen ökade i den osäkra omvärlden

 • Resultatet före skatt var 287 miljoner euro (396).
 • Intäkterna från kundrörelsen ökade: räntenettot växte med 7 % till 646 miljoner euro (602), försäkringsnettot med 8 % till 295 miljoner euro (274) och provisionsnettot med 1 % till 455 miljoner euro (450).
 • Utvecklingen på placeringsmarknaden till följd av coronapandemin (COVID-19) minskade intäkterna från placeringsverksamheten särskilt under det första kvartalet. Intäkterna från placeringsverksamhet minskade från jämförelseperioden med 59 % till 61 miljoner euro (152).
 • Totalt minskade intäkterna med 6 % till 1 481 miljoner euro (1 579) (med beaktande av det tillfälliga undantaget ökade de med 4 %).
 • Kostnaderna ökade med 4 % till 993 miljoner euro (953) sedan ICT-kostnaderna och ICT-avskrivningarna samt myndighetsavgifterna ökat.
 • Nedskrivningarna av fordringar, 166 miljoner euro (39), motsvarade endast 0,34 procent (0,08) av krediter och övriga fordringar. Coronapandemins inverkan på kreditstocken och ibruktagningen av den nya definitionen av fallissemang ökade nedskrivningarna av fordringar.
 • OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 5 % till 94 miljarder euro (90) och inlåningen med 9 % till 69 miljarder euro (63). 
 • CET1-kapitaltäckningen var 17,7 % (19,5). Nedgången i relationstalet påverkades av att utlåningen ökade och av att den nya definitionen av fallissemang började tillämpas.
 • Segmentet Hushållsbanks resultat före skatt minskade med 70 % till 28 miljoner euro (94). Räntenettot ökade med 1 % och provisionsnettot minskade med 1 %. Nedskrivningarna av fordringar ökade med 73 miljoner euro till 99 miljoner euro (26). Utlåningen ökade på ett år med 3 % och inlåningen med 6 %.
 • Segmentet Företagsbanks resultat före skatt minskade med 26 % till 103 miljoner euro (139). Räntenettot ökade med 9 %, provisionsnettot med 16 % och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 15 %. Nedskrivningarna av fordringar ökade med 54 miljoner euro till 68 miljoner euro (14). Utlåningen ökade på ett år med 7 %.
 • Segmentet Försäkrings resultat före skatt minskade med 32 % till 130 miljoner euro (192). Försäkringsnettot växte med 7 % till 302 miljoner euro (283). Intäkterna från placeringsverksamheten minskade med 77 miljoner euro till 34 miljoner euro (111). Den operativa totalkostnadsprocenten var 89,3 (92,5).
 • Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på 43 miljoner euro (-10). Försäljningen av fastigheten i Vallgård 31.1.2020 förbättrade resultatet med 96 miljoner euro. OP Gruppen fortsätter sin verksamhet i fastigheten som en långvarig hyresgäst.
 • Under rapportperioden investerade OP Gruppen totalt 154 miljoner euro (157) på att utveckla sin verksamhet och förbättra kundupplevelsen.
 • Ny OP-bonus samlades för 129 miljoner euro (129).
 • Antalet ägarkunder hos andelsbankerna uppgick till 2,0 miljoner (2,0). Antalet gemensamma kunder inom OP Gruppens bank- och försäkringsrörelse var 1,2 miljoner (1,2).
 • Gruppens resultat före skatt 2020 uppskattas bli mindre än 2019. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".
 • OP Andelslags styrelse beslöt 27.4.2020 att OP Gruppens långsiktiga strategiska mål för CET1-kapitaltäckningen är minst CET1-kapitalkravet plus fyra procentenheter. Beräknat enligt kapitalkravet vid slutet av juni var CET1-målet 13,7 procent. 

 OP Gruppens nyckeltal

  1–6/2020 1–6/2019 Förändring, % 1–12/2019
Resultat före skatt, mn € 287 396* -27,6 838
  Hushållsbank 28 94 -69,8 235
  Företagsbank 103 139 -25,9 311
  Försäkring 130 192 -32,4 373
  Övrig rörelse 43 -10 - -37
Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat -129 -129 0,1 -254
         
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 3,6 5,4 -1,8** 5,5
Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 5,2 7,0 -1,8** 7,1
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,29 0,45 -0,16** 0,47
Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 0,42 0,59 -0,17** 0,60
  30.6.2020 30.6.2019 Förändring, % 31.12.2019
CET1-kapitaltäckning, % 17,7 19,5 -1,8** 19,5
Utlåning, md € 93,7 89,7 4,6 91,5
Inlåning, md € 69,2 63,3 9,3 64,0
Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % 1,6 1,1 0,5** 1,1
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,34 0,08 0,26** 0,09
Ägarkunder (1 000) 2 013 1 953 3,1 2 003

*OP Gruppen övergick under det fjärde kvartalet 2019 till ett periodiseringsbaserat sätt att intäktsföra kundmarginalen enligt derivatvillkoren för räntetaks- och räntekorridorskrediterna. Effekten av ändringen justerades retroaktivt bland OP Gruppens ackumulerade vinstmedel i eget kapital. Dessutom justerades resultaträkningarna och balansräkningarna för de tre första kvartalen 2019 så att de motsvarar den nya principen för intäktsföring. Ändringen påverkade inte segmentrapporteringen. Kapitaltäckningsanalysen justerades inte retroaktivt. För ändringen redogörs närmare i bokslutet och bokslutskommunikén 2019.
**Förändring i relationstalet

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

Vår kundrörelse utvecklades gynnsamt trots de svåra förhållandena på marknaden i januari–juni. Räntenettot, försäkringsnettot och provisionsnettot ökade klart från jämförelseperioden. Intäkterna från placeringsverksamheten minskade kraftigt från jämförelseperioden till följd av den ekonomiska osäkerheten som coronapandemin orsakade samt till följd av fluktuationerna på ränte- och aktiemarknaden. Nettointäkterna från placeringsverksamheten återhämtade sig dock redan i april–juni och ökade jämfört med april–juni i fjol.

OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 5 procent till 94 miljarder euro och inlåningen ökade med 9 procent till 69 miljarder euro.

OP Gruppens kostnader ökade i januari–juni med 4 procent. Till tillväxten bidrog bland annat ökningen i ICT-kostnaderna, utvecklingskostnaderna, kostnaderna som beror på reglering och personalkostnaderna. Under 2020 ökar våra ICT-kostnader på grund av en datasystemmiljöinvestering av engångsnatur.

Coronapandemin försvagar de ekonomiska utsikterna och kreditriskutsikterna. Därför ökade nedskrivningarna av fordringar klart, dvs. med 127 miljoner euro till 166 miljoner euro. Till ökningen i nedskrivningarna bidrog förutom coronakrisen också ändringarna i myndighetsföreskrifterna.

OP Gruppens resultat före skatt uppgick i januari–juni till 287 miljoner euro. Resultatet minskade med 109 miljoner euro från jämförelseperioden. Till resultatminskningen bidrog särskilt ökningen i nedskrivningarna av fordringar och den kraftiga minskningen i placeringsintäkterna.

Vår kapitaltäckning låg i juni på en stark nivå, 17,7 procent.

Coronapandemin påverkade i januari–juni OP Gruppens affärsrörelser på olika sätt. OP Gruppen erbjöd hushållen möjlighet till avgiftsfri amorteringsfrihet upp till 12 månader. Det kom in ansökningar om amorteringsfrihet från 120 000 hushåll, men antalet ansökningar normaliserades mot slutet av juni. Företagen ansökte om ändringar i betalningsplanen för totalt 20 000 krediter, men antalet ändringsansökningar minskade också för företagens del i juni.

I försäkringsrörelsen ökade skadekostnaden till följd av skador vid avbrott av tillställning och epidemiavbrott samt till följd av ansökningar om ersättning ur reseförsäkringen för inställda och avbrutna resor. Men de minskade resorna, de klart färre körprestationerna och den mindre allmänna aktiviteten har gjort att antalet skador har minskat med upp till en fjärdedel från det normala i april–juni. Mot slutet av juni har skadeutvecklingen normaliserats. Enligt den rådande bedömningen kommer den totala effekten av coronaläget att bli liten på försäkringsnettot.

Ekonomin utvecklades svagt under det andra kvartalet. På hemmamarknaden djupdök aktiviteten inom servicebranschen, men läget började återhämta sig förvånansvärt snabbt under början av sommaren. Detta syntes också i utvecklingen på bostadsmarknaden. Industrin och byggandet i Finland drabbades inte lika hårt av restriktionerna som i många andra länder.

På finansmarknaden var krisen värst redan i mars. Centralbankernas målmedvetna stimuleringsåtgärder hade en lugnande inverkan på marknaden, och på räntemarknaden minskade kreditriskmarginalerna avsevärt. Också aktiekurserna återhämtade sig snabbt.

Tills vidare är osäkerheten beträffande de ekonomiska utsikterna fortfarande stor. Vi slapp det värsta på våren, men ute i världen härjar coronapandemin fortfarande. Exportmarknaden kan fortfarande försvagas mer än väntat, och pandemin kan åter skärpa sitt tag också i Finland. Under återstoden av året är det viktigt att säkerställa återgången till en normal vardag där finländarna litar på att det är tryggt att sköta ärenden, arbeta på arbetsplatsen och anlita kollektiva fortskaffningsmedel. OP Gruppen deltar i arbetet att återinföra tilliten, eftersom vi tycker att det är viktigt för att ekonomin i Finland ska återhämta sig och för att samhället ska fungera.

Den ekonomiska politiken har spelat en viktig roll i att stödja företagen genom det värsta skedet av krisen. Nu är det skäl att koncentrera sig på åtgärder som stöder återhämtningen av ekonomin samt på en positiv utveckling av ekonomin på sikt. Det är ytterst viktigt att se till att konkurrensförutsättningarna för våra exportföretag inte försvagas till följd av krisen. Finlands samhällsekonomi behöver snabba strukturella förnyelser för att bärkraften i vår ekonomi ska kunna tryggas på sikt.

Januari–juni

OP Gruppens resultat före skatt var 287 miljoner euro (396). Resultatet minskade med 109 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, försäkringsnettot och provisionsnettot, ökade. Resultatet förbättrades också av försäljningen av fastigheten i Vallgård. Marknadsutvecklingen till följd av coronapandemin minskade intäkterna från placeringsverksamheten särskilt under det första kvartalet och bidrog till att öka nedskrivningarna av fordringar. Resultatet försvagades också av att den nya definitionen av fallissemang började tillämpas, vilket ökade nedskrivningarna av fordringar, samt av att kostnaderna ökade.

Räntenettot ökade med 7,2 procent till 646 miljoner euro. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 3 miljoner euro och i segmentet Företagsbank med 17 miljoner euro. OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 4,6 procent till 93,7 miljarder euro och inlåningen med 9,3 procent till 69,2 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 5,5 miljarder euro (7,0).

Försäkringsnettot var 295 miljoner euro (274). Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 1,9 procent till 740 miljoner euro. Försäkringsersättningarna minskade med 1,6 procent till 451 miljoner euro. Den operativa totalkostnadsprocenten var 89,3 (92,5).

Provisionsnettot var 455 miljoner euro, dvs. 6 miljoner euro större än ett år tidigare. Provisionerna från betalningsrörelsen ökade med 19 miljoner euro, från fonderna med 6 miljoner euro och från värdepappersförmedlingen med 4 miljoner euro. Däremot sjönk provisionsintäkterna från kreditgivningen med 3 miljoner euro och livförsäkringens belastningsinkomst med 4 miljoner euro.

Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 246 miljoner euro till -28 miljoner euro. Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet var 118 miljoner euro (473). Till följd av coronakrisen minskade aktiernas och skuldebrevens verkliga värden avsevärt under det första kvartalet. Under det andra kvartalet förbättrades dock läget på värdepappersmarknaden och nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet var 249 miljoner euro (212) under det andra kvartalet. På en del av försäkringsbolagens egetkapitalinstrument tillämpas ett tillfälligt undantag (overlay approach). Förändringarna i verkligt värde på de placeringar som omfattas av det tillfälliga undantaget bokförs i fonden för verkligt värde bland eget kapital. Intäkterna från placeringsverksamheten minskade totalt med 59,9 procent från jämförelseperioden till 61 miljoner euro. Realisationsvinster bokfördes för 32 miljoner euro (63). Nettointäkterna från förvaltningsfastigheter minskade med 18 miljoner euro till -11 miljoner euro. OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 1,6 procent (7,1). Nettoförändringen för de kortfristiga räntekompletteringarna i livförsäkringen förbättrade resultatet med 21 miljoner euro (23). Värdeförändringarna i derivatens kredit- och motpartsrisk (CVA), som beror på marknadsförändringar, minskade resultatet med 21 miljoner euro (-7).

De övriga rörelseintäkterna ökade från jämförelseperioden med 78 miljoner euro till 112 miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna ökade under det första kvartalet till följd av försäljningen av fastigheten i Vallgård. För affären bokfördes en realisationsvinst på 98 miljoner euro bland övriga rörelseintäkter och kostnader för 2 miljoner euro bland övriga rörelsekostnader. OP Gruppen fortsätter sin verksamhet i fastigheten med ett långfristigt hyresavtal, och fastigheten redovisades som en nyttjanderättspost i balansräkningen. Värdet av nyttjanderättsposten i enlighet med standarden IFRS 16 var 138 miljoner euro och leasingskulden 225 miljoner euro. Under jämförelseperioden ökade de övriga rörelseintäkterna genom försäljningen av företagshälsovårdsrörelsen.

Kostnaderna ökade med 4,1 procent till 993 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 2,6 procent till 415 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar ökade med 1,0 procent till 129 miljoner euro. Avskrivningarna enligt plan ökade med 4,2 procent till 127 miljoner euro till följd av de ökade utvecklingssatsningarna under de senaste åren. Nedskrivningar bokfördes för 2 miljoner euro (6).

De övriga rörelsekostnaderna ökade med 6,6 procent till 449 miljoner euro. ICT-kostnaderna ökade med totalt 33 miljoner euro. Under 2020 ökar ICT-kostnaderna på grund av en datasystemmiljöinvestering av engångsnatur. Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 100 miljoner euro (91). Myndighetsavgifterna ökade med 21,4 procent till 42 miljoner euro till följd av att EU:s stabilitetsavgift ökade. 

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter för krediter och fordringar samt placeringar bokfördes för totalt 175 miljoner euro (45), varav 166 miljoner euro (39) bokfördes för krediter och övriga fordringar. Kunderna har på grund av coronakrisen aktivt ansökt om amorteringsfrihet för krediter och ändringar i betalningstiderna, vilket tillsammans med förändringarna i de makroekonomiska parametrar som används vid beräkningen av förväntade kreditförluster ökade nedskrivningarna av fordringar med 65 miljoner euro. Den nya definitionen av fallissemang, som togs i bruk under det första kvartalet, gjorde att nedskrivningarna av fordringar vid ibruktagningen ökade med 44 miljoner euro. Slutgiltiga nettokreditförluster bokfördes för 26 miljoner euro (26). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 731 miljoner euro (585). De nödlidande fordringarna av krediter och övriga fordringar var ungefär 1,6 procent (1,1) av kredit- och garantistocken. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,34 procent (0,08) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt för rapportperioden var 62 miljoner euro (77). Den effektiva skattesatsen var 21,8 procent (19,5). Den effektiva skattesatsen steg till följd av förändringar i uppskjutna skatter som beror på försäljningen och återhyrningen av fastigheten i Vallgård.

OP Gruppens eget kapital uppgick till 12,5 miljarder euro (12,6). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 2,9 miljarder euro (3,0), av dem bestod 0,2 miljarder euro (0,2) av uppsagda Avkastningsandelar. Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna för 2020 är 3,25 procent. Den ränta som ackumulerats på Avkastningsandelarna under rapportperioden uppskattas till sammanlagt 47 miljoner euro (48). Räntorna för 2019 uppgår till totalt 97 miljoner euro och de betalas i oktober 2020 om myndighetsrekommendationerna inte medför nya begränsningar för räntebetalningen.

Totalresultatet på 158 miljoner euro (594) sänktes av förändringarna i fonden för verkligt värde. Fonden för verkligt värde minskade från årsskiftet med 27,4 procent till 182 miljoner. Främst på grund av coronakrisen minskade det verkliga värdet av skuldebrev värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat med 65 miljoner euro. Det verkliga värdet av de aktier som omfattas av det tillfälliga undantaget minskade med 85 miljoner euro.

Utsikter för återstoden av året

Till följd av coronapandemin hamnade den globala ekonomin snabbt i en recession under det andra kvartalet. Ekonomin började dock återhämta sig redan i början av sommaren då restriktionerna lindrades. Också på finansmarknaden förbättrades läget under det andra kvartalet tack vare centralbankernas omfattande stödåtgärder. I Finland drabbades ekonomin inte direkt av restriktionerna i samma utsträckning som i många andra länder, men också hos oss minskade nationalprodukten drastiskt på våren.

De ekonomiska utsikterna är fortsättningsvis exceptionellt osäkra trots den preliminära återhämtningen inom ekonomin. På finansmarknaden kan osäkerheten snabbt öka, om pandemin igen förvärras. Nedgången på exportmarknaden kan också inverka på den finländska ekonomin med en fördröjning, även om pandemins direkta effekter småningom avtar. Recessionen till följd av pandemin kan påverka bankerna och försäkringsbolagen med en fördröjning om kundernas ekonomiska svårigheter fortsätter en längre tid.

Till följd av den exceptionella osäkerhet som förorsakas av coronapandemin ökar OP Gruppens nedskrivningar av fordringar och minskar intäkterna från placeringsverksamheten. OP Gruppens resultat före skatt 2020 uppskattas bli mindre än 2019.

Alla prognoser och bedömningar i den här halvårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat för medierna via en webcast 21.7.2020 kl. 11.00. Ytterligare information: OP:s kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna halvårsrapporter.

Finansiell information 2020

Delårsrapport 1.1−30.9.2020     22.10.2020
            
OP Sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 30.6.2020 Vecka 31
OP Sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 30.9.2020 Vecka 44

Helsingfors 21.7.2020

OP Andelslag
Styrelsen

Närmare upplysningar:
Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500
Ekonomi- och finansdirektör Vesa Aho, tfn 010 252 1427
Direktör för kommunikation och företagsansvar Tuuli Kousa, tfn 010 252 2957

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med två miljoner ägarkunder och 12 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. www.op.fi