OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1-31.12.2017: Förnyelsen fortsätter, resultatet nära rekord


OP Gruppen
Börsmeddelande 8.2.2018 kl. 9.00
Bokslutskommuniké

OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1-31.12.2017: Förnyelsen fortsätter, resultatet nära rekord 

Resultatet översteg en miljard euro tredje året i följd, affärsrörelsen växte stabilt

 • Resultatet före skatt var 1 077 miljoner euro (1 138). Resultatet blev 5 % mindre än rekordresultatet i fjol.
 • Intäkterna ökade totalt med 4 %. Räntenettot ökade med 3 %, nettoprovisionsintäkterna med 8 % och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 27 %. Försäkringsnettot minskade med 14 %.
 • Kostnaderna ökade med 13 %. Ökningen i kostnaderna berodde främst på att utvecklingssatsningarna för förnyelsen av den nuvarande affärsrörelsen samt övriga kostnader för genomföringen av strategin har ökat.
 • Nedskrivningarna av fordringar, 48 miljoner euro (77), hölls låga och motsvarade endast 0,06 % av krediter och övriga fordringar.
 • CET1-kapitaltäckningen var 20,1 %, dvs. ungefär lika stor som vid slutet av året innan. 
 • Bankrörelsen: Utlåningen ökade med 5 % och inlåningen med 6 %. Räntenettot i bankrörelsen och provisionsintäkterna ökade vardera med 4 %. Resultatet före skatt ökade med 16 % främst beroende på den kraftiga ökningen i intäkter.
 • Skadeförsäkringen: Premieintäkterna från privatkunder ökade med 2 %, medan premieintäkterna från företagskunder minskade något. Skadeförsäkringens resultat före skatt minskade med 14 %. Resultatet belastades av att diskonteringsräntan sänktes till 1,5 % i september samt av att skadeutvecklingen var svagare än året innan.
 • Kapitalförvaltningen: De förvaltade medlen ökade med 5 %. Resultatet före skatt i kapitalförvaltningen ökade med 9 % till följd av den kraftiga utvecklingen i nettoprovisionsintäkterna.  
 • Övrig rörelse: Resultatet försvagades i synnerhet av att satsningarna på att utveckla tjänster ökade samt av övriga åtgärder för att genomföra strategin. 
 • Chefdirektör Reijo Karhinen gick i enlighet med sitt direktörsavtal i pension 31.1.2018. Juris magister, MBA och teknologie doktor Timo Ritakallio börjar som ny chefdirektör för OP Gruppen 1.3.2018.
 • Resultatet före skatt 2018 uppskattas bli ungefär detsamma som eller mindre än 2017.  

Affärsrörelsen och samhälleligheten utvecklas till förmån för ägarkunderna

 • Utvecklingssatsningarna på cirka 450 miljoner euro under 2017 prioriterade säkerställningen av myndigheternas och lagstiftningens krav, effektiviteten och smidigheten i verksamheten samt utvecklingen av affärsrörelsen.
 • Under 2017 öppnades Pohjola Sjukhus i Uleåborg och Kuopio. Sjukhusbygget i Åbo framskrider som planerat.
 • Antalet ägarkunder hos andelsbankerna ökade med 86 000 till över 1,8 miljoner och antalet gemensamma kunder inom OP Gruppens bank- och försäkringsrörelse ökade med 40 000 till nästan 1,8 miljoner.
 • I november hölls det största elektroniska valet i Finland. Då valdes vid 81 andelsbanker nästan 2 400 ägarkunder till fullmäktige för de fyra följande åren.
 • OP Gruppens mål var att donera sammanlagt 100 år av frivilligarbete till det 100-åriga Finland. Tillsammans med samarbetsparterna utfördes frivilligarbete för sammanlagt 274 år.
 • OP-bonus ökade med 6 % till 220 miljoner euro (208). 

OP Gruppens nyckeltal

  1-12/2017 1-12/2016 Förändring, %
Resultat före skatt, milj. e 1 077 1 138 -5,4
  Bankrörelse 666 574 16,0
  Skadeförsäkring 210 244 -13,9
  Kapitalförvaltning 247 226 9,2
  Övrig rörelse -45 95  
Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder 220 208 5,7
  31.12.2017 31.12.2016 Förändring, %
CET1-kapitaltäckning, % 20,1 20,1 0,0*
Avkastning på ekonomiskt kapital, %** 21,3 22,7 -1,4*
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen), %*** 148  

170
-22*
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,06 0,09 0,0*
Ägarkunder (1 000) 1 833 1 747 4,9

 
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2016. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2016 om inte annat nämns.

*förändring i relationstalet
**12 mån. glidande
***Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats för försäkringsbolag med de övergångsbestämmelser som ingår i solvensbestämmelserna för försäkringsbolag.

Direktionsordförande Tony Vepsäläinens kommentarer

År 2017 var lyckat i många hänseenden för OP Gruppen. Genomföringen av strategin som djupt förnyar vår verksamhet avancerade på bred front, vår finansiella ställning stärktes ytterligare, affärsrörelsen fortsatte att växa stabilt över lag och i vår samhälleliga roll åstadkom vi synliga, konkreta resultat.

OPs årsresultat har stabiliserat sig vid enmiljardsstrecket. Trots att kostnaderna ökat i anslutning till att strategin genomförs, är det uppnådda resultatet på nästan 1,1 miljoner euro det tredje bästa i OP Gruppens historia. Det goda resultatet höjde gruppens CET1-kapitaltäckning tillbaka till över 20 procent.

Resultatet stärktes av att intäkterna ökade över hela linjen. Såväl räntenettot och provisionsintäkterna som intäkterna från placeringsverksamheten ökade. Kvaliteten på kreditportföljen hölls god, vilket medförde att kreditförlusterna hölls synnerligen små. Tillväxten i utlåningen fortsatte snabbare än marknaden i synnerhet inom krediter till företag och bostadssammanslutningar.

Under 2017 satsade vi cirka 450 miljoner euro på utveckling. Merparten av investeringarna riktades sig till att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven i regelverket, till omfattande förnyelser av bassystem samt till att effektivisera verksamheten. De mest synliga förnyelserna för våra kunder var vår förnyade nättjänst op.fi och våra nya mångsidiga alternativ för mobilbetalningar.

Vi tog många steg på vägen mot att i enlighet med vår strategi bygga upp nya tjänstekoncept. Vi öppnade nya sjukhus i Uleåborg och Kuopio, vi lanserade nya mobilitetstjänster för kunderna och vi öppnade marknadsplatsen OP Hem som en plattform för tjänster för boende.

Vi firade Finlands 100-åriga självständighet med ett för OP Gruppen typiskt frivilligarbete, vi sporrade vår personal, våra förtroendevalda, våra kunder och alla finländare att ge Finland en dag med frivilligarbete som gåva. OP Gruppens gåva till fosterlandet bestod till slut, med samarbetsparternas hjälp, av 274 år. Mötesplatsen för frivilligarbetet, Hiiop100.fi, fortsätter med att förena uppgifter och frivilligarbetare också i år.

OP Gruppen finns till för sina kunder. Gruppens ägarkunder ökade under 2017 med över 86 000. I november 2017 ordnade vi det största elektroniska valet i Finland, där sammanlagt nästan 2 400 ledamöter valdes till andelsbankernas fullmäktige i de banker som deltog i valet. Som en del av vår grunduppgift och samhälleliga roll främjar vi aktivt välfärden, samhälleligheten, ansvarskänslan och människonära samarbete i vår omvärld i hela Finland.

Reijo Karhinen, som i fem årtionden verkat i gruppen och sedan 2007 lotsat den som chefdirektör, gick i pension i enlighet med sitt direktörsavtal vid slutet av januari 2018. Hans karriär inom OP Gruppen saknar motstycke. OP blev under hans tid som chefdirektör blev den ledande finansgruppen i Finland, återgick till att helt ägas av sina kunder och förnyades modigt och ansvarsfullt. Ett varmt tack till Reijo för ett unikt livsverk. OP Gruppen fortsätter att förnya sig och genomföra sin kundägda grunduppgift. Vi önskar Timo Ritakallio välkommen att leda OP Gruppen som ny chefdirektör från början av mars - lycka och framgång tillsammans!

Rapportsperiodens resultat

OP Gruppens resultat före skatt översteg för tredje året i följd gränsen på en miljard euro. Det uppgick till 1 077 miljoner euro (1 138). Resultatet minskade jämfört med rekordresultatet 2016 med 5,4 procent till följd av den kostnadsökning som genomföringen av strategin förorsakade. Resultatet minskade också genom att försäkringsnettot och intäkterna av engångsnatur minskade. I rapportperiodens resultat ingick intäkter av engångsnatur för 41 miljoner euro (76). Räntenettot, nettoprovisionsintäkterna och nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade däremot från jämförelseperioden.

Räntenettot ökade med 3,4 procent till 1 094 miljoner euro. Bankrörelsens räntenetto ökade med 4,4 procent, men hela gruppens räntenetto minskade av att räntenettot för segmentet Övrig rörelse minskade. Försäkringsnettot stramades åt med 14,4 procent till 478 miljoner euro i synnerhet till följd av att sänkningen av diskonteringsräntan var större och skadeutvecklingen svagare än under jämförelseperioden. Sänkningen av diskonteringsräntan ökade försäkringsersättningarna med 102 miljoner euro (55). Nettoprovisionsintäkterna var 928 miljoner euro, dvs. 69 miljoner euro större än ett år tidigare. Fondernas provisionsintäkter ökade med 12 miljoner euro och avkastningsprovisionerna från kapitalförvaltningen med 33 miljoner euro. Nettoprovisionsintäkterna från betalningsrörelsen ökade med 11 miljoner euro eftersom provisionskostnaderna minskade med 29 miljoner euro. Totalt minskade provisionskostnaderna med 24 miljoner euro.

Nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade med 26,9 procent till 495 miljoner euro. Intäkterna från egetkapitalinstrument bland tillgångar som kan säljas ökade med totalt 172 miljoner euro från jämförelseperioden. Realisationsvinsterna uppgick till totalt 263 miljoner euro (201). Nedskrivningarna av tillgångar som kan säljas minskade med 13 miljoner euro. Värdeförändringarna i derivatens kredit- och motpartsrisk som beror på marknadsförändringar ökade nettointäkterna från värdepappershandeln med totalt 33 miljoner euro från jämförelseperioden. De kortfristiga räntekompletteringarna i livförsäkringen minskade nettointäkterna från placeringsverksamheten med 67 miljoner euro från jämförelseperioden.

De övriga rörelseintäkterna minskade från jämförelseperioden med 23,3 procent till 94 miljoner euro. Återbäringar av mervärdesskatter av engångsnatur från tidigare år och räntor på dem bokfördes för totalt 22 miljoner euro. OP Gruppen sålde sitt avtals- och betalterminalbestånd för kortinlösen- och betalterminaltjänster till Nets under det andra kvartalet. Bland övriga rörelseintäkter bokfördes intäkter av engångsnatur på 25 miljoner euro från affären. Extra avskrivningar och övriga kostnader bokfördes för affären för 6 miljoner euro. Under jämförelseperioden bokfördes intäkter av engångsnatur för 76 miljoner euro för affären med Visa Europe Ltd. Intresseföretagens resultat förbättrades med 26 miljoner euro från jämförelseperioden då antalet företag som konsolideras som intresseföretag i OP Gruppen ökade.

Kostnaderna ökade med 13,1 procent till 1 773 miljoner euro (1 567). Kostnadsökningen berodde främst på att kostnaderna för utveckling av den nuvarande affärsrörelsen, kostnaderna för nya affärsrörelser samt avskrivningarna och nedskrivningarna ökade. OP Gruppens betydande satsningar på utveckling av tjänsterna ökade utvecklingskostnaderna med 62,2 procent. De direkta utvecklingskostnaderna var totalt 219 miljoner euro (135). De nya affärsrörelsernas andel av ökningen i kostnader totalt var 30 miljoner euro. Avskrivningarna enligt plan ökade med 24,5 procent till 191 miljoner euro. Merparten av ökningen i avskrivningar berodde på satsningarna på utveckling. Avskrivningarna ökade från jämförelseperioden med 49 miljoner euro till 55 miljoner euro. Nedskrivningar av förvaltningsfastigheter bokfördes för totalt 39 miljoner euro (6). Personalkostnaderna, 758 miljoner euro (762), minskade från jämförelseperioden.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter för krediter och fordringar samt placeringar bokfördes för totalt 89 miljoner euro (136), varav 48 miljoner euro (77) bokfördes för krediter och övriga fordringar. Nettonedskrivningarna av krediter och övriga fordringar var mycket små, dvs. 0,06 procent (0,09) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt för rapportperioden var 223 miljoner euro (223). Den effektiva skattesatsen var 20,7 procent (19,6).

OP Gruppens eget kapital ökade med 8,6 procent till 11,1 miljarder euro (10,2). Det egna kapitalet ökade av rapportperiodens resultat och Avkastningsandelarna. I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 2,9 miljarder euro (2,7), av dem bestod 0,3 miljarder euro (0,3) av uppsagda Avkastningsandelar. Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna för 2017 och 2018 är 3,25 procent. Den ränta som samlats för Avkastningsandelarna under rapportperioden uppskattas vara totalt 90 miljoner euro. För 2016 betalades räntor för totalt 83 miljoner euro i juni 2017. Fonden för verkligt värde minskade med 142 miljoner euro till 176 miljoner euro.

Utsikter för 2018

Den ekonomiska tillväxten inom euroområdet nådde 2017 den bästa takten under det innevarande decenniet. Inflationen var ändå måttfull och Europeiska centralbankens politik stimulerande. I Finland var den ekonomiska tillväxten fortsatt snabb och vidsträckt. Investeringarna ökade kraftigt, och företagens lönsamhet förbättrades. Konsumenternas förtroende var fortsatt gott, och sysselsättningen ökade snabbare. Den positiva ekonomiska utvecklingen fortsätter under den närmaste tiden såväl i Finland som inom euroområdet. Penningpolitiken stramas småningom åt under året, men de korta räntorna väntas stiga måttfullt. De största riskerna inom den närmaste framtiden har att göra med den allt större osäkerheten på finansmarknaden samt med den politiska miljön. På längre sikt finns en risk för att den ekonomiska tillväxten blir anspråkslös, om inte ekonomin kan förnyas tillräckligt då befolkningen åldras och digitaliseringen framskrider.

Finansbranschen har anpassat sig bra till den nya omvärlden med låga räntor. De låga marknadsräntorna har bromsat upp tillväxten i bankernas räntenetto och försämrat intäkterna från försäkringsbolagens ränteplaceringar, men också förbättrat kundernas kreditbetalningsförmåga. Nedskrivningarna har förblivit små trots att perioden med långsam tillväxt redan har varat i flera år. De viktigaste strategiska riskerna inom finansbranschen förknippas för närvarande med förändringen i kundbeteendet, digitaliseringen i omvärlden och den allt mer invecklade regleringen. Brytningsskedet i branschen hotar att under de närmaste åren bromsa upp tillväxten och bryta ner intäkterna. Finansbranschen står under de närmaste åren inför ett kraftigt behov av att förnyas. Förändringarna i omvärlden ökar vikten av en långsiktig förnyelse samt betydelsen av att styra lönsamheten och kapitaltäckningen.

OP Gruppens resultat före skatt 2018 uppskattas bli ungefär detsamma som eller mindre än 2017.  De största osäkerhetsmomenten förknippas med förändringar i ränte- och placeringsmiljön, tillväxttakten på marknaden, förändringarna i konkurrensläget och nedskrivningarna. Standarden IFRS 9, som togs i bruk vid början av 2018, väntas öka resultatvolatiliteten på kort sikt. 

Alla prognoser och bedömningar i den här bokslutskommunikén grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Direktionsordförande Tony Vepsäläinen presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 8.2.2018 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors.

OP Företagsbanken Abp offentliggör en egen bokslutskommuniké.

Finansiell information 2018

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2017:

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2017 vecka 9
OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 2017 vecka 9
OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2017 vecka 9
OP Gruppens årsrapport 2017 (inkl. Samhällsansvarsrapporten) vecka 9

Delårsrapporterna 2018 offentliggörs följande dagar:

Delårsrapport 1.1.-31.3.2018         3.5.2018
Delårsrapport 1.1.-30.6.2018         1.8.2018
Delårsrapport 1.1.-30.9.2018         31.10.2018

Helsingfors 8.2.2018

OP Andelslag
Direktionen

Närmare upplysningar:

Ordförande för direktionen Tony Vepsäläinen, tfn 010 252 4500
Ekonomidirektör Harri Luhtala, tfn 010 252 2433
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

DISTRIBUTION                                                                  

Nasdaq Helsinki Oy
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av cirka 170 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen har cirka 1,8 miljoner ägarkunder och sammanlagt 4,4 miljoner kunder. www.op.fi

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e895704-ad26-4e05-9c7c-c7c0cf05b995

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c21502d9-ba5a-4890-bd25-12da60ef2766